Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi  Tarih 1 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Tarih bilimi ile ilgili aşağıda veri­len bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Geçmişte yaşamış insan toplu­luklarının yaşayışlarını inceler.

B) Tarihî olaylar anlatılırken yer ve zaman belirtilir.

C) Tarihî olaylar sebep-sonuç iliş­kisi içerisinde değerlendirilir.

D) Tarihî olaylar yorumlanırken subjektif olunmalıdır.

2. “Tarihe yardımcı bilimlerden …………, eski yazı çeşit ve türle­rini inceler.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Arkeoloji

B) Paleografya

C) Kronoloji

D) Etnografya

3. Aşağıdakilerden hangisi yazılı belgedir?

A) Silahlar

B) Resimler

C) Mühürler

D) Destanlar

 

4. Aşağıda, Kalkolitik Döneme ait yerleşim yerlerinden bazıları günümüzde bağlı bulunduğu il ile eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Alacahöyük – Yozgat

B) Truva – Çanakkale

C) Beycesultan – Denizli

D) Tilkitepe – Van

5. Aşağıdaki devletlerden hangisi­nin kurucusu I. Sardur’dur?

A) Hitit

B) Lidya

C) Urartu

D) İyon

6. Aşağıdaki kavramlardan hangi­si Hititlerle ilgili değildir?

A) Tavananna

B) Ziggurat

C) Hattuşaş

D) Pankuş Meclisi

7. Lidyalılar, aşağıda verilen eko­nomik faaliyetlerin hangisinde daha çok başarılı olmuşlardır?

A) Balıkçılık

B) Sanayi

C) Tarım

D) Ticaret

8. Aşağıdaki devletlerden hangi­si inandıkları dini, millî bir din hâline getirmişlerdir?

A) Romalılar

B) İbranîler

C) Mısırlılar

D) İyonlar

9. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’daki Bizans Dönemi eserlerindendir?

A) Topkapı Sarayı

B) Ayasofya Kilisesi

C) Anadolu Hisarı

D) Valens Su Kemeri

10. Türklerin ana yurttan göç etme nedenleri arasında aşağıdaki­lerden hangisi yoktur?

A) Bizans İmparatorluğu’nun bas­kıları

B) İklim şartlarının değişmesi

C) Türk boylarının birbirleriyle mücadeleleri

D) Türklerin yeni yurtlar edinmek istemeleri

11. Tarihte ilk Türk birliğini sağla­yan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kürşad

B) Çi – Çi

C) Teoman

D) Mete

12. Roma İmparatorluğu’nun “Doğu Roma” ve “Batı Roma” olarak ikiye bölünmesinde, aşağıdakilerden hangisinin et­kili olduğu söylenebilir?

A) Kavimler Göçü

B) Yazının bulunması

C) Büyük Hun Devleti’nin parça-lanması

D) Türkler tarafından İstanbul’un fethedilmesi

13. Göktürkler;

I- Orta Asya’da devlet kurmuş­lardır.

II- kendilerine özgü alfabe kul­lanmışlardır.

III- doğu-batı şeklinde iki kol­dan yönetilmişlerdir.

IV- ilk kez Türk adını taşıyan kavim olarak ortaya çıkmış­lardır.

Verilen bilgilerden hangileri Göktürklerin milliyetçi bir dev­let anlayışına sahip olduklarını gösterir?

A) Yalnız II

B) I – III

C) II – IV

D) II – III – IV

14. Uygurların kabul ettiği “Mani” dininin karışımında aşağıdaki dinlerden hangisi yoktur?

A) Zerdüştlük

B) Budizm

C) Musevilik

D) Hristiyanlık

15. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?

A) Kimekler

B) Bulgarlar

C) İskitler

D) Gepidler

16. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk topluluklarında halkı oluş­turan alt birimlerden biridir?

A) Oğuş

B) Tigin

C) Tudun

D) Apa

17. Şamanizm ile ilgili törenleri yö­netenlere verilen isim, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Alp

B) Yuğ

C) Toy

D) Kam

18. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk devletlerinin ortak özelliklerinden değildir?

A) Kut anlayışı

B) Yazılı hukuk kuralları

C) Göçebe ya da yarı göçebe ya­şam tarzı

D) Kurultayın yönetimde etkin ol­ması

19. İlk Türkler, İslamiyetten önce­ki dönemde zamanı belirleye­bilmek için aşağıdaki takvimler­den hangisini kullanmışlardır?

A) On İki Hayvanlı Türk Takvimi

B) Miladi Takvim

C) Hicri Takvim

D) Celali takvim

20. Çin, Arap, İran ve Bizans gibi milletlerin tarihî kaynakların­da Türklerle ilgili bilgilere rast­lanılması durumu, aşağıdakiler­den hangisiyle açıklanabilir?

A) İslamiyeti benimsemeleriyle

B) Orhun Anıtlarını dikmeleriyle

C) Anadolu’ya girmeleriyle

D) Çok geniş alanlara yayılmalarıyla

 

1. D

2. B

3. C

4. A

5. C

6. B

7. D

8. B

9. B

10. A

11. C

12. A

13. C

14. B

15. D

16. A

17. D

18. B

19. A

20. D

Leave a Reply