Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 1 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

1. Bir tarihî olaya dâhil olan kişilerin, olaydaki rollerini ve olaya katkılarını doğru olarak anlayıp değerlendirebilmek için, aşağıdakilerden hangisinin göz ardı edilmemesi gerekir?

A) Olayın, başka olaylarla benzer yönleri

B) Olaylarla ilgili yapılan yorumlar

C) Olayın geçtiği zamanın koşulları

D) Olayın hangi kıtada gerçekleştiği

2. Herodot’un tarih biliminin öncüsü olarak kabul edilmesinde, aşağıdakilerden en çok hangisinin etkili olduğu savunulabilir?

A) Eski Çağ’da yaşamış olmasından

B) Olayların geçtiği yerleri gezip görmesinden

C) Tarihî olayları kronolojik olarak sıralamasından

D) Eserini araştırarak ve yansız olmaya çalışarak yazmasından

3. İlk şehir devletleri, aşağıdaki

dönemlerin hangisinde ortaya

çıkmıştır?

A) Tunç Devri

B) Demir Devri

C) Neolitik Devir

D) Mezolitik Devir

 

4. I. Tarihî olay ile ilgili verileri sınıflandırma

II. Verileri zaman, yer ve konularına göre ayırma

III. Elde edilen bilgi ve verilerin kaynak değeri açısından yeterli olup olmadığının belirleme

durumlarından hangileri tarih biliminin yöntemleri arasında gösterilebilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I ve II

D) I, II ve III

 

5. Okunuşu “Milattan Sonra 7. Yüzyılın 1. yarısının 2. çeyreği” olan yıl, aşağıdakilerden hangisidir?

A) MS 719

B) MS 751

C) MS 626

D) MS 691

 

6. Aşağıdakilerden hangisi tarih araştırmalarında kullanılan “yazılı” kaynaklardan biri değildir?

A) Paralar

B) Efsaneler

C) Anallar

D) Biyografiler

 

7. İlk Çağ’da Mısır’da;

• Nil Nehri’nin taşma zamanının hesaplanması astronominin,

Hayatın ölümden sonra da devam edeceğine olan inanç, ölülerin mumyalanmasını gerekli kılmış, o da tıp ve eczacılık

bilimlerinin gelişmesini sağlamıştır.

Bu bilgilere göre Mısır’da görülen bilimsel gelişmelerde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Uluslararası ilişkiler

B) Ekonomik uğraşılar

C) Doğa ve dinî olaylar

D) Tarımsal ve ticari faaliyetler

 

8. Tarihte bilinen ilk kütüphaneyi kuran uygarlık, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asurlular

B) Romalılar

C) İyonyalılar

D) Amurrular

 

9. Sümerlerde bütün şehir devletlerini bir yönetim altında birleştirmiş olan krallara verilen unvan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavananna

B) Lugal kalma

C) Patesi

D) Lugal

 

10. Ünlü “Hammurabi Kanunları”nı hazırlayan Hammurabi, aşağıdaki hangi ülkenin hükümdarıdır?

A) Akad

B) Sümer

C) Elam

D) Babil

 

11. Aşağıdaki nehirlerden hangisi Hinduizm inancına göre kutsal sayılır?

A) Nil

B) İndus

C) Ganj

D) Amazon

 

12. Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:

• Patriciler: Romalı soylulardan oluşan bir sınıftır. Sosyal yaşam açısından diğer sınıflara göre daha rahat yaşayan bu sınıftaki insanlar; mülkiyet edinme, devlet memuru ve asker olabilme haklarına sahiptiler.

• Plepler: Hiçbir siyasi hakkı olmayan bu sınıftakiler daha çok hayvancılık, tarım ve ticaret gibi işlerle uğraşmışlardır.

• Köleler: Hiçbir hakları olmayan bu sınıftakiler soyluların evlerinde hizmetçi, tarlalarında da işçi olarak çalışmışlardır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi, Roma toplum yapısından çıkarılabilecek bir sonuç değildir?

A) Sınıfların hukukları farklıdır.

B) Eşitliğe dayalı bir sosyal düzen vardır.

C) Köleler, mülkiyet hakkından mahrumdurlar.

D) Plepler, Roma toplumunun üreticisidirler.

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün Avrupa’da meydana getirdiği siyasi sonuçlarından biri değildir?

A) Barbar kavimler arasında Hristiyanlığın yayılması

B) Feodalite rejiminin ortaya çıkmasına zemin hazırlaması

C) Avrupa’ya yerleşen Türklerin burada çeşitli devletler kurması

D) Günümüz Avrupa devletlerinin birçoğunun temellerinin atılması

 

14. Avrupa Hun hükümdarı Attila, Balkan Seferleri’ni hangi devlet üzerine düzenlemiştir?

A) Batı Roma

B) Doğu Roma

C) Sasani

D) Asya Hun

 

15. Aşağıdaki destanlardan hangisi Kırgızlara aittir?

A) Göç

B) Türeyiş

C) Manas

D) Alp Er Tunga

 

16. Kutluk Devleti hükümdarı Kapgan Kağan, iktidarda bulunduğu süre içinde bütün Türk boylarını Kök Türk egemenliği altında toplamaya çalışmıştır.

Kapgan Kağan, izlediği bu siyasetle aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?

A) Çin’i ele geçirmek

B) İpek Yolu’na hâkim olmak

C) Bizans’ı vergiye bağlamak

D) Türk siyasi birliğini sağlamak

 

17. Hazarlar, hangi yönleriyle diğer Türk topluluklarından ayrılırlar?

A) Bizans ile ilişki kurmalarıyla

B) Karadeniz kıyısında yaşamalarıyla

C) Musevilik dinini seçmeleriyle

D) Ruslar tarafından yıkılmalarıyla

 

18. Tarihte ilk kendi adına para bastıran Baga Tarkan, aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin hükümdarıdır?

A) Türgişler

B) Kimekler

C) Sabirler

D) Köktürkler

 

19. “Uygurlar, – – – – adını verdikleri kentler kurarak sanat ve ticaretle uğraşmışlardır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Ordu

B) Balık

C) Amid

D) Kurgan

 

20. Aşağıdakilerden hangisi, ilk Türk devletlerinde görülen ülkenin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması anlayışının bir sonucudur?

A) Türk devletlerinin uzun yıllar hüküm sürmesi

B) Kendi alfabelerini oluşturmaları

C) Göçebe yaşam sürmeleri

D) Taht kavgaları

 

1. C

2. D

3. A

4. D

5. C

6. B

7. C

8. A

9. B

10. D

11. C

12. B

13. A

14. B

15. C

16. D

17. C

18. A

19. B

20. D

 

Leave a Reply