Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1-İslâmiyet’in doğuşu sırasında Avrupa’da egemen olan din, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A)Zerdüştlük            
 2. Hristiyanlık
 3. Haniflik       
 4. Musevilik

 

2-Aşağıdaki imparatorluklardan hangisi, 375 Kavimler Göçü sırasında Doğu – Batı olmak üzere ikiye ayrılmıştır?

 1. Roma           
 2. Pers
 3. İskender    
 4. Çin

 

3-Cahiliye Dönemi’nde Arabistan’da konuşma ve yazı dili olarak aşağı- dakilerden hangisi kullanılmıştır?

 1. Farsça          
 2. Türkçe
 3. İngilizce      
 4. Arapça

 

4-Hz. Muhammed’in süt annesi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Meryem
 2. Amine
 3. Ümmü Eymen
 4. Halime

 

5-Hz. Muhammed’e Nur Dağı’nda ilk vahyin geldiği mağara, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Sevr             
 2. Beldibi
 3. Hira              
 4. Karain

 

 

6-Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların, Mekkeli müşriklere karşı kazandığı ilk askerî başarıdır?

 1. Hendek      
 2. Bedir
 3. Mute           
 4. Tebük

 

 

7-632 yılında vefat eden Hz. Muhammed’in kabri, aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

 1. Mekke        
 2. Taif
 3. Medine      
 4. Riyad

 

8-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın birliğini, sıfatlarını, peygamberlik ve ahiretle ilgili konuları akıl ve mantık yoluyla ispat eden bilim dalıdır?

 1. Kelam          
 2. Tefsir
 3. Hadis           
 4. Fıkıh

 

9-Aşağıdakilerden hangileri Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları olarak kabul edilirler?

 1. İstemi Kağan – Bumin Kağan
 2. Bilge Kağan – Kültigin
 3. Osman Bey – Orhan Bey
 4. Çağrı Bey – Tuğrul Bey

 

10-1071 Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu Devleti, aşağıdaki dev- letlerden hangisiyle mücadele etmiştir?

 1. Karahanlılar
 2. Harzemşahlar
 3. Bizans
 4. Abbasiler

 

11-Türk – İslam devletlerinde gelir- leri hayır kurumlarına aktarılan topraklar, aşağıdakilerden han- gisidir?

 1. İkta
 2. Vakıf
 3. Has
 4. Mülk

 

12-Dünyada ilk üniversite olarak kabul edilen Nizamiye Medresesi, aşağıdaki şehirlerden hangisinde yapılmıştır?

 1. Tahran        
 2. Bağdat
 3. İstanbul      
 4. Bakü

 

13-Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu hükümdarlarından biri değildir?

 1. Yıldırım Bayezit
 2. Alparslan
 3. Melikşah
 4. Sencer

 

14-Gazne Devleti’ne en güçlü döne- mini yaşatan hükümdar, aşağıda- kilerden hangisidir?

 1. Sebük Tigin 
 2. Mesut
 3. İsmail           
 4. Mahmut

 

15-Aşağıdakilerden hangisi çöllerde yaşayan Araplara verilen isimdir?

 1. Hanif            
 2. Medeni
 3. Bedevi        
 4. Ensar

 

16-“Allah’ın Arslanı” ve “Haydar’ı Kerrar” unvanları ile anılan saha- be, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Hz.   Ömer 
 2. Hz Osman
 3. Hz. Ali          
 4. Hz. Talha

 

17-Malazgirt Zaferi sonrasında Erzincan ve çevresinde kurulan Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mengücekliler
 2. Eretna
 3. Danişmentliler
 4. Saltuklular

 

18-Türkiye Selçuklu Devleti’nde Venedikliler ile ilk ticaret antlaş- ması yapan hükümdar, aşağıda- kilerden hangisidir?

 1. II. Kılıç Arslan
 2. 1.Gıyaseddin Keyhüsrev
 3. 1.Alâeddin Keykubad
 4. 1.İzzeddin Keykavus

 

19-Türkiye Selçuklu Devleti’nde donanma komutanına “Melikü’s Sevahil” veya “…………” denilirdi.

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

 1. “Mutasavvıf”
 2. “Emir-i dad”
 3. “Kadil-kudat”
 4. “Reisü’l Bahr”

 

 

20-• Güçlü ve üstün durumda iken affetmek

Kızgın iken yumuşak davranmak

Düşmana iyilik etmek

Kendisi muhtaç iken bile başkasına vermek gibi 4 temel prensibe sahip esnaf teşkilatı, aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Atabeylik   
 2. Sipahiler
 3. Ahilik           
 4. Darül hikme

 

 

1.  B

2.  A

3.  D

4.  D

5.  C

6.  B

7.  C

8.  A

9.  D

10. C

11.  B

12. B

13. A

14. D

15. C

16. C

17. A

18. B

19. D

20. C 

Leave a Reply