Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Ağustos 2010 Soruları ve Cevapları

1. I- Afanasyevo Kültürü

II- Andronova Kültürü

III- Tagar Kültürü

IV- Karasuk Kültürü

Yukarıda verilen kültürlerin han­gisi günümüze en yakın olanıdır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

2. İran-Turan savaşlarını anlatan “Şehname” adlı eser, aşağıda­kilerden hangisine aittir?

A) Firdevsî

B) Tonyukuk

C) Moyen-çor

D) Strahlenberg

3. İskit Türklerinin, adına “sagu” düzenledikleri hükümdarları, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mete Han

B) Alp Er Tunga

C) Ho-Han-Yeh

D) Bumin Kağan

4. Türkçede bilinen ilk ziraat aleti sözcüğü, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Balta

B) Kürek

C) Saban

D) Biçer-döğer makinesi

5. Avrupa Hun hükümdarı Attila’nın babası, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Rua

B) Muncuk

C) Oktar

D) Aybars

6. Türk kelimesine “türeli” anla­mını yükleyen düşünür, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Müller

B) A.Wambery

C) Ziya Gökalp

D) Kaşgarlı Mahmut

7. Karluklar denilince akla gelen ilk bilgi, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Hazar Denizi’ne isimlerini ver­mişlerdir.

B) Museviliği kabul eden tek Türk topluluğudur.

C) İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.

D) Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmidir.

8. Çinlilerin “Juan Juan”, Gök-türklerin de “Apar” olarak ad­landırdığı Türk kavmi, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Türgişler

B) İtil Bulgarları

C) Kırgızlar

D) Avarlar

9. Kırgızlar, 840 yılında aşağıda­ki devletlerden hangisini yıka­rak bağımsız bir devlet kurmuş­lardır?

A) Uygur

B) Avrupa Hun

C) Sabar

D) Hazar

 

10. Budapeşte’deki Türkoloji Ens-titüsü hangi yıl kurulmuştur?

A) 1789

B) 1818

C) 1870

D) 1909

11. Günümüzde Kuzey Asya için kullanılan Sibirya’ya isimlerini veren Türk topluluğu, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Avarlar

B) Kıpçaklar

C) Karluklar

D) Sabarlar

12. Aşağıdakilerden hangisinin Orhun Yazıtları ile bir ilgisi yok­tur?

A) Tonyukuk

B) Yolluğ Tigin

C) Kurt Kapanı

D) Wilhelm Thomsen

13. Moğol hâkimiyeti altına giren ilk Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırgızlar

B) Karluklar

C) Hazarlar

D) Kıpçaklar

14. Kıpçaklar ile Oğuzlar arasında­ki mücadelelerden ortaya çıkan eser, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasetname

B) Dede Korkut Hikâyeleri

C) Alp Er Tunga Destanı

D) Kutadgu Bilig

15. Aşağıdakilerden hangisi, Türk-lerde devlet kurulabilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?

A) Millet

B) Dil

C) Ülke

D) Egemenlik

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarından biridir?

A) Şu Destanı

B) İlyada Destanı

C) Gılgamış Destanı

D) Nibelungen Destanı

17. Uygurlardan önceki Türklerde;

I- Saray

II- Çadır

III- Tapınak

gibi yapılardan hangileri görül­mez?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – III

18. Mazdek İsyanı, aşağıdaki ülke­lerden hangisinde çıkmıştır?

A) İran

B) Moğolistan

C) Mısır

D) Çin

19. I- Uçmağ Cennet

II- Tamu Cenaze töreni

III- Kam Din adamı

IV- Balbal Mezar taşı

İlk Türk devletlerindeki din ve inanışla ilgili yukarıda verilen terim ve açıklamalardan hangi­si yanlıştır?

A) I

B) II

C) III

D) IV

20. Çin Seddi, kaçıncı yüzyılda ya­pılmıştır?

A) MÖ 3. yy

B) MS 1. yy

C) MÖ 2. yy

D) MS 3. Yy

TARİH – 5

1. C

2. A

3. B

4. C

5. B

6. C

7. C

8. D

9. A

10. C

11. D

12. C

13. A

14. B

15. B

16. A

17. D

18. A

19. B

20. A

Leave a Reply