Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi ocak 2015 Soruları ve Cevapları

1. İslamiyetten önce Arap Yarımadası ve daha birçok yer- de insani, ahlaki ve dinî değerlerin kaybolduğu dönemi ifade etmek için aşağıdaki kavramlar- dan hangisi kullanılmaktadır?

A) Fetret            

B) Hicret

C)   Cahiliye       

D) Fütüvvet

 

2. Hicret sonrası ilk İslam devleti, aşağıdaki şehirlerin hangisinde kurulmuştur?

A)   Medine       

B) Mekke

C) Taif  

D) Hayber

 

3. Hz. Muhammed İslamiyeti;

I- Mekke halkına

II- Yakın akrabalarına

III- En yakınındakilerine tebliğe başlamıştır.

Yukarıda karışık olarak verilen olayların doğru sıralaması, aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) I – II  – III         

B) II – III – I

C) I – III  – II         

D) III – II – I

 

 

4. Hz. Muhammed’in 632 yılında vefatı sonrasında aşağıdakiler- den hangileri sırasıyla halife seçilmişlerdir?

A) Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Osman, Hz. Ömer

B) Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali, Hz. Ebubekir

C) Hz. Ebubekir, Hz. Osman, Hz. Ömer, Hz. Ali

D) Hz. Ebubekir, Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali

 

5. İslam dininin getirmiş olduğu adalet ve eşitlik anlayışı aşağıdakilerden hangisine yol açmıştır?

A) İslam devletlerinin büyük ve güçlü ordulara sahip olmasına

B)İslam dininin hızla geniş coğrafyalara yayılmasına

C)İslam devletlerinin ekonomisinin gelişmesine

D)Kur’an-ı Kerim’in Arapça yazılmasına

 

6.Türklerin İslamiyet’i kabul etmelerinde;

I-Tek tanrı inancı

II-Cennet ve cehennem inancının olması

III-Emevilerin çok güçlü bir orduya sahip olması

IV-Temizliğe önem verilmesi

V-  Güçlü bir ekonomiye sahip olmaları

faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?

A)  I,  II ve III      

B) III ve V

C)  II,  IV ve V    

D) I, III ve V

 

 

7.Abbasiler Dönemi’nde Türkler özellikle …………………. teşkilatı içerisinde yer aldılar. Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A)Ekonomik      

B) İdari

C)Ordu

D) Adli

 

 

8.Aşağıdaki devletlerden hangisinin yöneticileri Türk olup; yönetilen halkı farklı bir millete mensuptur?

A)Tolunoğulları

B)Karahanlılar

C)Türkiye Selçukluları

D)Harzemşahlar

 

 

9.Orta Asya’da kurulan ilk Müs- lüman Türk devleti aşağıdaki- lerden hangisidir?

A)Büyük Selçuklular

B)Karahanlılar

C)Gazneliler

D)Harzemşahlar

 

 

10.Gazne Devleti adını, aşağıdakilerin hangisinden alır?

A)Kurucusunun isminden

B)Kurulduğu bölgeden

C)Kurucusunun geldiği sülaleden

D)Kurulduğu şehirden

 

11.

• Türk tarihinde ilk defa sultan unvanını kullanmıştır.

•Hindistan’a 17 sefer yaparak İslamiyetin yayılmasını sağla- mıştır.

•Gazne Devleti’ne en parlak zamanını yaşatmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Gazneli Mahmut

B)Sebük Tegin

C)Alp Tegin

D)İbrahim

 

 

12.Büyük Selçuklu Devleti, Dandanakan Savaşı’nda aşa- ğıdaki hangi devleti yenerek; resmen kurulmuştur?

A)Karahanlılar

B)Samanoğulları

C)Gazneliler

D)Karahitaylar

 

 

13. Türk-İslam devletlerindeki göçebelerin temel geçim kaynağı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarım              

B) Hayvancılık

C)  Ticaret          

D) Balıkçılık

 

 

14. Büyük Selçuklu Devleti’nde, hükümdar çocukları olan şeh- zadeleri eğitmekle görevli kişilere ne ad verilir?

A) Lala  

B) Hacip

C)  Atabey         

D) Naip

 

 

15.Aşağıdaki Türk-İslam devlet- lerinden hangisi Orta Asya’da kurulmamıştır?

A) Gazneliler

B)Harzemşahlar

C)Karahanlılar

D)Tolunoğulları

 

16.Büyük Selçuklu Devleti’nde uygulanan ikta sistemi sayesinde;

I-Büyük ve disiplinli bir ordunun kurulması,

II-Ülkenin eğitim seviyesinin yükseltilmesi,

III-Devletin masraflarının azalması,

IV- Ülkenin huzur ve güvenliğinin sağlanması,

V-Ülkenin turizm potansiyelinin artması gibi faktörlerden hangileri sağlanmıştır?

A)  I ve II             

B) I, III ve IV

C)  I,  II ve V       

D) II, III, IV ve V

 

17.Aşağıdakilerden hangisi Karahanlılar Dönemi’nde ya- şayan Türk bilginlerinden biri değildir?

A)Firdevsi

B)Yusuf Hâs Hâcip

C)Kaşgarlı Mahmut

D)Edip Ahmet Yüknekî

 

18.Dünyanın ilk üniversitesi ola- rak kabul edilen ………………….. Medresesi, 1066 tarihinde Bağdat’ta Nizamülmülk tarafından kurulmuştur. Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A)Sahnı Seman

B)Fatih

C)Yağıbasan

D)Nizamiye

 

 

19. Kudüs’ü fethederek III. Haçlı Seferi’nin başlamasına yol açan ünlü Türk komutanı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çağrı Bey

B)Selahaddin Eyyubi

C)Celaleddin Harzemşah

D)Satuk Buğra Han

 

20. Mercidabık ve Ridaniye savaşla- rını kazanarak Memluk Devleti’ne son veren Osmanlı padişahı, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yavuz Sultan Selim

B)Kanuni Sultan Süleyman

C)Fatih Sultan Mehmet

D)II. Abdülhamit

 

 

 1. C
 2. A
 3. D
 4. D
 5. B
 6. B
 7. C
 8. A
 9. B
 10. D
 11. A
 12. C
 13. B
 14. C
 15. D
 16. B
 17. A
 18. D
 19. B
 20. A

 

Leave a Reply