Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

 

1-“Geçmişte yaşamış insan toplu- luklarının yaşayışlarını, birbirleri ile olan ilişkilerini, kültür ve medeniyetlerini yer ve ………… göstererek, sebep-sonuç be- lirterek belgelere dayalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır.”

Verilen tarih tanımında boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

 1. Zaman         
 2. Olay
 3. Olgu             
 4. Tasnif

 

2-Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi, tarihin konusu içerisinde yer almaz?

 1. Siyasal         
 2. Kültürel
 3. Astronomi 
 4. Dini

 

3-Aşağıdakilerden hangisi, tarihin zamana göre sınıflandırılmasına örnektir?

 1. Türkiye Tarihi
 2. Orta Çağ Tarihi
 3. Avrupa Tarihi
 4. Tıp Tarihi

 

4-Osmanlı Devleti’nde mali alanda ………… takvim kullanılırken; gündelik hayatta ise hicri takvim kullanılırdı. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. A)Celali
 2. Miladi
 3. Rumi             
 4. Selimi

 

5.Kullandığı “Karbon 14” metoduy la tarihî buluntuların madde ya- pısını inceleyerek, buluntuların ait olduğu dönemi belirlemeye çalışan tarihe yardımcı bilim dalı, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Coğrafya
 2. Nümizmatik
 3. Sanat Tarihi
 4. Kimya

 

6.İlahi dinlere göre ilk insanlar, aşağıdakilerden hangileridir?

 1. Adem ve Havva
 2. Yusuf ve Züleyha
 3. Süleyman ve Belkıs
 4. İsa ve Meryem

 

7.Hiyeroglif adı verilen resimli yazıyı, aşağıdaki uygarlıklardan hangisi bulmuştur?

 1. Akadlar       
 2. Mısırlılar
 3. Elamlar        
 4. Amurrular

 

8.Aşağıdaki İlk Çağ uygarlıklarından hangileri İran’da siyasi faaliyette bulunmuşlardır?

 1. Sümerler – Asurlular
 2. Lidyalılar – Frigyalılar
 3. Hititler – Urartular
 4. Medler – Persler

 

9.Kavimler Göçü’nü başlatan millet, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İngilizler      
 2. Almanlar
 3. Türkler        
 4. Yunanlılar

 

10.Arilerin, Hindistan’a getirdikleri ve Hint toplumunu dört temel sınıfa ayırdıkları sistem, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Tımar Sistemi
 2. İkta Sistemi
 3. Kast Sistemi
 4. Devşirme Sistemi

 

11.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya uygarlığında ilk kez demiri işleyen kültürdür?

 1. Karasuk      
 2. Tagar
 3. Anav            
 4. Andronova

 

12.Aşağıdaki şehirlerden hangi- si Museviler, Hristiyanlar ve Müslümanlar için kutsal olarak kabul edilmektedir?

 1. İstanbul      
 2. Bağdat
 3. Vatikan       
 4. Kudüs

 

13.Mürekkep, kağıt, barut, pusula ve matbaayı bularak dünyada birçok gelişmeye öncülük eden uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. İran              
 2. Çin
 3. Mısır            
 4. Hint

 

14.Türk adına ilk kez aşağıdaki kaynaklardan hangisinde rastlanmıştır?

 1. Çin yıllıkları
 2. Anal yıllıkları
 3. Bizans kaynakları
 4. Roma kaynakları

 

15.Aşağıdakilerden hangisi, tarihte bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir?

 1. Avrupa Hun Devleti
 2. Uygur Devleti
 3. Asya Hun Devleti
 4. Ak Hun Devleti

 

16.Aşağıdakilerden hangisi, Türk topluluklarından biri değildir?

 1. Avarlar        
 2. Akadlar
 3. Peçenekler  
 4. Oğuzlar

 

17.Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunda paralı asker iken Selçuklu saflarına geçerek; savaşın seyrini değiştiren Türk boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Macarlar     
 2. Bulgarlar
 3. Kıpçaklar    
 4. Peçenekler

 

18. Tarihte Çin imparatorunu esir alarak, Türk topraklarını ve Çin sarayında bulunan Türk esirleri kurtarmayı planlayan efsanevi Türk kahramanı, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Attila            
 2. İstemi
 3. Kürşad        
 4. Kültigin

 

19.Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul edilen coğrafi bölge, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sibirya         
 2. Orta Asya
 3. Avrupa        
 4. Mezopotamya

 

20.Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olan Kadeş Antlaşması, aşağıda- ki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

 1. Sümer – Pers
 2. Hitit – Mısır
 3. Med – İyon
 4. Avar – Bizans

 

A

C

B

C

D

A

B

D

C

C

A

D

B

A

C

B

D

C

B

B

Leave a Reply