Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Hz. Muhammed’in;

I- Dedesinin,

II- Annesinin,

III- Babasının

isimleri, aşağıdakilerin hangisin­de doğru olarak sıralanmıştır?

I

II

III

A)

Abdullah

Âmine

Abdülmuttalib

B)

Ebu Talib

Halime

Abdullah

C)

Abdülmuttalib

Âmine

Abdullah

D)

Hz. Abbas

Hatice

Abdullah

           

 

2. Türkler, aşağıdaki dönemlerin hangisinde İslam devletinin ku­rumlarında etkin görev almaya başlamışlardır?

A) Abbasiler Dönemi

B) Emevîler Dönemi

C) Dört Halife Dönemi

D) Hz. Muhammed Dönemi

3. Aşağıdakilerden hangisi, Kara-hanlı Devleti için söylenemez?

A) Orta Asya’da kurulan ilk Müslü-man Türk devletidir.

B) Karahanlılar Türkçenin ve Türk kültürünün korunmasına büyük önem vermişlerdir.

C) Haçlılara karşı Anadolu’yu sa­vunmuşlardır.

D) 840-1212 yılları arasında hüküm sürmüştür.

 

4. Tolunoğulları Devleti, aşağıda­ki bölgelerden hangisinde kurul­muştur?

A) Kafkasya

B) Batı Anadolu

C) Mısır ve Suriye

D) Kırım Yarımadası

 

5. Aşağıda verilen Karahanlı hükümdarlarından hangi­si, Müslüman olduktan sonra “Abdülkerim” adını almıştır?

A) Satuk Buğra Han

B) Musa Baytaş Han

C) Bilge Kül Kadır Han

D) I. İbrahim

 

6. Büyük Selçuklu Devleti, aşağı­daki Selçuklu hükümdarlarından hangisinin ölümü ile fetret devri­ne girmiştir?

A) Mehmet Tapar

B) Alp Arslan

C) Sencer

D) Melikşah

 

7. Aşağıdakilerden hangisi, Büyük Selçuklu topraklarında kurulan atabeyliklerden biri değildir?

A) Salgurlular

B) Börioğulları

C) İhşidoğulları

D) İldenizoğulları

 

8. Büyük Selçuklu hükümdarı Berkyaruk, Harzem valisi Anuş Tegin’in ölümü sonrasında Harzem valiliğine, aşağıdakiler­den hangisini atamıştır?

A) Kutbettin Muhammet

B) Alâeddin Tekiş

C) İl Arslan

D) Atsız

 

9. • 980 yılında Maveraünnehir’de doğmuştur.

• Avrupa’da “Avicenna” diye ta­nınmıştır.

• Tıp, matematik, fizik, mantık, astronomi, ahlak, felsefe, bota­nik, zooloji konularında ikiyüz­den fazla eser vermiştir.

• Yazdığı “El Kanun fi’t-Tıp” adlı eseri, Avrupa üniversitelerinde yıllarca ders kitabı olarak oku­tulmuştur.

Hakkında bilgi verilen bilim insa­nı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İbn-i Sina

B) Zemahşeri

C) Ebu Nasır Utbî

D) Ebu Reyhanü’l Birunî

 

10. “………. ve zamanın bilim adamla­rından oluşan bir heyet “Takvim-i Melikşah” veya “Takvim-i Celali” denilen bir takvim düzenlemiş­lerdir.”

Verilen bilgi cümlesinde boş bı­rakılan yere, aşağıdaki bilim in­sanlarından hangisi yazılmalıdır?

A) Gazali

B) Harezmi

C) Ömer Hayyam

D) Şeyh Necmeddin Kübra

 

11. Adalet, devlet, akıl ve kanaa­tin kişileştirilerek anlatıldığı Kutadgu Bilig adlı eserin yazarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Yesevî

B) Yusuf Has Hacip

C) Kaşgarlı Mahmut

D) Edip Ahmet Yüknekî

 

12. Türk-İslam sanatında aşağıdaki­lerden hangisinin yasaklanması oymacılık, kakmacılık ve nakkaş­lık gibi süsleme sanatlarının ge­lişmesinde etkili olmuştur?

A) Tezhip

B) Hat sanatı

C) Duvar çiniciliği

D) Resim ve heykelcilik

 

13. Selçuklularda ordu kadısına ve­rilen isim, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Subaşı

B) Pervaneci

C) Emir-i Dâd

D) Kadıy-ı Leşker

 

14. Büyük Selçuklular, kervansaray­ları hangi amaca yönelik olarak inşa etmişlerdir?

A) Ticaretin gelişmesini sağlama

B) Fetihleri kolaylaştırma

C) Moğol saldırılarını önleme

D) Türk sanatını tanıtma

 

15. Ön Asya’da Moğolları yenebilen tek devlet, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Babür Devleti

B) Fatımî Devleti

C) Eyyubî Devleti

D) Memlûk Devleti

 

16. Delhi Türk Sultanlığı’ndan sonra Hindistan’da kurulan ikinci Türk devleti, aşağıdakilerden hangi­sidir?

A) Timur Devleti

B) Babür Devleti

C) Fatımî Devleti

D) Altın Orda Devleti

 

17. İtalyan gezgin Marco Polo (Marko Polo), aşağıdaki Moğol hanlıkla­rından hangisinde uzun bir süre kalarak Moğolların diplomatı ola­rak çalışmıştır?

A) İlhanlı Devleti

B) Kubilay Hanlığı

C) Çağatay Hanlığı

D) Altın Orda Devleti

 

18. Fatımîlerin, daîler yetiştirip Şiiliği yaymak için açtıkları yüksek okullara verilen isim, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Darü’l-Hikme

B) Dâr-üs- selâm

C) Darü’l-Muallimin

D) Daruşşifa

 

19. “İlhanlılar, İslamiyete girdikten sonra Müslüman-Hint hikâyeleri olan ………… adlı eseri Moğolcaya tercüme etmişlerdir.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken eser, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Zafername

B) Hüsrev ü Şirin

C) Kısasü’l-Enbiya

D) Kelile ve Dimne

 

20. I- Hüseyin Baykara

II- Mirza Abdülkadir Bedil

III- Ali Şir Nevaî

Verilen şairlerden hangileri, Babür hükümdarı Sultan Alemgir Döneminde yaşamıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – III

 

1. C

2. A

3. C

4. C

5. A

6. D

7. C

8. A

9. A

10. C

11. B

12. D

13. D

14. A

15. D

16. B

17. B

18. A

19. D

20. B

Leave a Reply