Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. İslamiyetin yayılmaya başladığı dönemlerde aşağıdaki devlet­lerden hangisinin varlığından söz edilemez?

A) Doğu Roma İmparatorluğu

B) Sasaniler

C) Memlûkler

D) Göktürkler

 

2. “Hristiyanların günahlarından kurtulmak için papalardan satın aldıkları af kâğıtlarına ………… adı verilir.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Endülüjans

B) Enfraruj

C) Enterdi

D) Eyvan

 

3. Hz. Muhammed’e ilk vahiy ne­rede gelmiştir?

A) Kabe’de

B) Kuba Mescidi’nde

C) Sevr Mağarası’nda

D) Hira Mağarası’nda

 

4. Aşağıdakilerden hangi­si, İslamiyete inanan ilk Müslümanlardan biri değildir?

A) Hz. Ömer

B) Hz. Ali

C) Hz. Hatice

D) Hz. Ebu Bekir

 

5. Aşağıdaki dönemlerin hangisin­de Şam şehri, İslam Devleti’ne başkentlik yapmıştır?

A) Endülüs Dönemi

B) Emeviler Dönemi

C) Abbasiler Dönemi

D) Hz. Ali Dönemi

 

6. • Mısır’da kurulan ikinci Türk – İslam devletidir.

• Kurucusunun adı Muhammet’tir.

• Yaklaşık 34 yıl tarih sahnesin­de kalmıştır.

Hakkında bilgi verilen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Horasan Selçukluları

B) Tolunoğulları

C) Memlûkler

D) İhşidiler

 

7. Ceyhun Irmağı’nın Aral Gölü’ne döküldüğü delta bölgesine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapadokya

B) Maveraünnehir

C) Harzem

D) Mezopotamya

 

8. Türk – İslam devletlerindeki “Divan-ı Arz-ül Ceyş” divanının görev alanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mali işler

B) Askerî işler

C) İdari ve adli işler

D) İç ve dış yazışmalar

 

9. I- Kıssa-i Yusuf

II- Kitabüş – Şifa

III- Hint Tarihi

Verilen eserlerden hangileri Biruni’ye aittir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – III

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Safevilerden sonra İran’a hâkim olan hanedanlıklardan biri değildir?

A) Kaşgarlar

B) Afşarlar

C) Zendler

D) Kaçarlar

 

11. I- Manas Destanı

II- Çora Batır Destanı

III- Yaradılış Destanı

Verilenlerden hangileri Kazak destanıdır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – II

 

12. I- Sökmenliler

II- Dilmaçoğulları

III- Saltuklular

Verilen beyliklerden hangileri kurucusunun adını taşır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I – III

D) I – II – III

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu hükümdarı II. Kılıç Arslan Döneminde ger­çekleşmiştir?

A) Devlet merkezinin İznik’ten Konya’ya taşınması

B) İstanbul’da Latin İmparatorluğu’nun kurulması

C) Miryokefalon Savaşı’nın kaza­nılması

D) Ankara, Çankırı ve Kastamonu’nun fethedilmesi

 

14. Aşağıdakilerden hangisi III. Haçlı Seferinin sonuçlarından biridir?

A) Roma İmparatorluğu’nun ikiye ayrılması

B) İstanbul’da Latin İmparatorlu-ğu’nun kurulması

C) Kudüs’ün Müslümanların elin­de kalması

D) Batı Anadolu’nun Bizans’ın eli­ne geçmesi

 

15. I. Alaeddin Keykubat Döne-minde fethedilen Suğdak şehri nerededir?

A) Rodos’ta

B) Hicaz’da

C) Kıbrıs’ta

D) Kırım Yarımadası’nda

 

16. Aşağıdaki beyliklerden hangisi merkeziyle doğru eşleştirilmiştir?

Beylik                                   Beylik Merkezi

A)Eşrefoğulları                Beyşehir

B)Karesioğulları                Kütahya

C)Germiyanoğulları        Balıkesir

D)Menteşeoğulları          Kastamonu

 

17. I- Ramazanoğulları

II- Karakoyunlular

III- Pervaneoğulları

Verilenlerden hangileri 14. yüz­yılda kurulmuştur?

A) Yalnız I

B) I – II

C) I – III

D) II – III

 

18. Türkiye Selçuklularında, dev­letin iç ve dış yazışmalarını yapan divan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Arz

B) Divan-ı Pervane

C) Divan-ı Tuğra

D) Divan-ı İstifa

 

19. XIII. yüzyıl Türkiye’sinde mantık ve kelam üzerine yazılmış olan “Metali’ül Envar” adlı eser, aşa­ğıdakilerden hangisine aittir?

A) Sadreddin Konevi

B) Urmiyeli Kadı Siraceddin

C) İbn-i Bibi

D) Celaleddin Devvani

 

20. Aşağıdakilerden hangisi kitap sanatlarından biri değildir?

A) Tezhip

B) Cilt

C) Hat

D) Çini

 

 

1. C

2. A

3. D

4. A

5. B

6. D

7. C

8. B

9. C

10. A

11. B

12. D

13. C

14. C

15. D

16. A

17. B

18. C

19. B

20. D

Leave a Reply