Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. Tarihte, oluşum süreçleri gözle­nebilen olaylara ne ad verilir?

A) Olasılık

B) Obua

C) Otağ

D) Olgu

 

2. Yazısız kaynaklar daha çok ta­rih öncesi devirlerin aydınlatıl­masında kullanılan kaynaklardır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yazısız kaynaklara ör­nek olarak gösterilemez?

A) Bakır heykeller

B) Anlaşma metinleri

C) Taştan yapılmış el baltaları

D) Duvar resimleri

 

3. Tarihe yardımcı bilimlerden ant­ropolojinin ilgili olduğu alan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski paralar

B) Eski yazılar

C) İnsan topluluklarının ırk yapısı

D) Toplumların gelenekleri

 

4. Romalıların, Anadolu için kul­landıkları “Anatolia” isminin anlamı, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Küçük Asya

B) Kaf Dağı’nın ülkesi

C) Güneşin doğduğu yer

D) Binbir Tanrı ili

 

5. Efes’ten başlayıp başkent Sard’dan geçerek Asurluların başkenti Ninova’ya kadar uza­nan tarihî Kral Yolu’nu açan İlk Çağ Anadolu uygarlığı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Lidya

B) Urartu

C) İyon

D) Hitit

 

6. Dünyanın ana maddesinin su olduğunu ileri süren Milet’li bi­lim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pisagor

B) Hipokrat

C) Heredot

D) Tales

 

7. Aşağıdaki Bizans imparator­larından hangisinin dönemin­de Akdeniz, Bizans gölü hâline gelmiştir?

A) V. Konstantin

B) Jüstinyen

C) Romen Diyojen

D) Hazar Leon

 

8. İbrani Devleti, MÖ XVII. yüzyıl­da, aşağıdakilerin hangisi tara­fından kurulmuştur?

A) Hz. Davut

B) Hammurabi

C) Hz. İbrahim

D) Asurbanipal

 

9. Sâmi ırkından olan Amurrularca kurulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fenike

B) Urartu

C) Babil

D) Sümer

 

10. Bilge Kağan’ın babası, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Tapo Kağan

B) İstemi Yabgu

C) Kutluk İlteriş Kağan

D) Moyen – Çor Kağan

 

11. “Türkiye adı ….I…. yüzyıla ait ….II…. kaynaklarında Orta Asya için coğrafi bir terim olarak kullanılmıştır.”

Verilen cümledeki numaralı boşluklara sırasıyla, aşağıdaki­lerden hangisi yazılmalıdır?

 

A)           II.            Avar

B)           VI.          Bizans

C)           IX.          Rus

D)           XIII.        Memlûk

 

 

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçların­dan biri değildir?

A) Amerika’nın keşfedilmesi

B) İlk Çağın sona ermesi

C) Avrupa’da feodalite rejiminin oluşması

D) Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılması

 

13. Bizans İmparatorluğu’nun, Attila’nın saldırılarına karşı ön­lem almak için izlediği siyaset, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balkanlardaki bazı toprakları Hunlara bırakmak

B) Orta Asya Türkleri ile ittifaklar kurmak

C) Batı Roma ile askerî alanda iş­birliğine gitmek

D) Hunlara yıllık vergi vererek varlığını sürdürmek

 

14. I- Sokrat

II- Aristo

III- Heredot

IV- Eflatun

Verilenlerden hangileri Yunan felsefesinin temsilcilerindendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) III – IV

D) I – II – IV

 

15. Uygurlar, en parlak dönemlerini hangi hükümdarları zamanında yaşamışlardır?

A) Kutluk Bilge Kül Kağan

B) Bögü Kağan

C) Tung Bağa Tarkan

D) Moyen – Çor Kağan

 

16. Anadolu üzerine ikinci büyük Türk akını, hangi Türk boyu ta­rafından yapılmıştır?

A) Türgeşler

B) Hazarlar

C) Kırgızlar

D) Sabirler

 

17. Aşağıdaki inançlardan hangisinin temsilcisine “kam” adı verilir?

A) Budizm

B) Şamanizm

C) Mani dini

D) Zerdüştlük

 

18. Aşağıdakilerden hangisi, İslamiyet öncesi Orta Asya’da yaşayan Türklerin kullandığı takvim çeşididir?

A) On İki Hayvanlı Türk Takvimi

B) Hicri Takvim

C) Miladi Takvim

D) Celali Takvim

 

19. 619 ve 626 yıllarında olmak üzere İstanbul’u iki defa kuşa­tan Türk topluluğu aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Avarlar

B) Akhunlar

C) Macarlar

D) Uygurlar

 

20. Ötüken Uygurlarının, sürülerini otlatmaya çıkarma günü olan 9 Mayıs’ta kutladıkları bayram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni Yıl Festivali

B) Yuğ Töreni

C) Soğuk Yemek Festivali

D) Örüs Sarcı Bayramı

 

 

1. D

2. B

3. C

4. C

5. A

6. D

7. B

8. A

9. C

10. C

11. B

12. A

13. D

14. D

15. B

16. D

17. B

18. A

19. A

20. D

Leave a Reply