Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 5 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 5 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Orta Asya’nın en eski kültürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Afanasyevo Kültürü

B) Anav Kültürü

C) Andronova Kültürü

D) Karasuk Kültürü

2. Orta Asya Türk göçlerinde artan nüfus nedeniyle geçim kaynaklarının yetersiz kalması da etkili olmuştur.

Verilen açıklama ile Orta Asya Türk göçlerinin aşağıdaki ne­denlerinden hangisiyle ilgili bil­gi verilmiştir?

A) Coğrafi

B) Siyasi

C) Ekonomik

D) Kültürel

3. Günümüzdeki ‘‘Yakut Türkleri’’ aşağıdaki Türk toplulukların­dan hangisinin soyundan gel­mektedir?

A) Avarlar

B) İskitler

C) Uygurlar

D) Hunlar

4. Tarihte bilinen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyük Hun Devleti

B) Akhun Devleti

C) Göktürk Devleti

D) Uygur Devleti

5. Çin Seddi, aşağıdaki Türk top­luluklarından hangisinin akınla­rına karşı yapılmıştır?

A) Hun

B) Uygur

C) Karluk

D) Avar

6. II. Göktürk Devleti olarak da bilinen Türk devleti aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Akhun Devleti

B) Kutluk Devleti

C) Uygur Devleti

D) Avar Devleti

7. Margos Antlaşması ve Anatolyos Antlaşması hangi devletler ara­sında imzalanmıştır?

A) Göktürk Devleti – Avrupa Hun Devleti

B) Avrupa Hun Devleti – Bizans İmparatorluğu

C) Batı Roma İmparatorluğu – Sasani Devleti

D) Akhun Devleti – Sasani Devleti

8. Attila’nın gerçekleştirdiği I. ve II. Balkan seferleri aşağıda­ki devletlerden hangisi üzerine yapılmıştır?

A) Bizans İmparatorluğu

B) Batı Roma İmparatorluğu

C) Sasani İmparatorluğu

D) Büyük Bulgarya Devleti

9. Sasani Devleti ekonomik sıkıntı içindeyken İran’da ortaya çıka­rak dinî ve sosyal sarsıntı yara­tan isyan, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Kürşad Ayaklanması

B) Oğuz İsyanı

C) Sipahi İsyanı

D) Mazdek İsyanı

10. I. Göktürk Devleti’ni kuran Türkler, devletlerini kurmadan önce aşağıdaki devletlerden hangisine bağlı olarak yaşıyor­lardı?

A) Avarlar

B) Hazarlar

C) Uygurlar

D) Kırgızlar

11. Mani dini aşağıdaki Uygur ha­kanlarından hangisi döneminde Uygur Devleti’nin resmî dini olmuştur?

A) Moyen-Çor Kağan

B) Tung Bağa Tarkan

C) Kutluk Bilge Kül Kağan

D) Bögü Kağan

12. Moğol hâkimiyeti altına giren ilk Türk kavmi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sibirler

B) Avarlar

C) Kırgızlar

D) Türgişler

13. Aşağıdakilerden hangisi Hazar Hakanlığı’nın ilişkide bulundu­ğu devletlerden biri değildir?

A) Bizans İmparatorluğu

B) Sasani İmparatorluğu

C) Emevi Devleti

D) Büyük Selçuklu Devleti

14. Avarlar, ikinci İstanbul kuşat­masını aşağıdaki devletlerden hangisiyle birlikte gerçekleştir­mişlerdir?

A) Sasani İmparatorluğu

B) Hazar Hakanlığı

C) Büyük Bulgarya Devleti

D) II. Göktürk Devleti

15. • Kıpçak Türk şivesi ile yazıl­mış bir eserdir.

• Günümüzde Venedik’te bir kütüphanede bulunmaktadır.

• Latin, Fars ve Kuman dilleri üzerine üç sütun hâlinde ya­zılmış bir sözlüktür.

Özellikleri verilen eser, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Manas Destanı

B) Divan-ı Lûgat’it Türk

C) Codex Cumanicus

D) Kelile ve Dimne

 

16. İlk Türk devletlerinde urugların birleşmesi ile oluşan sosyal bi­rim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oğuş

B) Boy

C) Bodun

D) İl

17. Eski Türklerde dağ, tepe, kaya, ırmak, vadi, ağaç, orman, göl, güneş, ay ve yıldız gibi varlık­larda bir takım gizli güçlerin ol­duğuna inanılırdı.

Verilen durum Türklerin dinî inaçlarından hangisiyle ilgilidir?

A) Tabiat kuvvetlerine inanma

B) Atalar kültü

C) Gök Tanrı inancı

D) İslam dini

18. I- Bozkurt Destanı

II- Türeyiş Destanı

III- Manas Destanı

IV- Ergenekon Destanı

Yukarıdaki destanlardan hangi­leri Göktürklere aittir?

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III

D) I – IV

19. Aşağıdakilerden hangisi, adına Orhun Anıtları dikilen kişiler­den biridir?

A) Bumin Kağan

B) Tonyukuk

C) Mete Han

D) Bögü Kağan

20. Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya’da kurulan ilk Türk dev­letlerinin başlıca gelir kaynak­ları arasında yer almaz?

A) Halktan toplanan vergiler

B) Ticaret yollarından sağlanan gümrük vergileri

C) Bağlı devletlerden alınan ver­giler

D) Zekât ve cizye vergileri

1. B

2. C

3. B

4. A

5. A

6. B

7. B

8. A

9. D

10. A

11. D

12. C

13. D

14. A

15. C

16. B

17. A

18. D

19. B

20. D

Leave a Reply