Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Ocak 2011 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi İslami-yetten önce Arabistan’da inanı­lan dinler arasında yer almaz?

A) Hristiyanlık

B) Yahudilik

C) Haniflik

D) Mecusilik

2. Müslümanların kıblesi olan Kâbe, aşağıdaki şehirlerin han­gisinde bulunmaktadır?

A) Mekke

B) Medine

C) Cidde

D) Kufe

 

3.

Doğum Tarihi ve Yeri Ana Adı  Baba Adı Vefat Yılı

I-571- Mekke -Hâlime -Abdullah  -630

II -570- Mekke- Şifa- Abdülmuttalip -671

III -571- Mekke- Âmine- Abdullah- 632

IV 610 Cidde Âmine Abbas- 632

Hz. Muhammed ile ilgili olarak verilen yukarıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) I

B) II

C) III

D) IV

 

4. Türkler ile Müslüman Araplar arasında ilk ilişkiler, aşağıdaki İslam halifelerinden hangisi dö­neminde başlamıştır?

A) Hz. Ebubekir

B) Hz. Ömer

C) Hz. Osman

D) Hz. Ali

5. İslamiyeti ilk olarak kabul eden Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırgızlar

B) Uygurlar

C) Karluklar

D) Oğuzlar

6. Aşağıda verilen Türk-İslam dev­letlerinden hangileri Mısır’da kurulmuştur?

A) Karahanlılar – Gazneliler

B) Tolunoğulları – İhşidoğulları

C) Büyük Selçuklular – Harzemşahlar

D) Gazneliler – Harzemşahlar

7. Karahanlı Devleti, aşağıdaki hükümdarlardan hangisinin dö­neminde İslamiyeti resmî din olarak kabul etmiştir?

A) Musa Baytaş Han

B) Bilge Kül Kadir Han

C) Ebu’l Hasan Ali Arslan Han

D) Satuk Buğra Han

8. Aşağıdaki savaşlardan han­gisi Gazne Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapıl­mıştır?

A) Dandanakan Savaşı

B) Katvan Savaşı

C) Pasinler Savaşı

D) Malazgirt Meydan Savaşı

9. • Büyük Selçuklu Devleti’nin Bizansla yaptığı bir savaştır.

• Bu savaş sonucunda Anadolu’nun kapıları Türklere açılmıştır.

• Büyük Selçuklu Devleti ve İslam dünyası büyük bir tehli­keden kurtulmuştur.

• Haçlı ordularının kurulmasına ve Türkleri Anadolu’dan ata­bilmek için harekete geçmele­rine neden olmuştur.

Yukarıda bazı sonuçları veri­len savaş aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Yassı Çimen Savaşı

B) Katvan Savaşı

C) Malazgirt Savaşı

D) Pasinler Savaşı

 

10. İran’ın güneyinde Fars Bölge-sinde Atabey Sungur tarafın­dan merkezi Şiraz olmak üzere kurulan atabeylik, aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Salgurlular

B) Zengiler

C) İldenizoğulları

D) Böriler

11. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde yaşayış şe­killerine göre halkı oluşturan bölümlerden biri değildir?

A) Köylüler

B) Göçebeler

C) Asiller

D) Şehirliler

12. Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam devletlerinde kullanılan hâkimiyet sembollerinden biri değildir?

A) Taht

B) At

C) Sancak

D) Taç

13. Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin mali ve idari işlerini teftiş eden divan aşağıdakiler­den hangisidir?

A) Tuğra Divanı

B) Arz Divanı

C) Müstevfi Divanı

D) Divan-ı İşraf

14. Aşağıdaki eser-yazar eşleştir­melerinden hangisi yanlıştır?

A) Divan-ı Lûgat’it Türk – Ahmet Yesevi

B) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

C) Atabetü’l Hâkayık – Edip Ahmet Yüknekî

D) Şehname – Firdevsi

15. Karahanlılar Döneminde ana­yollar üzerinde ribat adıyla ku­rulan yapılar, Büyük Selçuklu Devleti’nde hangi isimle inşa edilmiştir?

A) Kümbet

B) Medrese

C) Kervansaray

D) Türbe

16. Hıttin Savaşı ile Kudüs’ü Haçlılardan alan hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Selahaddin Eyyubi

B) Melik Şah

C) Sultan Baybars

D) Berke Han

17. I- Ayn-Calud Savaşı

II- Mercidabık Savaşı

III- Ridaniye Savaşı

IV- Hıttin Savaşı

Yukarıdaki savaşlardan hangi­leri Memlûklerin siyasi tarihle­riyle ilgilidir?

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III – IV

D) I – II – III

18. Merkezi otoritenin zayıflama­sı üzerine Moğol İmparatorluğu topraklarında yeni devletler or­taya çıkmıştır.

Aşağıdakilerden hangisi bu devletlerden biri değildir?

A) Kubilay Hanlığı

B) Çağatay Hanlığı

C) Kazan Hanlığı

D) İlhanlı Devleti

19. İslamiyet, aşağıdaki Çağatay hanlarından hangisi döneminde hanlığın resmî dini olmuştur?

A) Suyurgutmuş

B) Tarma Şirin

C) İlyas Hoca

D) Mahmut

20. Altın Orda Devleti’nin parça­lanması aşağıdaki devletlerden hangisinin güçlenmesine se­bep olmuştur?

A) Çin

B) Bizans

C) Rusya

D) Macaristan

 

TARİH – 6

1. D

2. A

3. C

4. B

5. C

6. B

7. D

8. A

9. C

10. A

11. C

12. B

13. D

14. A

15. C

16. A

17. D

18. C

19. B

20. C

Leave a Reply