Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin başkenti İstanbul için kullanılan isimler­den biri değildir?

A) Âsitane

B) Darülmülk

C) Darülcelâl

D) Dersaadet

2. Osmanlı sarayında bulunan ve devlet yöneticilerinin yetiştiril­diği saray okulu, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Yeniçeri Ocağı

B) Medrese

C) Birûn

D) Enderun

3. Osmanlılarda, ordunun iaşesi ve diğer gereksinimler için reâyâdan alınan olağanüstü durum vergisine verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Haraç

B) Öşür

C) Çiftbozan

D) Avârız

4. Osmanlı ordusunda, havan topu ve el bombası yapımından sorumlu olan sınıf, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Leventler

B) Lağımcı Ocağı

C) Humbaracı Ocağı

D) Top Arabacıları Ocağı

5. Hangi padişah döneminde ilk kez Avrupa devletlerinin baş­kentlerinde sürekli elçilikler ku­rulmuştur?

A) III. Selim

B) I. Mahmut

C) III. Osman

D) II. Abdülhamit

6. Aşağıdakilerden hangisi, Os-manlı Devleti’ndeki ilmiye sını­fına dâhil zümredir?

A) Leventler

B) Hekimler

C) Defterdarlar

D) Tımarlı sipahiler

7.

1

Verilen şemada soru işareti ile belirtilen yerlere gelmesi gereken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

2

Verilen şemada soru işareti ile belirtilen yerlere gelmesi gere­ken kavramlar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

8. Osmanlı Devleti’nde mesleki eğitim kurumları olarak da ka­bul edilen teşkilat, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Lonca

B) Babıali

C) Medrese

D) Divanıhümayun

9. Osmanlı Devleti’nde yaşayan göçebelerin asıl ekonomik uğ­raşları, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Ticaret

B) Hayvancılık

C) Gemicilik

D) Balıkçılık

10. Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı hangi yıl yapılmıştır?

A) 1789

B) 1831

C) 1881

D) 1919

11. “Bir ülkede yabancılara tanınan hukuki ve ticari ayrıcalıklara ………… denir.” cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Devalüasyon

B) Konfederasyon

C) Deklarasyon

D) Kapitülasyon

12. Osmanlı Devleti ilk dış bor­cunu, hangi savaş sırasında almıştır?

A) 93 Harbi

B) Kırım Savaşı

C) Balkan Savaşları

D) Trablusgarp Savaşı

13. Çiftçilere kredi sağlamak ama­cıyla “Memleket Sandıkları”nı kuran kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fuat Paşa

B) İsmet Paşa

C) Mithat Paşa

D) Koca Ragıp Paşa

14. Fatih Sultan Mehmet’in portre­sini yapan ünlü ressam, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Bellini

B) Nigarî

C) Tiziano

D) Osman Hamdi Bey

 

15. I- II. Mustafa

II- III. Ahmet

III- IV. Murat

Verilen padişahlardan hangileri hat sanatı ile uğraşmışlardır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II – III

D) I – II – III

16. Aşağıda verilen eser-yazar eş­leştirmelerinden hangisi doğ­rudur?

A) Keşfü’z-zünûn – Katip Çelebi

B) Miratü’l-memalik – Evliya Çelebi

C) Sefaretname – Tokatlı Derviş

D) Kitab-ı Bahriye – Seydi Ali Reis

17. Osmanlı Devleti topraklarında açılan ilk yabancı okul, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Robert Koleji

B) Saint Benoit Lisesi

C) İngiliz Erkek Lisesi

D) Musevî Asrî Mektebi

18. Osmanlı Devleti’nde 1857 yılın­da kurulan “Maarif-i Umumiye Nezareti”, günümüzde hangi bakanlığa karşılık gelir?

A) Millî Eğitim Bakanlığı

B) Adalet Bakanlığı

C) Sağlık Bakanlığı

D) Milli Savunma Bakanlığı

19. Medreselerle ilgili aşağıda ve­rilen bilgilerden hangisi doğru­dur?

A) Medrese öğrencisine “muid” adı verilir.

B) Medreselerde öğrenim paralı­dır.

C) Osmanlıda ilk darülhadis med­resesi I. Ahmet Döneminde açıl­mıştır.

D) Medreselerde dinî ilimlerin yanında müspet bilimlerde oku­tulur.

20. Günümüzde, Deniz Harp Okulu adı altında eğitim ve öğretimini sürdüren askerî kurumun te­melleri, aşağıdaki okullardan hangisi ile atılmıştır?

A) Jandarma Mektebi

B) Mühendishane-i Berri-i Hümayun

C) Mühendishane-i Bahrî-i Hümayun

D) Tıphane-i Âmire ve Cerrahhane-i Mamure

1. C
2. D
3. D
4. C
5. A
6. B
7. B
8. A
9. B
10. B
11. D
12. B
13. C
14. A
15. D
16. A
17. B
18. A
19. D
20. C

Leave a Reply