Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. 14. yüzyılın başlarında İran, Irak ve Kafkasya’ya hâkim olan dev­let, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlhanlı Devleti

B) Altın Orda Devleti

C) Bizans İmparatorluğu

D) Gırnata İslam Devleti

 

2. Osmanlı Beyliği’nin, Bizans’ın desteklediği tekfur kuvvetleriy­le yaptığı ilk savaş, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Palekanon Savaşı

B) Sırp Sındığı Savaşı

C) Niğbolu Savaşı

D) Koyunhisar Savaşı

 

3. I- Bulgar Krallığı

II- Sırp Krallığı

III- Doğu Roma İmparatorluğu

Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Batı yönünde iler­leyebilmek için yukarıdaki dev­letlerden hangileri ile mücadele etmek zorunda kalmıştır?

A) Yalnız I

B) I – III

C) Yalnız II

D) I – II – III

 

4. Ankara Savaşı sonrasın­da Timur, Yıldırım Bayezit’in hangi oğlunu yanına alarak Semerkant’a götürmüştür?

A) Süleyman Çelebi

B) Musa Çelebi

C) Mustafa Çelebi

D) İsa Çelebi

 

5. Aşağıda, Fatih Sultan Mehmet’in fethettiği bazı yerlerle, bu yerle­rin kimlerden alındığı eşleştiril­miştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?

A) Trabzon – Trabzon İmparatorluğu

B) Konya – Karamanoğulları

C) Amasra – Cenevizliler

D) Sinop – Akkoyunlular

 

6. Fatih Sultan Mehmet Döneminde Memlûklerle Osmanlıların arası­nın açılmasına neden olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hicaz Su Yolları’nın onarımı

B) Kutsal emanetlere sahip olma

C) Akdeniz egemenliği

D) Hint Okyanusu’nda üstünlük sağlama

 

7. Türk denizcileri, hangi padi­şah döneminde İspanya’daki Müslümanları ve Yahudileri soy­kırımdan kurtararak Osmanlı topraklarına getirmişlerdir?

A) II. Mehmet

B) II. Bayezit

C) II. Selim

D) II. Osman

 

8. • Preveze Deniz Savaşı

• İnebahtı Savaşı

Verilen bu iki deniz savaşının ortak özelliği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıların yenilmiş olması

B) Fatih Sultan Mehmet Döneminde gerçekleşmesi

C) Osmanlılara karşı denizden dü­zenlenen Haçlı Savaşları olması

D) Barbaros Hayrettin Paşa tara­fından yönetilmeleri

 

 

9. Akdeniz limanları giderek öne­mini yitirirken, Atlas Okyanusu kıyılarındaki liman şehirlerinin önem kazanmasında, Avrupa’da;

I- Barutun ateşli silahlarda kullanılmasının öğrenilmesi

II- Dünyanın çeşitli yerlerine coğ­rafi keşiflerin düzenlenmesi

III- Matbaanın kullanım alanının genişlemesi durumlarından hangilerinin et­kili olduğu söylenemez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I – III

D) II – III

 

10. Almanya’da Rönesans ilk önce hangi alanda başlamıştır?

A) Din

B) Mimari

C) Sanayi

D) Güzel sanatlar

 

11. Osmanlı Devleti’nde Kapıkulu askerleri ilk kez hangi padişah döneminde ayaklanmışlardır?

A) II. Mahmut

B) II. Osman

C) IV. Murat

D) III. Murat

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dağılması­nı önlemek amacıyla ortaya atı­lan fikir akımlarından biridir?

A) Batıcılık

B) Doğuculuk

C) Mandacılık

D) Akılcılık

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde yapılan yenileşme hareketlerine örnek olarak gösterilemez?

A) Tanzimat Fermanı

B) Islahat Fermanı

C) Londra Protokolü

D) I. Meşrutiyet

 

14. Aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle;

• Temeşvar ve Banat hariç, bütün Macaristan ve Erdel Prensliği Avusturya’ya,

• Mora Yarımadası ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere bırakıl­mıştır?

A) Vasvar

B) Karlofça

C) Kasr-ı Şirin

D) Prut

 

15. Aşağıdaki savaşlardan hangi­siyle Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki varlığı sona ermiştir?

A) Kırım Savaşı

B) I. Balkan Savaşı

C) II. Balkan Savaşı

D) Trablusgarp Savaşı

 

16. Aşağıdaki devletlerden hangi­sinin savaşa girmesiyle, Birinci Dünya Savaşı hem geniş alan­lara yayılmış hem de süre bakı­mından uzamıştır?

A) Bulgaristan

B) Fransa

C) Osmanlı Devleti

D) İtalya

 

17. Birinci Dünya Savaşı sonunda Bulgaristan ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Triyanon Antlaşması

B) Nöyyi Antlaşması

C) Versay Antlaşması

D) Sevr Antlaşması

 

18. Fransız İhtilali’nin dünyaya yaydığı aşağıdaki fikirlerden hangisi, çok uluslu devletlerin parçalanmasında daha çok et­kili olmuştur?

A) Hürriyet

B) Eşitlik

C) Milliyetçilik

D) Adalet

 

19. Aşağıdaki gelişmelerden han­gisinin sonunda Avrupa’da işçi sınıfı doğmuştur?

A) Sanayi İnkılabı

B) Fransız İhtilali

C) Amerika’nın keşfi

D) Reform hareketleri

 

 

20. “İngilizler, 1215 yılında krallarına …………………… denilen bir fermanı kabul ettirerek parlamento yönetimini kurmuşlardır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İnsan ve Vatandaş Hakları Bildirisi

B) İnsan Hakları Bildirisi

C) Islahat Fermanı

D) Magna Carta

 

1. A

2. D

3. D

4. C

5. D

6. A

7. B

8. C

9. C

10. A

11. D

12. A

13. C

14. B

15. D

16. C

17. B

18. C

19. A

20. D

Leave a Reply