Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Mayıs 2010 Soruları ve Cevapları

1. Kâbe, aşağıdaki şehirlerden hangisindedir?

A) Mekke

B) Medine

C) Taif

D) Kudüs

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyeti benimse­melerinin sebeplerinden biri değildir?

A) Yönetimde dinî kuralların etkili olması

B) Cihan hâkimiyeti düşüncesinin cihat anlayışı ile örtüşmesi

C) Tek tanrı inancının bulunması

D) Ahiret inancının varlığı

 

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Gaznelilerle ilgilidir?

A) Mısır – Suriye topraklarında kurulmuştur.

B) İlk hükümdarı Sultan Mahmut’tur.

C) Gurlular tarafından yıkılmıştır.

D) Osmanlı Devleti’nin çağdaşıdır.

 

4. • Kurucusu Muhammed bin Toğaç’tır.

• Mısır’da kurulmuş ikinci Türk – İslam devletidir.

• Fatımîlerce yıkılmıştır.

Hakkında bilgi verilen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memlûkler

B) İhşidoğulları

C) Harzemşahlar

D) Tolunoğulları

 

5. Hindistan üzerine 17 sefer dü­zenleyen Gazne hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sultan Mesut

B) Sebük Tegin

C) Sultan Mahmut

D) Sultan Mevdut

 

6. Büyük Selçuklu Devleti hüküm­darı Berkyaruk Döneminde, Selçuklu Devleti’ni tehdit eden iki büyük tehlike, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Moğollar – Batınîler

B) Batınîler – Haçlılar

C) Haçlılar – Moğollar

D) Çinliler – Müslüman Araplar

 

7. Aşağıdakilerden hangisinin, Büyük Selçuklu Devleti’nin yıkılmasında bir rolü olduğu söylenemez?

A) Türkmenlerin küstürülmesi

B) Atabeylerin bağımsızlıklarını ilan etmeleri

C) Bizans saldırıları

D) Batınîlerin yıkıcı çalışmaları

 

8. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi inanç yönünden diğer­lerinden farklıdır?

A) Gazneliler

B) Harzemşahlar

C) Karahanlılar

D) Göktürkler

 

9. Aşağıdakilerden hangisi, Harzemşahlarla Moğolların ara­sının açılmasına neden olmuş­tur?

A) Oğuz isyanının çıkması

B) Harzem hükümdarı Alâeddin Muhammed’in Gurlularla dost­ça ilişkiler kurması

C) I. Alâeddin Keykubat’ın Celaleddin Harzemşah ile Moğollar aleyhine ittifak yapması

D) Otrar valisi İnalcık’ın, Moğol kervanını casuslukla suçlayıp öldürmesi

 

10. Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılarla ilgili doğru bir bilgi değildir?

A) Karahanlı hükümdarları “Sultan” unvanını kullanmış­lardır.

B) Karahanlı ordusunun çekir­değini Karluk, Çiğil ve Yağma Türkleri oluşturmuştur.

C) Yusuf Has Hacip tarafın­dan yazılan Kutadgu Bilig, Karahanlıların Kaşgar hüküm­darı Buğra Han’a sunulmuştur.

D) Karahanlılardaki en eski türbe örneği, bugünkü Özbekistan’ın Tim şehrinde bulunan Arap Ata Türbesi’dir.

11. Türk – İslam sanatında ortaya çıkmış ve gelişmiş olan, yuvar­lak veya köşeli gövde üzerine konik veya piramit şeklinde ça­tılı olarak inşa edilen kümbet­ler, ne amaçla yapılmış mimari eserlerdir?

A) Mezar

B) Mescit

C) Hastane

D) Kale

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu ordusunun bölümle­rinden biri değildir?

A) Melik askerleri

B) Gulamlar

C) Topçular

D) Sipahiler

 

13. İlk Müslüman Türk devletlerinde;

I- toprakların devlet malı sa­yılması

II- vakıf sisteminin uygulamaya konulması

III- ilk Türk – İslâm edebî eserle­rinin yazılması

gelişmelerinden hangilerinin, toplumsal dayanışmayı güçlen­dirdiği savunulabilir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – II – III

 

14. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk mutasavvıfıdır?

A) Fahrü’ddin Razi

B) Yusuf Has Hacip

C) Hoca Ahmet Yesevi

D) Edip Ahmet Yükneki

 

15. Cengiz Han’ın ölümünden son­ra, oğulları tarafından kuru­lan hanlıklar, egemen oldukla­rı toprakların özelliğine ve iç­lerinde bulunan kalabalık Türk nüfusunun da etkisi ile zaman­la, Moğol kimliklerini kaybede­rek birer Türk – İslam devletleri hâline gelmişlerdir.

Aşağıdaki hanlıklardan hangisi bu gelişimin dışında kalarak za­manla Çinlileşmiştir?

A) Kubilay Hanlığı

B) Çağatay Hanlığı

C) Altın Orda Devleti

D) İlhanlı Devleti

 

16. Selahattin Eyyûbi Döneminin en önemli siyasi olayı, aşağıda­kilerden hangisidir?

A) Suriye ve Kuzey Irak’ın fethi

B) Kudüs’ün Haçlılardan alınması

C) Fatımî Devleti’nin hâkimiyetine son verilmesi

D) Mescid-i Aksa’nın tamir ettiril­mesi

 

17. “Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseri yazan Uluğ Bey, aşa­ğıdaki devletlerden hangisinin hükümdarıdır?

A) Gazne Devleti

B) Eyyûbi Devleti

C) Babür Devleti

D) Timur Devleti

 

18. Eyyûbi Devleti’ndeki Ceyş Divanının görevi, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) İç ve dış yazışmalar

B) Askerî konular

C) Mali işler

D) Posta işleri

 

19. Moğollarda aileye verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yasun

B) Aymag

C) Nöker

D) Noyan

 

20. “Hatt-ı Bâburî” adı verilen yazı­yı icat eden Babür hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sultan I. Alemgir

B) Sultan Ekber

C) Şah Cihan

D) Babür Şah

 

1. A

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. C

8. D

9. D

10. A

11. A

12. C

13. B

14. C

15. A

16. B

17. D

18. B

19. A

20. D

Leave a Reply