Tıklayın YKS Netlerinizi artıralım... Hafıza Teknikleriyle YKS'ye Hazırlanmak İster Misiniz?

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

---

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

---

 

1. • MÖ 1700 – 1200 yılları arasın­da; Altay – Tanrı dağları, Güney Sibirya ve Hazar Denizi’nin do­ğusuna kadar olan bölgede oluşmuş bir kültürdür.

• Orta Asya kültürleri içinde ya­yılma alanı en geniş olanıdır.

---

• Bu kültürde, bakırdan yapı­lan eşyalar yanında, ilk defa tunçtan ve altından yapılmış eşyalara da rastlanmıştır.

---

Hakkında bilgi verilen Orta Asya kültürü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasuk Kültürü

B) Afanasyevo Kültürü

C) Anav Kültürü

D) Andronova Kültürü

2. Orta Asya Türk göçlerinin ne­denlerinden bazıları şunlardır:

---

I- Anayurt topraklarının artan nüfusu beslemekte yetersiz kalması

---

II- Boylar arasındaki siyasi an­laşmazlıklar

III- Otlakların yetersizliği

Bu nedenlerden hangileri, göç­lerin ekonomik temelli olduğu­nu kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I – III

3. İranlılar, İskitleri aşağıdaki kav­ramlardan hangisiyle isimlen­dirmişlerdir?

A) Sabar B) Saka

C) Eftalit D) Juan Juan

4. Göktürkler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

---

A) 552 – 742 yılları arasında hü­küm sürdüler.

---

B) Türk adıyla ilk defa devlet kur­dular.

C) Avar saldırıları sonucu yıkıl­dılar.

D) Kendilerine özgü bir alfabe kullandılar.

5. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinde etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavimler Göçü

B) Haçlı Seferleri

C) Türklerin Müslüman olması

D) Avrupa Hun Devleti’nin kurul­ması

6. 557 yılında yıkılan Akhun Devleti’nin toprakları, hangi dev­letler arasında paylaşılmıştır?

---

A) Çin – Asya Hun

---

B) Sasani – Uygur

C) Uygur – Göktürk

D) Göktürk – Sasani

7. Margos Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

A) Bizans – Asya Hun

B) Avrupa Hun – Bizans

C) Akhun – Çin

D) Çin – Kutluk

8. I- Kutluk Bilge Kül Kağan

---

II- Bilge Kağan

---

III- Bögü Kağan

IV- Kapgan Kağan

Verilenlerden hangileri Uygur kağanlarındandır?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I – III D) II – III – IV

9. Avarlar, İkinci İstanbul kuşat­masını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle birlikte gerçekleştir­miştir?

A) Sasani Devleti

B) Sabar Devleti

C) Kutluk Devleti

D) İtil Bulgar Devleti

10. Tarihte kaç tane Bulgar devleti kurulmuştur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

11. I- Talas Savaşı sonrasında İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.

II- Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasında rol oynamış­lardır.

III- “Hazar Denizi” ismi, bu Türk devletinden hatıradır.

Verilen bilgilerden hangileri, Karluklarla ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I – II – III

12. “Kıpçak – Oğuz mücadelelerin­den …………. ortaya çıkmıştır.”

---

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

---

A) Ergenekon Destanı

B) İki Kardeş Hikâyesi

C) Dede Korkut Hikâyeleri

D) Altın Yaruk Kitabı

13. Aşağıdaki Türk toplulukların­dan hangisinin döneminde ilk kez madenî para kullanılmıştır?

A) Sabarlar B) Kırgızlar

C) Karluklar D) Türgişler

14. Orta Asya Türklerinin sanat eserlerinde “hayvan üslûbu”nu ağırlıklı olarak kullanmalarında aşağıdakilerden hangisinin et­kili olduğu söylenebilir?

A) Yaşam şekli

---

B) Kut anlayışı

---

C) Ordu – Millet anlayışı

D) Çinlilerle olan mücadeleler

15. Bilge Kağan ve Kültiğin yazıt­larının yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alp Er Tunga

B) Tonyukuk

C) Yolluğ Tigin

D) Aprın-çur Tigin

16. I- İpek Yolu

II- Kürk Yolu

---

III- Kral Yolu

---

Yukarıda verilen tarihî tica­ret yollarından hangileri Orta Asya’dan geçmez?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) II – III

17. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk uygarlığının özellik­lerinden değildir?

A) Çadır sanatının gelişmesi

B) Savaşlarda sahte ricat taktiği­nin kullanılması

C) Hapis cezalarının kısa süre­li olması

D) Kent ve kasaba kültürünün yaygın olması

18. Uygurlar, kurdukları şehirlere ne isim verirlerdi?

---

A) Polis B) Balık

---

C) Site D) Balbal

19. Türklerle Müslüman Araplar arasındaki en şiddetli müca­deleler, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yaşanmıştır?

A) Hz. Muhammed Dönemi

B) Dört Halife Dönemi

C) Emeviler Dönemi

D) Abbasiler Dönemi

20. Eski İranlıların Türklerin yaşa­dığı ülkelere verdikleri isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan B) Türeli

C) Törü D) Türkiye

---

 

---

1. D

2. D

3. B

4. C

5. A

6. D

7. B

8. C

9. A

---

10. B

---

11. A

12. C

13. D

14. A

15. C

16. C

17. D

18. B

19. C

20. A

---

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir