Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. Osmanlı Devleti adını nereden almıştır?

A) Kurulduğu coğrafyadan

B) Kurucusundan

C) Töreden

D) Kurucularının bağlı olduğu boydan

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Ende-run’da bulunan hizmet ve eğitim odalarından biri değildir?

A) Hazine Odası

B) Kiler Odası

C) Arz Odası

D) Seferli Odası

 

3. Divanıhümayûn’da hükümda­rın yetkilerini kullanan kollar­dan hangisinin diğer adı “Ehl-i Örf”dür?

A) Seyfiye

B) İlmiye

C) Kalemiye

D) Öşriyye

 

4. II. Mahmut’un, Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdıktan sonra yerine kur­duğu ordu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asakir-i Mansure-i Muham-mediye

B) Mızıkay-ı Hümayun

C) Sekban-ı Cedit

D) Nizam-ı Cedit

 

5. I- Bir şeyi vakıf durumuna ge­tiren kişi

II- Vakfedilmiş her türlü mal

III- Vakfın kuruluş belgesi

Yapılan açıklamaların isimleri, aşağıdakilerin hangisinde bir­likte verilmiştir?

 

                  I              II               III

A)Vâkıf   Vakfiye             Mevkuf

B)Vakfiye    Mevkuf        Vâkıf

C)Mevkuf   Vâkıf              Vakfiye

D)Vâkıf   Mevkuf             Vakfiye

 

6. • 1851 yılında bir bilim ve kül­tür akademisi olarak çalışma­sı amacıyla kurulmuştur.

• Kuruluş amacı, orta ve yük­sek öğretimde okutulacak ders kitaplarını hazırlamaktır.

• Bu kuruluş 1862 yılında kapa­tılmıştır.

Tanıtılmaya çalışılan kuruluş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclis-i Vâlâ-i Ahkâm-ı Adliye

B) Darülfünun

C) Meclis-i Maarif-i Umumiye

D) Encümen-i Daniş

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Os-manlı toplumundaki reâyâ (yö­netilenler) sınıfından değildir?

A) Çiftçiler

B) Tüccarlar

C) Subaşılar

D) Zanaatkârlar

 

8. Aşağıdaki lonca görevlilerinden hangisi, örgütü ile hükûmet arasındaki ilişkileri yürütürdü?

A) Yiğitbaşı

B) Nakip

C) Ehl-i hibre

D) Kethüda

 

9. I- Aşiret

II- Oymak

III- Muhzır

IV- Oba

Verilenlerden hangileri konar­göçerlerde görülen sosyal bö­lümlerdir?

A) Yalnız II

B) I – III

C) I – II – IV

D) I – II – III – IV

 

10. Osmanlının başkenti İstan-bul’da ilk kez kahvehaneler hangi yıl açılmıştır?

A) 1554

B) 1601

C) 1673

D) 1730

 

11. Reâyâdan birinin savaşta gös­terdiği başarılardan sonra sey­fiye sınıfına geçmesi, aşağıda­kilerden hangisine bir örnektir?

A) Özerklik

B) Konargöçerlik

C) Dikey hareketlilik

D) Yatay hareketlilik

 

12. Aşağıdakilerden hangisi şeri vergilerden biri değildir?

A) Öşür

B) Haraç

C) Cizye

D) Avarız

 

13. II. Abdülhamit Döneminde, ti­cari faaliyetleri desteklemek ve millî şirketlerin kurulmasını sağ­lamak amacıyla kurulan banka, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bank-ı Osmani

B) Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası

C) Bank-ı Osmanî-i Şahane

D) Bank-ı Dersaâdet

 

14. Gümüşten basılan Osmanlı pa­rasının adı nedir?

A) Akçe

B) Kaime

C) Feshane

D) Sikke-i Hasene

 

15. Osmanlının “ Klasik Türk Kültürü Dönemi”, aşağıdaki yıl aralıklarından hangisidir?

A) 1299 – 1300

B) 1300 – 1700

C) 1700 – 1850

D) 1850 – 1922

 

16. Takiyüttin Mehmet, aşağıdaki­lerden hangisinin yardımıyla 16. yüzyılda İstanbul’da bir ra­sathane kurmuştur?

A) Hoca Saadettin Efendi

B) Pirî Reis

C) Katip Çelebi

D) Zembilli Ali Cemali Efendi

 

17. Aşağıdaki mimari eserlerden hangisi, Mimar Sinan’ın çırak­lık dönemi eseri olarak kabul edilir?

A) İstanbul Süleymaniye Camii

B) Edirne Selimiye Camii

C) Bursa Ulu Camii

D) İstanbul Şehzade Camii

 

18.

 

Şemadaki (?) yere yazılması gereken kavram, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Muid

B) Suhte

C) Sahn

D) İptidai

 

19. Sanayi için gerekli bilgi ve tekni­ği vermek amacıyla Mithat Paşa tarafından açılan sanat okulu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darülmaarif

B) Islahhane

C) Darüşşafaka

D) Galatasaray Sultanîsi

20. Aşağıda isimleri verilen Osmanlı padişahlarından hangisinin döne­minde, ordunun doktor ihtiyacını karşılamak için “Tıphane-i Âmire ve Cerrahhane-i Mamûre” adlı okul açılmıştır?

A) II. Mahmut

B) I. Mahmut

C) III. Selim

D) II. Abdülhamit

 

1. B

2. C

3. A

4. A

5. D

6. D

7. C

8. D

9. C

10. A

11. C

12. D

13. B

14. A

15. B

16. A

17. D

18. C

19. B

20. A

Leave a Reply