Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1. Orta Asya’da sert ve karasal bir iklimin hüküm sürmesi, yağış- ların yetersiz olması; yazların sıcak ve kurak, kışların ise don- durucu ve fırtınalı geçmesi sebebiyle Türklerin başlıca geçim kaynağı;

I- Tarım

II- Ticaret

III- Hayvancılık

faaliyetlerinden hangileri olmuştur?

A) Yalnız  I          

B) Yalnız III

C)  I ve II             

D) I, II ve III

 

 

2. Türk ana yurdunda rastlanan en eski kültür Abakan veya …………………… adıyla anılırdı. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Afanasyevo 

B) Tagar

C)   Karasuk       

D) Taştık

 

3.Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya’daki Türk göçlerinin ne- denlerinden biri değildir?

A)Sanayi kuruluşlarının yetersiz olması

B)Nüfusun artması ve otlakların yetersizliği

C)Boylar arasında yaşanan siya- si anlaşmazlıklar

D)Boyların bağımsızlığının tehli- keye düşmesi

 

 

4.Aşağıdaki toplumlardan hangisi, tarihte “bozkırın kuyumcuları” olarak anılmıştır?

A)Oğuzlar          

B) Persler

C)İskitler         

D) Sümerler

 

 

5.Tarihte bilinen ilk Türk Devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Uygur Devleti

B)Hazar Devleti

C)Türgiş Devleti

D)Büyük Hun Devleti

 

 

6. MÖ 214 yılında tamamlanan Çin Seddi, aşağıdaki hangi kavmin Çin’e akınlarını durdurmak amacıyla yapılmıştır?

A) Almanlar       

B) İngilizler

C)Fransızlar       

D) Türkler

 

 

7.           

• Babasını tahttan indirip “şan- yü” unvanıyla tahta çıkmış,

•Türk tarihinde orduyu onluk sisteme göre düzenleyerek ilk düzenli orduyu kurmuş,

•Çin’e sefer düzenleyerek Çin’i vergiye bağlamış olan ünlü Türk hükümdarı, aşa- ğıdakilerden hangisidir?

A)Teoman         

B) Mete

C) Bilge Kağan

D) Kutluk Kağan

 

 

8.Ak Hun Devleti, aşağıdaki han- gi iki devletin ittifakı sonrasında yıkılmıştır?

A)Sasani – Kök Türk

B)Sasani – Bizans

C)Bizans – Kök Türk

D)Kök Türk – Çin

 

 

9.Türklerin Çin esaretinde yaşa- masını kabul edemeyen ve otuz dokuz arkadaşıyla Çin sarayı- nı basarak Çin imparatorunu kaçırmayı planlayan efsanevi Türk kahramanı, aşağıdakiler- den hangisidir?

A)Kara Murat  

B)Tarkan

C)Kürşad            

D)Köroğlu

 

 

10.Moğolların Türkleşmesinde rol oynayan Türk topluluğu, aşağı- dakilerden hangisidir?

A)Hazarlar         

B)Peçenekler

C)Kırgızlar          

D) Uygurlar

 

 

11.Oğuzlar, İslamiyet’i kabul ettik- ten sonra aşağıdaki hangi isim ile anılmışlardır?

A)Sabar

B) Türgiş

C) Türkmen       

D) Kıpçak

 

12.Orta Asya’da yaşayan Türkler coğrafi, siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı MÖ XVI. yüzyıldan itibaren Asya, Avrupa ve Afrika kıtasının değişik böl- gelerine göç etmişlerdir.

Türklerin yaptığı bu göçler neti- cesinde;

I-Türk kültürü farklı bölgelere yayılmıştır.

II-Göç edilen yerlerde kültürel ve siyasi yapıda değişiklik- ler görülmüştür.

III-Göç edilen bölgelerde önemli iklim değişiklikleri yaşanmıştır.

IV-Göç ettikleri bölgelerde Budizm’i yaymışlardır. Yukarıdaki hangi numaralı cümleler yanlıştır?

A)  I ve II             

B) III ve IV

C)  I ve III            

D) II, III ve IV

 

13.Gök Tanrı dinine inanan Türk toplulukları zamanla farklı dinle- ri kabul etmişlerdir. ……………. dı- şındaki dinleri benimseyen Türk toplulukları ise zamanla Türklük özelliklerini yitirmişlerdir.

Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)İslamiyet       

B) Şamanizm

C) Maniheizm  

D) Hristiyanlık

 

14.Türk hukuku ilk kez kimler tara- fından yazılı hâle getirilmiştir?

A)Hazarlar         

B) Uygurlar

C) Peçenekler  

D) Kırgızlar

 

 

15.Türkler tarih boyunca;

I- Uygur

II-Kök Türk

III-Kiril

IV- Arap

V- Latin

alfabelerinden hangilerini kullanmışlardır?

A)Yalnız II

B)I, II ve III

C)I, IV ve V

D)I, II, III, IV ve V

 

 

16.Türk devletlerinde madeni paralar ilk defa aşağıdaki hangi iki devlet zamanında kullanılmaya başlanmıştır?

A)Avrupa Hun – Uygur

B)Büyük Hun – Kök Türkler

C)Türgişler – Uygur

D)Kök Türkler – Türgişler

 

 

17.Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisi döneminde mimaride önemli değişiklikler yaşanmıştır?

A)Büyük Hun  

B) Kök Türkler

C)Uygurlar         

D) Avrupa Hun

 

 

18.Türklerin millî sanatları, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Demircilik – Madencilik

B)Resim – Heykelcilik

C)Marangozluk – Dokumacılık

D)Minyatürcülük – Oymacılık

 

 

19.Türk devletlerinde benimsen- miş olan “Halk devlet için değil, devlet halk içindir.” anlayışıyla aşağıdakilerden hangisinin önemine vurgu yapılmıştır?

A)Ordu

B) Millet

C)Ekonomi        

D) Yönetim

 

 

20.Aşağıdakilerden hangisi tarih boyunca Türk topluluklarının inandığı dinler arasında yer almaz?

A)İslamiyet       

B)Musevilik

C)Şintoizm         

D) Hristiyanlık

 

1.  B

2.  A

3.  A

4.  C

5.  D

6.  D

7.  B

8.  A

9.  C

10. D

11.  C

12. B

13. A

14. B

15. D

16. D

17. C

18. A

19. B

20. C

 

Leave a Reply