Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi Ağustos  2010 Soruları ve Cevapları

1. İslamiyetin doğuşu sırasında İran’da bulunan devlet, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Sasaniler

B) Göktürkler

C) Gassaniler

D) Bizans İmparatorluğu

 

2. Hz. Muhammed’e hangi özelli­ğinden dolayı “El-Emin” unvanı verilmiştir?

A) Zekiliği

B) Savaşçılığı

C) Çalışkanlığı

D) Güvenilirliği

 

3. Hz. Muhammed’in İslam’a çağ­rısını ilk kabul edip Müslüman olan kişi, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Hz. Ali

B) Hz. Zeyd

C) Hz. Hatice

D) Hz. Ebubekir

 

4. Hz. Muhammed veda haccını hangi yıl yapmıştır?

A) 628

B) 630

C) 631

D) 632

 

5. Aşağıdakilerden hangisi İslam dünyasında gelişen sanat dal­larından biri değildir?

A) Ciltçilik

B) Heykelcilik

C) Hattatlık

D) Sedef işçiliği

 

6. Anadolu kapılarının Türklere açılmasını sağlayan savaş, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Pasinler

B) Dandanakan

C) Katvan

D) Malazgirt

 

7. Aşağıdaki savaşların hangisin­den sonra İslamiyet, Türkler arasında hızla yayılmaya başla­mıştır?

A) Malazgirt

B) Dandanakan

C) Talas

D) Pasinler

 

8. İlk Müslüman-Türk devleti ola­rak kabul edilen devlet, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) İhşidiler

B) Gazneliler

C) Karahanlılar

D) Harizmşahlar

 

9. “El Asâr-il Bâkiye” adlı eser, aşa­ğıdakilerden hangisine aittir?

A) Birûni

B) İbn-i Sina

C) Farabi

D) Firdevsi

 

10. Tıp bilginlerinden İsmail Curcani, hangi dönemde yaşamıştır?

A) Harzemşahlar

B) Selçuklular

C) Memlükler

D) Babürler

 

11. “Türkmen” kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yiğit

B) Serbest

C) Ovada yaşayan halk

D) Müslüman olmuş Oğuzlar

 

12. İlhanlı Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batu Han

B) Hülagû Han

C) Çağatay Han

D) Ebu Said Bahadır Han

 

13. Azerbaycan Devleti, bağımsızlı­ğını hangi tarihte ilan etmiştir?

A) 22 Ekim 1991

B) 30 Ağustos 1991

C) 30 Ekim 1992

D) 13 Nisan 1994

 

14. Çağatay Hanlığı’nın toprakları üzerinde kurulan devlet, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Akkoyunlu

B) Moğol

C) Timur

D) İlhanlı

 

15. “Muhakemetü’l-Lügateyn” adlı eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ömer Hayyam

B) Hüseyin Baykara

C) Ali Şir Nevaî

D) Uluğ Bey

 

16. Aşağıdakilerden hangisi I. Alaeddin Keykubad Dönemi ge­lişmelerinden biri değildir?

A) Suğdak Seferi

B) Sinop’un fethi

C) Kalonoros Kalesi’nin ele geçi­rilmesi

D) Artukluların, Harput koluna son verilmesi

 

17. Saltukluların kurucusu, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Ebul Kasım Saltuk

B) Mengücek Gazi

C) Belek Gazi

D) Sökmen Bey

 

18. Çaka Bey Devleti nerede kurul­muştur?

A) Karadeniz kıyılarında

B) İzmir ve çevresinde

C) Kırım Yarımadası’nda

D) Kıbrıs’ta

 

19. Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasına ve Anadolu’da Moğol hâkimiyeti sürecinin başlamasına neden olan savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kösedağ

B) Malazgirt

C) Miryokefalon

D) Yassıçemen

 

20. Gevher Nesibe Darüşşifası hangi ilimizde bulunmaktadır?

A) Erzurum

B) Gaziantep

C) Sivas

D) Kayseri

 

1. A

2. D

3. C

4. D

5. B

6. D

7. C

8. C

9. A

10. A

11. D

12. B

13. B

14. C

15. C

16. B

17. A

18. B

19. A

20. D

T

Leave a Reply