Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

---

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

---

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa süre­de gelişip güçlenmesini sağla­yan nedenlerden biri değildir?

A) Hoşgörülü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışının benim­senmesi

B) Kurulduğu bölgenin ekonomik etkinliklere olanak sağlaması

---

C) Merkeziyetçi bir yönetim anla­yışının benimsenmesi

---

D) Akdeniz’e kıyısı olması

2. “Yıldırım Bayezit 1391 yılında ………… şehrini kuşatmıştır.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İstanbul

B) Edirne

C) Bursa

---

D) Bilecik

---

3. Osmanlıların topraklarına kattı­ğı ilk Türk beyliği, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Aydınoğulları

B) Saruhanoğulları

C) Karesioğulları

D) Germiyanoğulları

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Döneminde meydana gelen siya­si gelişmeler arasında yer almaz?

A) İstanbul Boğazı’na Anadolu Hisarı’nın yaptırılması

B) Sofya, Niş ve Manastır’ın fethi

C) Edirne’nin başkent yapılması

---

D) Sırp Sındığı Savaşı

---

5. Aşağıdaki savaşlardan hangi­sinin sonucunda Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozulmuştur?

A) I. Kosova

B) II. Kosova

C) Ankara

D) Niğbolu

 

6. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminin son padişahı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) II. Mehmet

B) II. Murat

---

C) II. Bayezit

---

D) II. Selim

7. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in;

• Bizans’ı yıkarak İstanbul’u,

• Cenevizlilerden Amasra’yı,

• Trabzon İmparatorluğu’na son vererek Trabzon’u,

• Kırım Hanlığı’nı

egemenliği altına almasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz’e egemen olmak

B) İslam birliğini gerçekleştirmek

---

C) Baharat Yolu’na hâkim olmak

---

D) Anadolu’da Türk siyasi birliği­ni kurmak

8. Osmanlı – İran savaşlarının başlamasında etkili olan isyan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Çelebi

B) Şeyh Bedrettin

C) Kalenderoğlu

D) Şah Kulu

9. Hızır ve Oruç reisler, Yavuz Sultan Selim’den aldıkları yar­dımlarla İspanyolları aşağıdaki yerlerin hangisinden çıkarmış­lardır?

A) Trablusgarp

B) Cezayir

C) Kıbrıs

D) Fas

10. “Orta Çağ Avrupası’nın yöne­tim şekli ………… idi.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Feodalite

B) Mutlakiyet

C) Meşrutiyet

D) Cumhuriyet

11. Aşağıdakilerden hangisi coğra­fi keşiflerin nedenlerinden biri değildir?

A) Gemicilik alanında görülen iler­lemeler

---

B) Hristiyanlığı yayma düşüncesi

---

C) Pusulanın geliştirilmesi

D) Okulların, kilisenin elinden alınması

12. Avrupa’da matbaanın yaygın bir şekilde kullanılması;

I- Rönesansın başlaması

II- Derebeyliklerin yıkılması

III- Kilisede reformist gelişme­lerin yaşanması

durumlarından hangilerinde et­kili olmuştur?

A) Yalnız I

B) I – II

---

C) I – III

---

D) II – III

13. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Sırpların ve Yunanlıların isyan çı­karmalarında, aşağıdaki gelişme­lerden hangisinin yaydığı düşün­celer daha çok etkili olmuştur?

A) Rönesans hareketlerinin

B) Fransız İhtilali’nin

C) Reform hareketlerinin

D) Islahat Fermanı’nın

14. I- Tarımsal üretim azaldı.

II- Tımar sistemi bozuldu.

III- Köylü, topraklarını terk edip şehre göç etmeye başladı.

---

Yukarıdakilerden hangileri Celali isyanlarının sonuçlarındandır?

---

A) Yalnız II

B) I – II

C) II – III

D) I – II – III

15. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde egemenlik kurmak için sık sık savaşlar ol­muştur?

A) Kıbrıs

B) Macaristan

C) Yunanistan

D) Kırım

---

16. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ola­rak da isimlendirilen belge, aşağıdakilerden hangisidir?

---

A) Sened-i İttifak

B) Islahat Fermanı

C) Tanzimat Fermanı

D) Kanunuesasi

17. Mustafa Kemal, ilk askerî başa­rısını aşağıdaki savaşların han­gisinde elde etmiştir?

A) Trablusgarp

B) I. Balkan

C) II. Balkan

D) Çanakkale

---

18. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçları arasında yer almaz?

---

A) Hammadde gereksiniminin artması

B) Ulaşım sektörünün önem ka­zanması

C) Hristiyanlığın geniş bölgelere yayılması

D) İşçi sınıfının ortaya çıkması

19. Fransız İhtilali kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

A) 17. yy

B) 18. yy

C) 19. yy

D) 20. yy

---

20. Dünya’nın güneşin etrafın­da döndüğü iddiası kilise tara­fından reddedilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

---

A) Volter

B) Mozart

C) Adam Smith

D) Kopernik

 

1. D

2. A

3. C

4. A

5. C

6. B

7. A

8. D

9. B

10. A

11. D

12. C

13. B

14. D

15. B

16. C

17. A

18. C

19. B

20. D

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir