Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa süre­de gelişip güçlenmesini sağla­yan nedenlerden biri değildir?

A) Hoşgörülü ve adalete dayalı bir yönetim anlayışının benim­senmesi

B) Kurulduğu bölgenin ekonomik etkinliklere olanak sağlaması

C) Merkeziyetçi bir yönetim anla­yışının benimsenmesi

D) Akdeniz’e kıyısı olması

2. “Yıldırım Bayezit 1391 yılında ………… şehrini kuşatmıştır.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) İstanbul

B) Edirne

C) Bursa

D) Bilecik

3. Osmanlıların topraklarına kattı­ğı ilk Türk beyliği, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Aydınoğulları

B) Saruhanoğulları

C) Karesioğulları

D) Germiyanoğulları

4. Aşağıdakilerden hangisi I. Murat Döneminde meydana gelen siya­si gelişmeler arasında yer almaz?

A) İstanbul Boğazı’na Anadolu Hisarı’nın yaptırılması

B) Sofya, Niş ve Manastır’ın fethi

C) Edirne’nin başkent yapılması

D) Sırp Sındığı Savaşı

5. Aşağıdaki savaşlardan hangi­sinin sonucunda Anadolu’daki Türk siyasi birliği bozulmuştur?

A) I. Kosova

B) II. Kosova

C) Ankara

D) Niğbolu

 

6. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminin son padişahı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) II. Mehmet

B) II. Murat

C) II. Bayezit

D) II. Selim

7. Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet’in;

• Bizans’ı yıkarak İstanbul’u,

• Cenevizlilerden Amasra’yı,

• Trabzon İmparatorluğu’na son vererek Trabzon’u,

• Kırım Hanlığı’nı

egemenliği altına almasının temel amacı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karadeniz’e egemen olmak

B) İslam birliğini gerçekleştirmek

C) Baharat Yolu’na hâkim olmak

D) Anadolu’da Türk siyasi birliği­ni kurmak

8. Osmanlı – İran savaşlarının başlamasında etkili olan isyan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mustafa Çelebi

B) Şeyh Bedrettin

C) Kalenderoğlu

D) Şah Kulu

9. Hızır ve Oruç reisler, Yavuz Sultan Selim’den aldıkları yar­dımlarla İspanyolları aşağıdaki yerlerin hangisinden çıkarmış­lardır?

A) Trablusgarp

B) Cezayir

C) Kıbrıs

D) Fas

10. “Orta Çağ Avrupası’nın yöne­tim şekli ………… idi.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Feodalite

B) Mutlakiyet

C) Meşrutiyet

D) Cumhuriyet

11. Aşağıdakilerden hangisi coğra­fi keşiflerin nedenlerinden biri değildir?

A) Gemicilik alanında görülen iler­lemeler

B) Hristiyanlığı yayma düşüncesi

C) Pusulanın geliştirilmesi

D) Okulların, kilisenin elinden alınması

12. Avrupa’da matbaanın yaygın bir şekilde kullanılması;

I- Rönesansın başlaması

II- Derebeyliklerin yıkılması

III- Kilisede reformist gelişme­lerin yaşanması

durumlarından hangilerinde et­kili olmuştur?

A) Yalnız I

B) I – II

C) I – III

D) II – III

13. Osmanlı Devleti’nde yaşayan Sırpların ve Yunanlıların isyan çı­karmalarında, aşağıdaki gelişme­lerden hangisinin yaydığı düşün­celer daha çok etkili olmuştur?

A) Rönesans hareketlerinin

B) Fransız İhtilali’nin

C) Reform hareketlerinin

D) Islahat Fermanı’nın

14. I- Tarımsal üretim azaldı.

II- Tımar sistemi bozuldu.

III- Köylü, topraklarını terk edip şehre göç etmeye başladı.

Yukarıdakilerden hangileri Celali isyanlarının sonuçlarındandır?

A) Yalnız II

B) I – II

C) II – III

D) I – II – III

15. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında aşağıdaki yerlerden hangisi üzerinde egemenlik kurmak için sık sık savaşlar ol­muştur?

A) Kıbrıs

B) Macaristan

C) Yunanistan

D) Kırım

16. Gülhane Hatt-ı Hümayunu ola­rak da isimlendirilen belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sened-i İttifak

B) Islahat Fermanı

C) Tanzimat Fermanı

D) Kanunuesasi

17. Mustafa Kemal, ilk askerî başa­rısını aşağıdaki savaşların han­gisinde elde etmiştir?

A) Trablusgarp

B) I. Balkan

C) II. Balkan

D) Çanakkale

18. Aşağıdakilerden hangisi Sanayi İnkılabı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A) Hammadde gereksiniminin artması

B) Ulaşım sektörünün önem ka­zanması

C) Hristiyanlığın geniş bölgelere yayılması

D) İşçi sınıfının ortaya çıkması

19. Fransız İhtilali kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

A) 17. yy

B) 18. yy

C) 19. yy

D) 20. yy

20. Dünya’nın güneşin etrafın­da döndüğü iddiası kilise tara­fından reddedilen bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volter

B) Mozart

C) Adam Smith

D) Kopernik

 

1. D

2. A

3. C

4. A

5. C

6. B

7. A

8. D

9. B

10. A

11. D

12. C

13. B

14. D

15. B

16. C

17. A

18. C

19. B

20. D

Leave a Reply