Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Tahta geçiş usûlünde köklü deği­şiklikler yapan Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?

A) II. Osman

B) III. Mehmet

C) I. Mustafa

D) I. Ahmet

 

2. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nın diğer adı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) İç Saray

B) Dış Saray

C) Yeni Saray

D) Eski Saray

 

3. Divanıhümayûn’da padişaha ait yetkileri kullanmak üzere görevlendirilmiş kollar vardı.

Aşağıdakilerden hangisi, padişa­hın örfe dayalı olarak koyduğu kuralları uygulayan koldur?

A) İlmiye

B) Seyfiye

C) Vakfiye

D) Kalemiye

 

4. Divanıhümayûn’da büyük dava­lara bakan, kadı ve müderrislerin atama ve görevden alma işleri ile ilgilenen divan üyesi, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Kaptanıderya

B) Defterdar

C) Nişancı

D) Kazasker

5. Osmanlı Devleti’nde din, dil ve gelenek özelliklerine sahip ayrı gruplara verilen ad, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Müsellem B) Cemaat

C) Redif D) Meşveret

6. “Osmanlı Devleti’nde tımar sisteminin uygulanmadığı eyaletlere ………………….. denirdi.”

Verilen cümlede boş bırakılan yer, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanmalıdır?

A) Salyaneli eyaletler

B) Bab-ı Âli

C) Salyanesiz eyaletler

D) Ocaklık

7. Osmanlı Devleti’nde toplum “askerî sınıf” ve “reaya” olmak üzere iki büyük sınıfa ayrılmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi askerî sınıfı reayadan farklı kılan özel­liklerden biridir?

A) Sınır boylarında oturmaları

B) Gayrimüslim olmaları

C) Vergi ödememeleri

D) Osmanlı hanedan üyesi olmaları

8. Osmanlılarda, taşra teşkilatının en büyük birimleri olan eyaletle­rin yöneticisi kimdir?

A) Kale dizdarı

B) Subaşı

C) Defterdar

D) Beylerbeyi

9. Osmanlı ailesinde aile reisi, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Anne

B) Baba

C) Dayı

D) Büyük erkek çocuk

10. Osmanlı padişahlarının saltanat­ları sırasında hayatta olan anne­lerine verilen unvan, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Valide Sultan

B) Kadın efendi

C) Başkadın

D) Çeribaşı

11. 19. yüzyılda Anadolu’ya yapılan en büyük göç olayına aşağıdaki­lerden hangisi neden olmuştur?

A) İtalyanların Trablusgarp’ı işgal etmesi

B) 93 Harbi

C) I. Dünya Savaşı

D) Sırp İsyanı

12. Osmanlı Devleti’nde küçükbaş hayvan sahiplerinden alınan ver­gi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağnam B) Avarız

C) Çiftresmi D) Cizye

13. Osmanlı İtibar-ı Millî Bankası, aşağıdaki padişahların hangisi­nin döneminde kurulmuştur?

A) II. Mahmut

B) Abdülmecit

C) Abdülaziz

D) II. Abdülhamit

14. Osmanlı toprak yönetimi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden han­gisi yanlıştır?

A) Fetihlerden sonra Müslümanla-rın yerleştirildiği topraklara “öşri topraklar” adı verilir.

B) Arz-ı miri toprakların mülkiyet hakkı, o toprağı işleyen dirlik sa­hibindedir.

C) Köylü ürettiği ürünün vergilerini sipahiye öder.

D) Dirlik toprakları gelirlerine göre has, zeamet ve tımar olmak üzere üçe ayrılır.

15. “Toplumların tarih boyunca oluşturdukları dil, din, gelenek, sanat ve hayat tarzı gibi maddi ve manevi değerlerin bütününe ………… denir.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere gelmesi gereken te­rim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvuf B) Zaviye

C) Edebiyat D) Kültür

 

16. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin “Kuruluş Dönemi” bilim adamlarındandır?

A) Kayserili Davut

B) Ali Kuşçu

C) Hoca Sadeddin Efendi

D) Ebessuud Efendi

 

17. I- Hat

II- Hattat

Verilen kavramların anlamları, aşağıdakilerden hangisinde sıra­sıyla verilmiştir?

 

I

II

A)

Cilt sanatı

Ciltci

B)

Çini sanatı

Sırcı

C)

Güzel yazı yazma sanatı

Güzel yazı yazan

D)

Minyatür sanatı

Minyatürcü

       

18. Hz. Muhammed’in sözlerini konu edinen bilim dalı, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Fıkıh B) Hadis

C) Kelam D) Astronomi

19. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Osmanlı Döneminde açılmış olan azınlık ve yabancı okullarını, hangi tarihte tam anlamıyla de­netim altına almıştır?

A) 21 Haziran 1934

B) 1 Temmuz 1926

C) 17 Şubat 1926

D) 3 Mart 1924

20. Lale Devri’nin ünlü şairi, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Fitnat Hanım

B) Ziya Paşa

C) Nedim

D) Şinasi

 

1. D
2. C
3. B
4. D
5. B
6. A
7. C
8. D
9. B
10. A
11. B
12. A
13. D
14. B
15. D
16. A
17. C
18. B
19. D
20. C

Leave a Reply