Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 4 Dersi Ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1.XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin, devletler arası politika ve çıkar çatışmalarında “amaca ulaşmak için her türlü araca başvurulabileceği” anlayışıyla hareket ettikleri fikir akımı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Feodalizm

B)Sosyalizm

C)Makyavelizm

D)Kapitalizm

 

 

2.Osmanlı tarihinde 1718-1730 yılları arasındaki döneme ne ad verilir?

A)Lale Devri

B)Tanzimat Devri

C)Meşrutiyet Devri

D)Fetret Devri

 

 

3.Sanayi İnkılabı sonrasında en büyük sömürge imparatorluğunu aşağıdaki devletlerden hangisi kurmuştur?

A)   Fransa         

B) İtalya

C)   Rusya           

D) İngiltere

 

 

4.Amerika Birleşik Devletleri’nin ilk cumhurbaşkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Demirbaş Şarl

B)Bismarck

C)Metternich

D)George Washington

 

 

5.XIX. yüzyıl Osmanlı Devleti için ………….. olarak kabul edilmiştir. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Aydınlanma Çağı

B)Ayaklanmalar yüzyılı

C)Akıl Çağı

D)Demokrasi yüzyılı

 

 

6.III. Selim Dönemi’nde yapılan ıslahatların tümüne “……………” adı verilirdi. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Sekbanıcedit

B)İradıcedit

C)Eşkinci

D)Nizamıcedit

 

 

7.Osmanlı Divan teşkilatında bulunan reisülküttabın görevi, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Mali işler

B)Eğitim ve adalet işleri

C)Dış işleri

D)Donanma işleri

 

 

8.XVIII. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti’nde başkanlığını sadrazamın yaptığı, devlet işlerinin görüldüğü yere verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A)   Kurultay      

B) Babıali

C)   Meclis          

D) Divan

 

 

9.Osmanlı Devleti’nde padişahın mutlak otoritesinin sınırlandırıldığı ilk belge, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Magna Carta

B)Kanunuesasi

C)İnsan Hakları Bildirgesi

D)Senediittifak

 

 

10.Askerî amaçlarla da olsa Osmanlı Devleti’nde ilk nüfus sayımı, aşağıdaki hangi padişah döneminde yapılmıştır?

A)  II.  Mahmut

B) I. Mustafa

C)  Abdülaziz     

D) Abdülmecit

 

11.II. Mahmut Dönemi’nde

•             Devlet memurlarının elbiselerinin yerli kumaştan yapılması

•             Ordunun fes ihtiyacını karşılamak için feshanenin kurulması

•             Türk tüccar ve esnafa kolaylık sağlanması

gibi faaliyetlerle, aşağıdakilerden hangisi gerçekleştirilmek istenmiştir?

A)Askerî açıdan Avrupa’nın önüne geçmek

B)Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip etmek

C)Ülkenin ekonomi ve sanayisinin kalkınmasını sağlamak

D)Ülkenin eğitim seviyesini yüseltmek

 

 

12.Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki Sırp ve Rum azınlığın milliyetçilik fikri doğrultusunda isyan çıkartmaları, aşağıdaki gelişmelerden hangisi sonrasında yaşanmıştır?

A)Fransız İhtilali

B)Londra Konferansı

C)Tersane Konferansı

D)Meşrutiyetin ilanı

 

 

13.Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi sonrasında Yunanistan bağımsız hâle gelmiştir?

A)   Bükreş         

B) Amasya

C)   Kütahya      

D) Edirne

 

 

14.Osmanlı Devleti’nde halk ilk kez hangi olay ile seçme ve seçilme hakkı elde etmiştir?

A)Ayastefanos Antlaşması’yla

B)Kanunuesasi’nin ilanıyla

C)Senediittifak ile

D)Tanzimat Fermanı’nın ilanıyla

 

 

15.Aşağıdakilerden hangisi XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ortaya çıkmış fikir akımlarından biri değildir?

A) Osmanlıcılık

B) Şarkiyatçılık

C)   Batıcılık        

D) Türkçülük

 

16.İtalya’nın 1911 yılında Osmanlı toprağı olan Trablusgarp’ı işgal etmesinde;

I-Ham madde arayışı

II-Pazar arayışı

III-Bölgenin turizm potansiyelinden faydalanmak

IV-Bölgedeki bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A)  I ve III            

B) II ve IV

C)  I ve II             

D) I ve IV

 

17.Aşağıdakilerden hangisi I.Balkan Savaşı’na katılan devletler arasında yer almaz?

A)   Fransa         

B) Sırbistan

C) Bulgaristan  

D) Karadağ

 

18.Osmanlı Devleti, I. Dünya Savaşı’nda aşağıdaki cephelerin hangisinde başarı kazanmıştır?

A)   Kanal            

B) Irak

C)   Çanakkale  

D) Suriye-Filistin

 

19.I. Dünya Savaşı sonunda;

•             Dünya barışını korumak için kurulan Milletler Cemiyeti’nin büyük devletlerin çıkarlarını koruması

•             Sömürgeciliğin manda ve himaye şeklinde devam etmesi

•             İmzalanan antlaşmaların ağır hükümler taşıması

durumları, aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkmasında etkili olmuştur?

A)Olimpiyat oyunlarının

B)İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin

C)Önemli teknolojik buluşların

D)II. Dünya Savaşı’nın

 

20.  1 Kasım 1922’de ………………… kaldırılması ile Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Anayasanın

B)Saltanatın

C)Aşar vergisinin

D)Halifeliğin

 

 

1.            C

2.            A

3.            D

4.            D

5.            B

6.            D

7.            C

8.            B

9.            D

10.          A

11.          C

12.          A

13.          D

14.          B

15.          B

16.          C

17.          A

18.          C

19.          D

20.          B

Leave a Reply