Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 5 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

---

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 5 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

---

1. Orta Asya’nın en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Afanasyevo Kültürü

B) Anav Kültürü

---

C) Andronova Kültürü

---

D) Karasuk Kültürü

2. Orta Asya Türk göçlerinde artan nüfus nedeniyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması da etkili olmuştur.

Verilen açıklama ile Orta Asya Türk göçlerinin aşağıdaki ne­denlerinden hangisiyle ilgili bil­gi verilmiştir?

A) Coğrafi

B) Siyasi

C) Ekonomik

---

D) Kültürel

---

3. Günümüzdeki ‘‘Yakut Türkleri’’ aşağıdaki Türk toplulukların­dan hangisinin soyundan gel­mektedir?

A) Avarlar

B) İskitler

C) Uygurlar

D) Hunlar

4. Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti

B) Akhun Devleti

C) Göktürk Devleti

---

D) Uygur Devleti

---

5. Çin Seddi, aşağıdaki Türk top­luluklarından hangisinin akınla­rına karşı yapılmıştır?

A) Hun

B) Uygur

C) Karluk

D) Avar

6. II. Göktürk Devleti olarak da bilinen Türk devleti aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Akhun Devleti

B) Kutluk Devleti

C) Uygur Devleti

---

D) Avar Devleti

---

7. Margos Antlaşması ve Anatolyos Antlaşması hangi devletler ara­sında imzalanmıştır?

A) Göktürk Devleti – Avrupa Hun Devleti

B) Avrupa Hun Devleti – Bizans İmparatorluğu

C) Batı Roma İmparatorluğu – Sasani Devleti

D) Akhun Devleti – Sasani Devleti

8. Attila’nın gerçekleştirdiği I. ve II. Balkan seferleri aşağıda­ki devletlerden hangisi üzerine yapılmıştır?

A) Bizans İmparatorluğu

B) Batı Roma İmparatorluğu

C) Sasani İmparatorluğu

---

D) Büyük Bulgarya Devleti

---

9. Sasani Devleti ekonomik sıkıntı içindeyken İran’da ortaya çıka­rak dinî ve sosyal sarsıntı yara­tan isyan, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Kürşad Ayaklanması

B) Oğuz İsyanı

C) Sipahi İsyanı

D) Mazdek İsyanı

10. I. Göktürk Devleti’ni kuran Türkler, devletlerini kurmadan önce aşağıdaki devletlerden hangisine bağlı olarak yaşıyor­lardı?

A) Avarlar

B) Hazarlar

C) Uygurlar

D) Kırgızlar

11. Mani dini aşağıdaki Uygur ha­kanlarından hangisi döneminde Uygur Devleti’nin resmî dini olmuştur?

A) Moyen-Çor Kağan

B) Tung Bağa Tarkan

C) Kutluk Bilge Kül Kağan

D) Bögü Kağan

12. Moğol hâkimiyeti altına giren ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sibirler

B) Avarlar

C) Kırgızlar

---

D) Türgişler

---

13. Aşağıdakilerden hangisi Hazar Hakanlığı’nın ilişkide bulundu­ğu devletlerden biri değildir?

A) Bizans İmparatorluğu

B) Sasani İmparatorluğu

C) Emevi Devleti

D) Büyük Selçuklu Devleti

14. Avarlar, ikinci İstanbul kuşat­masını aşağıdaki devletlerden hangisiyle birlikte gerçekleştir­mişlerdir?

A) Sasani İmparatorluğu

B) Hazar Hakanlığı

C) Büyük Bulgarya Devleti

---

D) II. Göktürk Devleti

---

15. • Kıpçak Türk şivesi ile yazıl­mış bir eserdir.

• Günümüzde Venedik’te bir kütüphanede bulunmaktadır.

• Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine üç sütun hâlinde ya­zılmış bir sözlüktür.

Özellikleri verilen eser, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Manas Destanı

B) Divan-ı Lûgat’it Türk

C) Codex Cumanicus

D) Kelile ve Dimne

 

---

16. İlk Türk devletlerinde urugların birleşmesi ile oluşan sosyal bi­rim aşağıdakilerden hangisidir?

---

A) Oğuş

B) Boy

C) Bodun

D) İl

17. Eski Türklerde dağ, tepe, kaya, ırmak, vadi, ağaç, orman, göl, güneş, ay ve yıldız gibi varlık­larda bir takım gizli güçlerin ol­duğuna inanılırdı.

Verilen durum Türklerin dinî inaçlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Tabiat kuvvetlerine inanma

B) Atalar kültü

C) Gök Tanrı inancı

---

D) İslam dini

---

18. I- Bozkurt Destanı

II- Türeyiş Destanı

III- Manas Destanı

IV- Ergenekon Destanı

Yukarıdaki destanlardan hangi­leri Göktürklere aittir?

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III

D) I – IV

---

19. Aşağıdakilerden hangisi, adına Orhun Anıtları dikilen kişiler­den biridir?

---

A) Bumin Kağan

B) Tonyukuk

C) Mete Han

D) Bögü Kağan

20. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk dev­letlerinin başlıca gelir kaynak­ları arasında yer almaz?

A) Halktan toplanan vergiler

B) Ticaret yollarından sağlanan gümrük vergileri

C) Bağlı devletlerden alınan ver­giler

D) Zekât ve cizye vergileri

---

1. B

---

2. C

3. B

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

9. D

10. A

11. D

12. C

13. D

14. A

15. C

16. B

17. A

18. D

19. B

20. D

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir