Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 2 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi  Tarih 2 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

1. I. Hattiler

II. Himyeriler

III. Tedmürlüler

IV. Samaniler

Verilen devletlerden hangileri Arap Yarımadası’nda kurulmuştur?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) II ve III

D) I, III ve IV

2. Hz. Muhammed’in vekili olarak Müslümanların imamlığını ve şeriatın koruyuculuğunu yapmakla görevli olan kimseye ne ad verilir?

A) Emir

B) Kadı

C) Sultan

D) Halife

 

3. İslam Devleti’nde ilk hazine (Beyt’ül Mal), aşağıdaki hangi halife döneminde kurulmuştur?

A) Hz. Ali

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ebu Bekir

4. Endülüs Emevi Devleti, aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?

A) İtalya

B) Mısır

C) İspanya

D) Fransa

 

5. İslam Devleti’ne, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır?

A) Şam

B) Medine

C) Bağdat

D) Semerkant

6. Aşağıdakilerden hangisi, Hz. Ali’nin halifeliği döneminde meydana gelmiştir?

A) Hicret

B) Hakem Olayı

C) Zatü’s Zavari Savaşı

D) İran’ın fethinin tamamlanması

 

7. Araplar, aşağıdaki hangi uygarlığın rakamlarını matematik biliminde kullanmışlardır?

A) Hint

B) Çin

C) İran

D) Yunan

 

8. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin Emevilerle savaşmalarının sonuçlarından biridir?

A) Türklerin İslam ile tanışmalarının gecikmesi

B) Kök Türklerin Orhun Yazıtları’nı dikmesi

C) Türklerin Orta Asya’dan göç etmeleri

D) Uygurların yerleşik hayata geçmesi

 

9. Abbasi halifesi Memun tarafından Bağdat’ta kurulan “Beytü’l – Hikme” (Hikmet Evi) denilen kurumda “tercüme bürosu”nun bulunması, aşağıdakilerden hangisine kanıttır?

A) Okumaya önem verildiğine

B) Ülkeler arası ticaretin geliştiğine

C) Başka dillerde yazılmış eserlerin

Arapçaya çevrildiğine

D) Halk arasında okuryazar oranını yükseltmek istendiğine

 

10. Karahanlıların aşağıdaki özelliklerinden hangisi onların “ulusçu” bir devlet anlayışına sahip  olduklarının bir göstergesidir?

A) Medreseler açmaları

B) Kervansaraylar inşa etmeleri

C) İslamiyet’i devlet dini olarak

benimsemeleri

D) Türkçeyi devlet ve toplum hayatında kullanmaları

11. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyet’i benimsemelerinin sebeplerinden biri olamaz?

A) Ahiret inancının var olması

B) Tek tanrı inancının bulunması

C) Yönetimde dinî kuralların etkili olması

D) Türk ahlaki değerlerinin İslam ahlak değerlerine benzemesi

 

12. • Batı kaynaklarında “Alfarabus” adıyla anılır.

Mantık, felsefe, matematik, tıp ve musiki alanlarında önemli eserler vermiştir.

• Aristo’nun eserlerini inceleyip yeni yorumlar getirdiği için ikinci öğretmen anlamına gelen “Muallim-Sani” unvanı verilmiştir.

Hakkında bilgi verilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farabi

B) Biruni

C) Taberi

D) Harezmî

 

13. Büyük Selçuklu Devleti’nde bulunan aşağıdaki divanlardan hangisinin başında bulunan kişiye “Tuğrai” denirdi?

A) Divan-ı Arz

B) Divan-ı İnşa

C) Divan-ı İstifa

D) Divan-ı Mezalim

 

14. “Bundan gayrı divanda, dergâhta, mecliste ve meydanda Türkçeden başka dil kullanılmayacaktır.” diyerek Türkçeyi devlet dili hâline getiren Türkmen beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Danişment Ahmet Gazi

B) Dilmaçoğlu Mehmet Bey

C) Karamanoğlu Mehmet Bey

D) Kutalmışoğlu Süleyman Şah

 

15. Türkiye Selçuklu Devleti’nde ticaretle uğraşanlar arasında sıkı bir iş birliği ve dayanışma olduğunun göstergesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atabeylik uygulaması

B) İmarethaneler

C) İkta Sistemi

D) Ahi Teşkilatı

 

16. Türkleri denizlerle kaynaştıran ilk öncü Türk beyi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çağrı Bey

B) Çaka Bey

C) Çubuk Bey

D) Sökmen Bey

 

17. Türkiye Selçuklu hükümdarı I. Kılıç Arslan’ın, devlet merkezini İznik’ten Konya’ya taşımasına sebep olan gelişme, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Haçlı Seferi

B) II. Haçlı Seferi

C) Kösedağ Savaşı

D) Koyunhisar Savaşı

 

18. Aşağıdakilerden hangileri Türkiye Selçuklularının “tersane” şehirlerindendir?

A) Sinop – Alaiye

B) Trabzon – Kırım

C) Sinop – Trabzon

D) İzmir – İskenderun

 

19. • Anadolu’da Moğol baskısı arttı.

• Devlet, Moğolların himayesine girdi.

• Türkiye Selçuklu Devleti iyice zayıfladı.

• Yönetimde Türkiye Selçuklu sultanlarının etkisi azaldı.

Verilen bilgiler, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonuçları arasında yer alır?

A) Pasinler

B) Kösedağ

C) Malazgirt

D) Miryokefalon

 

20. Türkiye Selçuklu Devleti Dönemi’nde görülen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin, Anadolu’nun Türk yurdu olmasına katkı sağladığı savunulabilir?

A) II. Kılıç Arslan’ın ülke topraklarını oğulları arasında paylaştırması

B) Topluma hizmet amacıyla dinî, sosyal ve ticari nitelikte mimari eserlerin yaptırılması

C) II. Rükneddin Süleyman Şah’ın Erzurum’u alarak Saltuklulara son vermesi

D) Devlette bilim dili olarak Arapça, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılması

 

1. C

2. D

3. B

4. C

5. D

6. B

7. A

8. A

9. C

10. D

11. C

12. A

13. B

14. C

15. D

16. B

17. A

18. A

19. B

20. B

Leave a Reply