Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

 Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi tarihî olayların zamana göre sınıflan­dırılmasına bir örnektir?

A) 15. yüzyıl Tarihi

B) Türkiye Tarihi

C) Hukuk Tarihi

D) Edebiyat Tarihi

2. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medi-ne’ye göç edişini başlangıç ka­bul eden takvimdir?

A) Miladi Takvim

B) Celali Takvim

C) Hicri Takvim

D) Rumi Takvim

3. Eski yazı çeşit ve türlerini ince­lemek suretiyle tarihe yardımcı olan bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Filoloji B) Psikoloji

C) Kronoloji D) Paleografya

4. İlk Çağda Anadolu’nun en önemli yerleşim merkezlerin­den biri olan Truva, bugün han­gi ilimizin sınırları içindedir?

A) İstanbul B) Konya

C) İzmir D) Çanakkale

5. Gordion, aşağıdaki devletler­den hangisinin başkentidir?

A) Lidya B) Frigya

C) Urartu D) Hitit

6. • Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgede kurulmuştur.

• Kral Giges zamanında bağım­sız bir devlet olmuşlardır.

• Başkentleri Sard şehridir.

Hakkında bilgi verilen İlk Çağ uy­garlığı aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) İyonyalılar B) Frigyalılar

C) Hititler D) Lidyalılar

7. Artemis Heykeli’nin bulunduğu Efes Müzesi, bugün hangi ili­mizdedir?

A) Manisa B) İzmir

C) Çanakkale D) Antalya

8. Kadeş Antlaşması hangi dilde yazılmıştır?

A) Hititçe B) Süryanice

C) Akadça D) Farsça

9. İlk Çağda Dicle ve Fırat nehirle­ri arasındaki bölgeye verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elam

B) Akad

C) Mezopotamya

D) Maveraünnehir

10. Aşağıdaki uygarlıklardan han­gisinin krallarına “Firavun” adı verilmiştir?

A) Mısır B) Sümer

C) Fenike D) Asur

 

11. Bugünkü alfabe sisteminin teme­lini oluşturan harf yazısı, hangi uygarlık tarafından bulunmuştur?

A) Hititler B) İbraniler

C) Sümerliler D) Fenikeliler

12. İlk Çağda Mısır’da aşağıdaki bilimlerden hangisi diğerlerine göre daha az gelişmiştir?

A) Felsefe B) Astronomi

C) Tıp D) Matematik

13. Tarihte bilinen ilk Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygur Devleti

B) I. Göktürk Devleti

C) Büyük Hun Devleti

D) Avrupa Hun Devleti

14. Aşağıdaki Türk toplulukların­dan hangisi, bugün Sibirya’da yaşayan Yakut Türklerinin atası olarak kabul edilmektedir?

A) İskitler B) Avarlar

C) Türgeşler D) Sabarlar

15. Attila, hangi devletin hükümda­rıdır?

A) Uygur

B) II. Göktürk

C) Avrupa Hun

D) Büyük Hun

16. Müslüman olan Oğuzlara verilen ad, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kıpçak B) Türkmen

C) Kayı D) Uz

17. İlk Türk devletlerinde, boylar birliğine verilen ad, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Bodun B) Oğuş

C) Urug D) Tudun

18. Talas Savaşı’nda Müslüman-ların yanında yer alarak Orta Asya’nın Çinlileşmesini önle­yen Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kumanlar B) Avarlar

C) Kırgızlar D) Karluklar

19. Orta Asya Türk tarihine ait ilk hukuk vesikaları, aşağıda­ki devletlerin hangisinin döne­minden kalmıştır?

A) Uygur B) Göktürk

C) Hun D) Kırgız

20. Orhun Kitabeleri hangi Türk devleti döneminde dikilmiştir?

A) Uygur B) Göktürk

C) Hazar D) Avrupa Hun

TARİH – 1

1. A

2. C

3. D

4. D

5. B

6. D

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. A

13. C

14. A

15. C

16. B

17. A

18. D

19. A

20. B

Leave a Reply