Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. Ertuğrul Bey yönetiminde Söğüt ve Domaniç’e yerleşen Oğuz boyu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kınık

B) Kayı

C) Karkın

D) Kara evli

 

2. Osmanlıların birleşik Haçlı or­dularıyla yaptığı ilk savaş, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Varna

B) I. Kosova

C) II. Kosova

D) Sırp Sındığı

 

3. Osmanlı padişahı I. Murat, aşa­ğıdaki savaşlardan hangisinde şehit olmuştur?

A) Ankara

B) I. Kosova

C) II. Kosova

D) Çirmen

 

4. Aşağıdaki hükümdar – savaş eş­leştirmelerinden hangisi yanlış­tır?

A) Orhan Bey – Niğbolu

B) I. Murat – Sazlıdere

C) Yıldırım Bayezit – Ankara

D) II. Murat – Varna

5. Osmanlı başkentinde elçi bu­lundurma hakkını elde eden ilk Hristiyan Avrupa Devleti, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Macaristan

B) Fransa

C) İngiltere

D) Venedik

6. Yavuz Sultan Selim padişah olunca ilk seferini aşağıdakiler­den hangisine yapmıştır?

A) İran’a

B) Mısır’a

C) Kıbrıs’a

D) Karamanoğullarına

7. Kanuni Sultan Süleyman’ın ba­bası ve oğlu, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

                               

          BABASI OĞLU 

A)

II. Bayezit

Yavuz Sultan Selim

B)

Yavuz Sultan Selim

II. Selim

C)

II. Selim

Yavuz Sultan Selim

D)

Yavuz SultanSelim

Fatih Sultan Mehmet

 

8. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlılarca ele geçirilmesin­den sonra, Haçlı donanması İnebahtı’da Osmanlı donanma­sına saldırmıştır?

A) Rodos

B) Girit

C) Kıbrıs

D) Kırım

9. Kuzey Amerika’daki Labrador ve Büyük Göl bölgesi, kimler tarafından keşfedilmiştir?

A) Fransızlar

B) İngilizler

C) İspanyollar

D) Portekizliler

 

10. I- Protestanlık

II- Kalvenizm

III- Ortodoksluk

Verilenlerden hangileri Avru-pa’da reform sonrasında ortaya çıkan yeni mezheplerden biri değildir?

A) Yalnız II

B) Yalnız III

C) I – II

D) II – III

 

11. Yazılarıyla ilk olarak Katolik ki­lisesinde reform yapılmasının gerektiğini belirten Alman hü­manist kimdir?

A) Kalven

B) Ulrich Zwingli

C) Martin Luther

D) Michelangelo

 

12. I- Revan Seferi

II- Bağdat Seferi

III- Zigetvar Seferi

Verilen seferlerden hangile­ri padişah IV. Murat Döneminde yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I – II

D) II – III

 

13. Girit Adası’nın fethi ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa’nın sadrazamlığı Döneminde fet­hedilmiştir.

B) En uzun süre kuşatma altında tutulan adadır.

C) 1645 yılında kuşatılmıştır.

D) Ruslardan alınmıştır.

 

14. 1711 yılında imzalanan Prut Antlaşması, aşağıdaki devlet­lerden hangi ikisi arasında ya­pılmıştır?

A) Osmanlı-İran

B) Osmanlı-Rusya

C) Rusya-Macaristan

D) Venedik-Avusturya

 

15. Osmanlı Devleti’nin batıda top­rak kazandığı son antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bucaş Antlaşması

B) Karlofça Antlaşması

C) Zitvatorok Antlaşması

D) Kasr-ı Şirin Antlaşması

 

16. Birinci Dünya Savaşı öncesin­de, Alsas-Loren Bölgesi, han­gi devletler arasında sorun ol­muştur?

A) Fransa – İtalya

B) Rusya – Avusturya

C) Fransa – Almanya

D) İspanya – Osmanlı Devleti

 

17. Osmanlı Devleti’nin parçalan­masını önlemek amacıyla Genç Osmanlı Cemiyeti’nin savundu­ğu fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslamcılık

B) Batıcılık

C) Türkçülük

D) Osmanlıcılık

 

18. Birinci Dünya Savaşı sırasında rejim değişikliği sonucu savaş­tan çekilen ülke, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) İtalya

B) Rusya

C) Fransa

D) İngiltere

 

19. Mutlak iktidarını belirtmek üzere “Devlet demek, ben demektir.” sözünü söyleyen Fransa kralı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) XIV. Louis (Lui)

B) II. Ferdinand

C) VII. Henry (Henri)

D) I. Charles (Çarls)

 

20. I- Thomas Jefferson

II- George Washington

III- Abraham Lincoln

IV- Franklin Roosevelt

Verilenlerden hangisi Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk baş­kanıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

 

 

1. B

2. D

3. B

4. A

5. D

6. A

7. B

8. C

9. A

10. B

11. C

12. C

13. D

14. B

15. A

16. C

17. D

18. B

19. A

20. B

Leave a Reply