Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. İslamiyetin doğuşu sırasında iktidarda olan Bizans imparato­ru, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Leon

B) Mavrikios

C) Herakleios

D) V. Konstantinos

2. Hristiyanların günahlarından kurtulmak için papalardan sa­tın aldıkları af kâğıtlarına veri­len isim, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Aforoz

B) Enterdi

C) Süzeren

D) Endülüjans

3. Aşağıdakilerden hangisi, İsla-miyet öncesi Arabistan’da görü­len özelliklerden biri değildir?

A) Göçebe yaşamın yaygınlığı

B) Kâbe’nin kutsal sayılması

C) Bölgede güçlü bir siyasal birli­ğin olması

D) Köklü bir kölelik kurumunun ol­ması

4. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed Döneminde ger­çekleşmiştir?

A) Kerbelâ Olayı

B) Mekke’nin Fethi

C) Cemel Savaşı

D) Kur’an’ın kitap hâline getiril­mesi

5. Müslümanların, Medine şehrinde kalarak yaptıkları savunma sava­şı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uhud

B) Bedir

C) Hendek

D) Huneyn

6. Dört halifenin halifelik yapma sırası, aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman – Hz. Ömer – Hz. Ali

B) Hz. Ömer – Hz. Ebu Bekir – Hz. Osman – Hz. Ali

C) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ali – Hz. Ömer – Hz. Osman

D) Hz. Ebu Bekir – Hz. Ömer – Hz. Osman – Hz. Ali

7. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Ömeââr Döneminde meydana gelmemiştir?

A) İran ile Kadisiye Savaşı’nın ya­pılması

B) İlk İslam donanmasının kurul­ması

C) Hicri takvimin kullanılmaya başlanması

D) Mısır’ın İslam ordularınca fet­hedilmesi

8. Kaynağı İslam olan aşağıdaki ilimlerden hangisinin açıklama­sı yanlış verilmiştir?

A) Siyer → Kur’an’ın güzel okun­ması

B) Fıkıh → İslam hukuku

C) Kelam → İslam felsefesi

D) Tefsir → Kur’an’ın açıklaması

9. İslam medeniyetinin gelişme-sinde;

I- klasik eserlerin Arapça’ya çevrilmesi

II- medrese ve kütüphanelerin kurulması

III- gelişmiş uygarlığa sahip ül­kelerin fethedilmesi

gibi durumlardan hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III

D) I – II – III

10. İslamiyeti ilk kabul eden Karahanlı hükümdarı, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Bilge Kül Kadir Han

B) Satuk Buğra Han

C) Nasr Ali İlig Han

D) Yusuf Kadir Han

11. Aşağıdaki savaşlardan hangi­sinin sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır?

A) Malazgirt Savaşı

B) Dandanakan Savaşı

C) Katvan Savaşı

D) Pasinler Savaşı

12. Aşağıdaki Türk-İslam devletle­rinden hangisi diğerlerine göre farklı bölgede kurulmuştur?

A) Tolunoğulları

B) İhşidîler

C) Gazneliler

D) Eyyubîler

13. Aşağıdakilerden hangisi, Türk-İslam devletlerinde hükümdar­ların egemenlik sembollerinden biri değildir?

A) Çetr

B) İkta

C) Otağ

D) Nevbet

14. Firdevsi tarafından yazı­lıp Gazne hükümdarı Sultan Mahmut’a sunulan eser, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Kutadgu Bilig

B) Kıssa-i Yusuf

C) Atabetül-Hakayık

D) Şehname

15. Cengiz Han’ın torunu Hülagû tarafından başkenti Tebriz ol­mak üzere İran’da kurulan dev­let, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altın Orda Devleti

B) İlhanlı Devleti

C) Çağatay Hanlığı

D) Kubilay Hanlığı

 

16. Doğu Türkistan bugün aşağıda­ki devletlerden hangisine bağlı özerk bir eyalettir?

A) Moğolistan

B) Hindistan

C) Rusya

D) Çin

17. Aşağıdakilerden hangisi Türkmen edebiyatının ünlü şa­iridir?

A) Mahdum Kulu

B) Hüseyin Baykara

C) Ali Şir Nevai

D) Abdülkadir Meragî

18. Anadolu’nun Türk vatanı oldu­ğu aşağıdaki savaşlardan han­gisinin sonucunda dünyaya du­yurulmuştur?

A) Kösedağ

B) Pasinler

C) Miryokefalon

D) Dandanakan

19. Türk ve İslam dünyasına yöne­lik düzenlenen Haçlı Seferlerinin amaçları arasında aşağıdakiler­den hangisi yoktur?

A) Doğu ülkelerinin zenginliklerini ele geçirmek

B) Skolastik felsefeyi Türklere be­nimsetmek

C) Kutsal toprakları Müslümanlardan almak

D) Türkleri Anadolu’dan atmak

20. • 13. yüzyılda yaşamış tasav­vuf edebiyatının en büyük si­masıdır.

• Allah’a aşk yolu ile varmak is­teyenlerin en büyüklerindendir.

• Divan-ı Kebir, Mesnevî, Fihi Mâfih ve Mektubât en önemli eserlerindendir.

Hakkında bilgi verilen tasavvuf bilgini aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Sadreddin Konevi

B) Yunus Emre

C) Hoca Dehhani

D) Mevlâna Celaleddin Rumi

 

1. C

2. D

3. C

4. B

5. C

6. D

7. B

8. A

9. D

10. B

11. A

12. C

13. B

14. D

15. B

16. D

17. A

18. C

19. B

20. D

Leave a Reply