Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Osmanlı Devleti’nde, Osmanlı ailesinin en yaşlı ve olgun üyesinin tahta geçmesi kuralı, aşağıdaki padişahlardan hangi­sinin döneminde getirilmiştir?

A) I. Mehmet

B) I. Ahmet

C) III. Murat

D) II. Osman

2. Osmanlı padişahlarının, divan üyelerini ve yabancı elçileri kabul ettiği yer, sarayın hangi bölümüdür?

A) Has Oda

B) Hazine Odası

C) Seferli Odası

D) Arz Odası

3. İlmiye sınıfını Divanıhümayûnda temsil eden görevli aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Vezir B) Kaptanıderya

C) Kadı asker D) Nişancı

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yöne­tim birimi değildir?

A) Eyalet

B) Sancak

C) Kaza

D) Divan

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı taşra yönetimindeki görevliler arasında yer almaz?

A) Nişancı

B) Muhtesip

C) Beylerbeyi

D) Sancak beyi

6. I- Yeniçeri Ocağının kaldırıl­ması

II- Posta servislerinin kurul­ması

III- Nizamı Cedit Ordusunun kurulması

IV- Mekteb-i Harbiyyenin açıl­ması

Yukarıda verilen yenilikler­den hangileri II. Mahmut Döneminde yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) I – II

C) I – II – III

D) I – II – IV

7. • Kadı

• Müderris

• Şeyhülislam

• Müftü

Yukarıda verilen devlet görevli­leri Osmanlı toplumunda hangi sınıf içinde yer almaktadır?

A) İlmiye

B) Kalemiye

C) Seyfiye

D) Reaya

8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunu oluşturan milletler arasında yer almaz?

A) Slavlar

B) Germenler

C) Arnavutlar

D) Boşnaklar

9. Her loncada malların niteliği hakkında görüş bildiren, fiyat­ların tespitinde yardımcı olan ve anlaşmazlıkları çözümleyen görevli aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Kethüda

B) Şeyh

C) Ehl-i hibre

D) Yiğitbaşı

10. Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda fethettiği topraklara Müslüman Türkleri yerleştirmesi aşağıda­kilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir?

A) Dikey hareketlilik

B) Yatay hareketlilik

C) Rol çatışması

D) Kazanılmış statü

 

11. Osmanlı Devleti’nde mülkiyeti devlete ait olan topraklar aşağı­dakileden hangisiyle isimlendi­rilmiştir?

A) Öşrî toprak B) Mülk arazi

C) Mirî arazi D) Haracî toprak

12. Aşağıdakilerden hangisi mirî arazi içerisinde yer almaz?

A) Paşmaklık B) Haraciye

C) Mukataa D) Yurtluk

13. Aşağıdakilerden hangisi örfi vergilerden biridir?

A) Avarız

B) Öşr

C) Haraç

D) Cizye

14. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde kullanılan madenî paralardan biri değildir?

A) Akçe

B) Sikke-i hasene

C) Kırmızı

D) Kaime

15. Osmanlı Devleti’nde ilk açılan banka aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Bank-ı Osmanî

B) Ziraat Bankası

C) Bank-ı Dersaâdet

D) Osmanlı İtibar-ı Milli Bankası

16. Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un yiyecek ihtiyacının karşılanması amacıyla kurul­muştur?

A) İrâd-ı Cedid Hazinesi

B) Hazine-i Hassa

C) Tersane Hazinesi

D) Zahire Hazinesi

17. Duyun-ı Umumiye İdaresinin kuruluş sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı Devleti’nin dış borçla­rının ödenmesini sağlamak

B) Reayadan toplanan vergileri düzene koymak

C) Devletin gelir ve giderlerini be­lirlemek

D) Çiftçiye düşük faizli kredi vermek

18. I- Pirî Reis – Kitab-ı Bahriye

II- Seydi Ali Reis – Cihannüma

III- Evliya Çelebi – Seyahatname

IV- Kâtip Çelebi – Miratü’l-memalik

Yukarıdaki yazar – eser eşleştir­melerinden hangileri yanlıştır?

A) Yalnız I

B) II – III

C) III – IV

D) II – IV

19. Osmanlı Devleti’nde resmî yazışma dili olarak …………, bilim dili olarak da ………… kullanılmıştır.

Verilen cümledeki boşluklar aşağıdakilerden hangisiyle dol­durulmalıdır?

A) Farsça – Arapça

B) Arapça – Türkçe

C) Türkçe – Arapça

D) Arapça – Farsça

20. • Ahmet Karahisarî

• Hafız Osman

• Mustafa Rakım Efendi

• Mustafa İzzet Efendi

Osmanlı Döneminde yetişen yukarıdaki kişiler aşağıdaki sanat alanlarından hangisinde isim yapmışlardır?

A) Minyatür sanatı

B) Hat sanatı

C) Cilt sanatı

D) Seramik sanatı

 

1. B

2. D

3. C

4. D

5. A

6. D

7. A

8. B

9. C

10. B

11. C

12. B

13. A

14. D

15. C

16. D

17. A

18. D

19. C

20. B

Leave a Reply