Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Osmanlı Devleti kurulduğu sı­rada Anadolu’da bulunan bey­liklerden değildir?

A) Germiyanoğulları

B) Çubukoğulları

C) Karesioğulları

D) Candaroğulları

2. İstanbul ilk kez hangi Osmanlı padişahı döneminde kuşatıl­mıştır?

A) Orhan Bey B) I. Murat

C) I. Bayezit D) II. Mehmet

3. Aşağıdaki bilgilerden hangi­si Karesioğulları Beyliği ile ilgi­li değildir?

A) Balıkesir ve Çanakkale dolay­larında kurulmuştur.

B) Osmanlı Beyliği’ne katılan ilk Türk beyliğidir.

C) I. Murat Döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

D) Denizcilikte ileri gitmişlerdir.

4. Aşağıdaki denizlerden hangi­si “Adalar Denizi” olarak da ad­landırılır?

A) Marmara Denizi

B) Ege Denizi

C) Akdeniz

D) Karadeniz

5. Osmanlı padişahı I. Murat, aşa­ğıdaki savaşların hangisinde şehit olmuştur?

A) I. Kosova B) II. Kosova

C) Niğbolu D) Sırp Sındığı

 

6. Ankara Savaşı, Osmanlı padi­şahı Yıldırım Bayezit ile aşağı­daki kişilerden hangisi arasın­da gerçekleşmiştir?

A) Türkiye Selçuklu Sultanı I. Alâeddin Keykubat

B) Bizans İmparatoru III.Andronikos

C) Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan

D) Timur Devleti hükümdarı Timur

7. Aşağıdaki olaylardan hangi­si Yeni Çağın başlangıcı olarak kabul edilir?

A) Yazının icadı

B) İstanbul’un fethi

C) Fransız İhtilali

D) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

8. Kahire ve Mekke’de bulunan Mukaddes Emanetler, aşağıda­ki savaşların hangisinin sonu­cunda İstanbul’a getirilmiştir?

A) Çaldıran B) Mercidabık

C) Turnadağ D) Ridaniye

9. Kıbrıs Adası hangi yıl Osmanlılar tarafından fethedilmiştir?

A) 1538 B) 1566

C) 1571 D) 1574

10. Egemenlik yetkilerinin bir kişi ta­rafından kullanıldığı devlet şekli­ne verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mutlakiyet B) Meşrutiyet

C) Cumhuriyet D) Oligarşi

11. Rönesans ve Reform hareketle­ri, aşağıdaki düşünce sistemle­rinden hangisinin etkisini yitir­mesine neden olmuştur?

A) Skolastisizm

B) Hümanizm

C) Romantizm

D) Realizm

12. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da kâğıt ve matbaanın kullanılmasının sonucu değildir?

A) Okur-yazar sayısının artması

B) Çok sayıda eserin basılması

C) Monarşilerin güçlenmesi

D) Reform hareketlerinin yaygın­laşması

13. Milliyetçilik akımının etkisiy­le ilk ayaklanan Osmanlı ulusu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bulgarlar B) Sırplar

C) Araplar D) Rumlar

14. Aşağıdakilerden hangisi III.Selim Döneminde (1789-1807) gerçekleşmiştir?

A) Tanzimat Fermanı’nın ilan edil­mesi

B) Küçük Kaynarca Antlaşması’nın imzalanması

C) Nizam-ı Cedit ordusunun Akka’da Napolyon’u yenmesi

D) Avrupa başkentlerine ilk defa elçiler gönderilmesi

15. Osmanlı Devleti’nin batıda ilk büyük toprak kaybı, aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle ol­muştur?

A) Karlofça B) Vasvar

C) Kasr-ı Şirin D) Zitvatorok

16. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı’nı gerekçe göstererek meşruti yönetime son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Abdülmecit B) Abdülaziz

C) V. Murat D) II. Abdülhamit

17. Aşağıdaki devletlerden hangisi Birinci Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri arasında yer alma­mıştır?

A) İngiltere B) Almanya

C) Fransa D) Rusya

18. Üretimde küçük işyeri ve atöl­yelerin yerini büyük işletmelerin almasında etkili olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Coğrafi Keşifler

B) Fransız İhtilali

C) Reform Hareketleri

D) Sanayi İnkılabı

19. Fransız İhtilali’nin tarihi, aşağı­dakilerin hangisinde doğru ola­rak verilmiştir?

A) 4 Temmuz 1776

B) 14 Temmuz 1789

C) 23 Aralık 1876

D) 13 Temmuz 1878

20. Avrupa’nın “Aydınlanma Çağı” olarak kabul edilen yüzyılı, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) 16. yy B) 17. yy

C) 18. yy D) 19. Yy

 

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. D

7. B

8. D

9. C

10. A

11. A

12. C

13. B

14. C

15. A

16. D

17. B

18. D

19. B

20. C

Leave a Reply