Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi İnkılap Tarihi Dersi

Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1. Çıkarlarına uygun olması ne deniyle İtalya’nın Trablusgarp’ı işgal etmesine göz yuman devletler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) İran  Almanya  İngiltere

B) İngiltere  Fransa  Rusya

C) Fransa  Kanada  İsveç

D) Rusya  Almanya  İspanya

 

 

2. Balkan Savaşları sonrasında, aşağıdaki sorunlardan hangisi ortaya çıkmıştır?

A) Kıbrıs Sorunu

B) Arnavutluk Sorunu

C) Balkan Türkleri Sorunu

D) Bosna  Hersek Sorunu

 

 

 

3. “20. yüzyılın başlarında kal kındırma görünümü altında Osmanlı Devleti üzerinde et kisini giderek artıran devlet ……………….. olmuştur.”

Verilen cümlenin doğru ola bilmesi için boş bırakılan yere aşağıdaki devletlerden hangisi yazılmalıdır?

A)  Almanya

B) İngiltere

C)Fransa

D) Rusya

 

 

4. İzmir yöresinin işgali sırasında Yunanlıların bölgede yaptığı katliamların gerçekliğini onay layan ve işgalin bir ilhaka dö nüştüğünü dünya kamuoyuna duyuran yabancı kaynaklı ilk resmî belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson Bildirisi

B) Petrograd Protokolü

C) Sevr Antlaşma Metni

D) Amiral Bristol Raporu

 

 

5. Amerikan manda yönetimini isteyenler tarafından kurulan millî varlığa düşman cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teali İslam Cemiyeti

B) Hürriyet ve İtilaf Fırkası

C) İngiliz Muhipler Cemiyeti

D) Wilson Prensipleri Cemiyeti

 

 

6. Osmanlı Devleti’nin payla şılması tasarıları sırasında Yunanistan’a da pay verilmesi, aşağıdakilerin hangisinde kararlaştırılmıştır?

A) Paris Konferansı’nda

B) Petrograd Protokolü’nde

C) Lozan Barış Görüşmeleri’nde

D) Sen Jan dö Moren Antlaşması’nda

 

7. I. Dünya Savaşı’ndan Mondros Ateşkes Antlaşması’nı imzalaya rak ayrılan İttifak Devleti, aşağı dakilerden hangisidir?

A) Almanya

B) Bulgaristan

C) Osmanlı Devleti

D) Avusturya  Macaristan İmparatorluğu

 

8. Mustafa Kemal’in 5 Temmuz 1917 tarihinde komutanlığına atandığı VII. Ordu, aşağıdakiler den hangisine bağlıdır?

A) Düzenli Ordu

B) Hareket Ordusu

C) Hilâfet Ordusu

D) Yıldırım Orduları Grubu

 

 

9. Mustafa Kemal binbaşı rütbesi ne, aşağıda verilen hangi savaş sırasında terfi etmiştir?

A) I. Balkan Savaşı

B) II. Balkan Savaşı

C) Trablusgarp Savaşı

D) Sakarya Meydan Savaşı

 

 

10. Atatürk’ün “Hakikati konuş maktan çekinmeyiniz.” sözü, onun hangi kişilik özelliğini yansıtır?

A) İyi kalpliliğini

B) Gerçekçi oluşunu

C) Vatan ve millet sevgisini

D) Birleştirme ve bütünleştirme yönünü

 

 

11. I. Dünya Savaşı’ndan sonra Anadolu’nun yer yer işgal edil mesi ve Osmanlı Devleti’nin bu durum karşısında sessiz kalması, aşağıdakilerden hangisinin kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) Mavri Mira’nın

B) Kuvayımilliye’nin

C) Kuvayıinzibatiye’nin

D) İstiklal Mahkemelerinin

 

 

12. Sivas’ta millî bir kongrenin top lanması kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) Erzurum Kongresi’nde

B) Amasya Görüşmeleri’nde

C) Amasya Genelgesi’nde

D) Son Osmanlı Mebusan Meclisinde

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, “Erzurum Kongresi’nin Millî Mücadele’deki yeri ve önemi nedir?” sorusuna verilebilecek cevaplardan biri değildir?

A) Meclis Hükûmeti Sistemi kabul edilmiştir.

B) Ulusal egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceği görü şü ortaya çıkmıştır.

C) Meclisin açılarak millî iradenin her yerde egemen kılınması amaçlanmıştır.

D) Bölgesel güçlerin birleşerek hareket etmesi gerektiği vurgu lanmıştır.

 

14. İstanbul’da toplanan Meclisi Mebusanın aldığı Misakımillî kararlarından vazgeçmesi için İtilaf Devletleri’nin yaptıkları baskılara dayanamayarak 3 Mart 1920 tarihinde istifa etmek zorunda kalan İstanbul Hükûmeti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Salih Paşa Hükûmeti

B) Tevfik Paşa Hükûmeti

C) Ali Rıza Paşa Hükûmeti

D) Damat Ferit Paşa Hükûmeti

 

15. Düzenli ordunun ilk sınavını verdiği savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A)II.  Balkan

B)I. İnönü

C)II.  İnönü

D) Sakarya

 

16. Fransa, Millî Mücadele Dönemi’nde imzalanan aşağı daki antlaşmalardan hangisiyle TBMM’nin varlığını kabul etmiştir?

A) Kars Antlaşması

B) Moskova Antlaşması

C) Ankara Antlaşması

D) Mudanya Ateşkes Antlaşması

 

 

17. Mustafa Kemal Paşa’ya “Gazilik” unvanını veren kurum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) TBMM

B) Millî Savunma Bakanlığı

C) Jandarma Genel Komutanlığı

D) Türkiye Muharip Gaziler Derneği

 

 

 

18. Lozan Barış Antlaşması’na göre On İki Ada, aşağıdaki devletler den hangisine bırakılmıştır?

A) Yunanistan

B) İngiltere

C)Fransa

D) İtalya

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Zaferi’nin bir sonucudur?

A) Millî cemiyetlerin birleştirilmesi

B) Kars Antlaşması’nın imzalan ması

C) Büyük Millet Meclisinin açıl ması

D) Lozan Barış Antlaşması’nın imzalanması

 

 

20. II. Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarını, aşağıdaki hangi tarihe kadar sürdürmüştür?

A) 23 Nisan 1920

B) 11 Ağustos 1923

C) 29 Ekim 1923

D) 1 Ekim 1927

 

 

1.            B

2.            C

3.            A

4.            D

5.            D

6.            A

7.            C

8.            D

9.            C

10.          B

11.          B

12.          C

13.          A

14.          C

15.          B

16.          C

17.          A

18.          D

19.          B

20.          D

 

Leave a Reply