Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 3 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

(133) Tarih 3

1.Aşağıdakilerden hangisi XIV. yüzyılda Yakın Doğu’da kurulmuş devletlerden biridir?

A)Büyük Selçuklu

B)Asya Hun

C)Memluk

D)Uygur

 

2.1243 Kösedağ Savaşı’nda Selçuklu Devleti’ni yenilgiye uğratan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Memluk

B) Bizans

C) Altın  Orda

D) İlhanl

 

3.Osmanlı Beyliği Bizans ile mücadele ederken gaza ve cihat anlayışıyla gelen ………… adı verilen Türkmen topluluklarının desteğini sağladı. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Tekfur

B) Kazasker

C)Müsellem

D) Gaziyanırum

 

4.Edirne, hangi padişah döneminde başkent yapılmıştır?

A)Orhan Bey

B)I. Murat

C)Yıldırım Bayezit

D)II. Mehmet

 

5.1402 Ankara Savaşı’nda Yıldırım Bayezit’i esir alarak Osmanlı Devleti’ne yıkılma tehlikesi yaşatan ünlü Türk hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)  Timur

B) Baybars

C)  Tumanbay

D) Attila

 

 

6.Osmanlı devlet teşkilatı ve idari yapısında Müslüman Türk devletlerinin kurumları ile Orta Asya ………… devlet geleneğinin derin bir etkisi bulunmaktadır. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Arap

B) Çin

C) Türk

D) İran

 

7.Osmanlı Devleti’nde yasama, yürütme ve yargı yetkileri aşağıdakilerden hangisinde toplanmıştır?

A) Şeyhülislam 

B) Kazasker

C)Nişancı

D) Padişah

 

 

8.Osmanlı Devleti’nde Anadolu Beylerbeyliği’nin merkezi olarak kabul edilen şehir, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Malatya

B) Kütahya

C)  Trabzon

D) Van

 

 

9.Osmanlı Devleti’nde dirlik sahibi kişilerin beslemek zorunda oldukları askerlere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cebelü

B) Yeniçeri

C)  Azap

D) Silahtar

 

 

10.II. Bayezit devrinin askerî başarılar açısından sönük geçmesinin sebebi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Fetret Devri

B)Çınar Vakası

C)Cem Olayı

D)Coğrafi Keşifler

 

 

11.Fatih Sultan Mehmet Dönemi’nden itibaren, padişahların divanıhümayun toplantılarını izledikleri yere ne ad verilir?

A)Enderun

B) Kasrıadl

C)Birun

D) Harem

 

 

12.Bizans İmparatorluğu, aşağıdaki hangi olay sonrasında yıkılmıştır?

A)İstanbul’un Fethi

B)Kösedağ Savaşı

C)Fransız İhtilali

D)Reform Hareketleri

 

 

13.Öncülüğünü Martin Luther’in yaptığı Reform hareketi, ilk hangi Avrupa ülkesinde ortaya çıkmıştır?

A)İtalya

B) Fransa

C)İngiltere

D) Almanya

 

14.Osmanlı Devleti’nde medreselerde ders veren öğretmenlere ne ad verilirdi?

A)Müderris

B) Müftü

C)Kadı

D) Kazasker

 

15.Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nde ticareti korumak ve geliştirmek amacıyla kurulmuş teşkilatlardan biri değildir?

A)Tulumbacılar

B)Derbentçiler

C)Menzil Teşkilatı

D)Mekkâri Taifesi

 

16.Aşağıdaki padişahlardan hangisi, Yavuz Sultan Selim’in ölümü sonrasında Osmanlı tahtına geçmiştir?

A)Yıldırım Bayezit

B)III. Murat

C)Kanuni Sultan Süleyman

D)Genç Osman

 

17.Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya karşı üstünlüğü, aşağıdaki hangi anlaşmayla sona ermiştir?

A)Bucaş

B) Zitvatorok

C)Serav

D) Nasuh Paşa

 

 

18.Aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi yeniçeriler tarafından katledilmiştir?

A)IV. Murat

B)III. Mehmet

C)Genç Osman

D)II. Süleyman

 

 

19.Aşağıdaki hangi antlaşmayla Avrupa’da mezhep savaşı sona ermiştir?

A)Vasvar

B) Vestfalya

C)Kasrışirin

D) İstanbul

 

 

20.Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk kez bütçe çalışmasını, aşağıdaki devlet adamlarından hangisi yapmıştır?

A)Köprülü Mehmet Paşa

B)Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

C)Damat İbrahim Paşa

D)Tarhuncu Ahmet Paşa

 

1.  D

2.  B

3.  A

4.  A

5.  A

6.  C

7.  C

8.  D

9.  B

10. C

11.  A

12. D

13. B

14. D

15. C

16. A

17. D

18. B

19. C

20. C

Leave a Reply