Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

 

1. • MÖ 1700 – 1200 yılları arasın­da; Altay – Tanrı dağları, Güney Sibirya ve Hazar Denizi’nin do­ğusuna kadar olan bölgede oluşmuş bir kültürdür.

• Orta Asya kültürleri içinde ya­yılma alanı en geniş olanıdır.

• Bu kültürde, bakırdan yapı­lan eşyalar yanında, ilk defa tunçtan ve altından yapılmış eşyalara da rastlanmıştır.

Hakkında bilgi verilen Orta Asya kültürü, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karasuk Kültürü

B) Afanasyevo Kültürü

C) Anav Kültürü

D) Andronova Kültürü

2. Orta Asya Türk göçlerinin ne­denlerinden bazıları şunlardır:

I- Anayurt topraklarının artan nüfusu beslemekte yetersiz kalması

II- Boylar arasındaki siyasi an­laşmazlıklar

III- Otlakların yetersizliği

Bu nedenlerden hangileri, göç­lerin ekonomik temelli olduğu­nu kanıtlar?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I – III

3. İranlılar, İskitleri aşağıdaki kav­ramlardan hangisiyle isimlen­dirmişlerdir?

A) Sabar B) Saka

C) Eftalit D) Juan Juan

4. Göktürkler hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) 552 – 742 yılları arasında hü­küm sürdüler.

B) Türk adıyla ilk defa devlet kur­dular.

C) Avar saldırıları sonucu yıkıl­dılar.

D) Kendilerine özgü bir alfabe kullandılar.

5. Roma İmparatorluğu’nun ikiye bölünmesinde etkili olan olay, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kavimler Göçü

B) Haçlı Seferleri

C) Türklerin Müslüman olması

D) Avrupa Hun Devleti’nin kurul­ması

6. 557 yılında yıkılan Akhun Devleti’nin toprakları, hangi dev­letler arasında paylaşılmıştır?

A) Çin – Asya Hun

B) Sasani – Uygur

C) Uygur – Göktürk

D) Göktürk – Sasani

7. Margos Antlaşması, aşağıdaki devletlerden hangileri arasında imzalanmıştır?

A) Bizans – Asya Hun

B) Avrupa Hun – Bizans

C) Akhun – Çin

D) Çin – Kutluk

8. I- Kutluk Bilge Kül Kağan

II- Bilge Kağan

III- Bögü Kağan

IV- Kapgan Kağan

Verilenlerden hangileri Uygur kağanlarındandır?

A) Yalnız III B) Yalnız IV

C) I – III D) II – III – IV

9. Avarlar, İkinci İstanbul kuşat­masını, aşağıdaki devletlerden hangisiyle birlikte gerçekleştir­miştir?

A) Sasani Devleti

B) Sabar Devleti

C) Kutluk Devleti

D) İtil Bulgar Devleti

10. Tarihte kaç tane Bulgar devleti kurulmuştur?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

11. I- Talas Savaşı sonrasında İslamiyeti kabul eden ilk Türk topluluğudur.

II- Bizans İmparatorluğu’nun yıkılmasında rol oynamış­lardır.

III- “Hazar Denizi” ismi, bu Türk devletinden hatıradır.

Verilen bilgilerden hangileri, Karluklarla ilgilidir?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I – II – III

12. “Kıpçak – Oğuz mücadelelerin­den …………. ortaya çıkmıştır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Ergenekon Destanı

B) İki Kardeş Hikâyesi

C) Dede Korkut Hikâyeleri

D) Altın Yaruk Kitabı

13. Aşağıdaki Türk toplulukların­dan hangisinin döneminde ilk kez madenî para kullanılmıştır?

A) Sabarlar B) Kırgızlar

C) Karluklar D) Türgişler

14. Orta Asya Türklerinin sanat eserlerinde “hayvan üslûbu”nu ağırlıklı olarak kullanmalarında aşağıdakilerden hangisinin et­kili olduğu söylenebilir?

A) Yaşam şekli

B) Kut anlayışı

C) Ordu – Millet anlayışı

D) Çinlilerle olan mücadeleler

15. Bilge Kağan ve Kültiğin yazıt­larının yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alp Er Tunga

B) Tonyukuk

C) Yolluğ Tigin

D) Aprın-çur Tigin

16. I- İpek Yolu

II- Kürk Yolu

III- Kral Yolu

Yukarıda verilen tarihî tica­ret yollarından hangileri Orta Asya’dan geçmez?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) II – III

17. Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk uygarlığının özellik­lerinden değildir?

A) Çadır sanatının gelişmesi

B) Savaşlarda sahte ricat taktiği­nin kullanılması

C) Hapis cezalarının kısa süre­li olması

D) Kent ve kasaba kültürünün yaygın olması

18. Uygurlar, kurdukları şehirlere ne isim verirlerdi?

A) Polis B) Balık

C) Site D) Balbal

19. Türklerle Müslüman Araplar arasındaki en şiddetli müca­deleler, aşağıdaki dönemlerin hangisinde yaşanmıştır?

A) Hz. Muhammed Dönemi

B) Dört Halife Dönemi

C) Emeviler Dönemi

D) Abbasiler Dönemi

20. Eski İranlıların Türklerin yaşa­dığı ülkelere verdikleri isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turan B) Türeli

C) Törü D) Türkiye

 

1. D

2. D

3. B

4. C

5. A

6. D

7. B

8. C

9. A

10. B

11. A

12. C

13. D

14. A

15. C

16. C

17. D

18. B

19. C

20. A

Leave a Reply