Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarih 6 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi  Tarih 6 Dersi Ocak 2016 Soruları ve Cevapları

1. Arabistan Yarımadası ile Afrika Kıtası arasındaki denizin adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akdeniz

B) Umman Denizi

C) Kızıldeniz

D) Karayib Denizi

 

2. Hz. Muhammed, bir dostluk ve saldırmazlık antlaşması olan “Medine Sözleşmesi”ni, aşağıdakilerden hangisiyle yapmıştır?

A) Sasanilerle

B) Medineli Yahudilerle

C) Bizans İmparatorluğu’yla

D) Suriye’deki Hristiyan Gassanilerle

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Talas Savaşı’nın sonuçları için söylenemez?

A) Çin, Orta Asya’yı egemenliği altına almıştır.

B) Asya’da İslam – Arap egemenliği başlamıştır.

C) Türklerle Araplar arasında ticari ilişkiler gelişmiştir.

D) Araplar, Çinlilerden kâğıt imal etmeyi öğrenmişlerdir.

 

4. Edip Ahmet Yüknekî tarafından yazılan ve içeriğini dinî ve ahlaki konuların oluşturduğu eğitici, öğretici ahlak kitabının adı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Lügat-it Türk

B) Atabetü’l Hakayık

C) Divan-ı Hikmet

D) Siyasetname

 

5. Karahanlılar, aşağıdaki hükümdarlarından hangisinin döneminde İslamiyet’i kabul etmişlerdir?

A) Arslan Bazır

B) Musa Baytaş

C) Satuk Buğra Han

D) Bilge Kül Kadır Han

 

6. Türk – İslam devletlerindeki saray görevlilerinden biri olan “câmedar”ın görevi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Sarayı korumak

B) Silahhane denilen imalathaneyi yönetmek

C) Hükümdarın atlarına ve sarayda bulunan diğer hayvanlara bakmak

D) Hükümdar ve diğer saray görevlilerinin elbiselerini ve resmî kıyafetlerini hazırlamak

 

7. • Timur Devleti hükümdarlarından biri olup, aynı zamanda da astronomi bilginidir.

Timur hükümdarlarından Timur’un torunu, Şahruh’un oğludur.

Semerkant’ta yaptırdığı rasathanede gözlemlerde bulunmuştur.

“Yıldızların Fihrist Cetvelleri” adlı eseriyle ünlüdür.

Hakkında kısa bilgi verilen hükümdar ve bilim adamı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluğ Bey

B) Ali Kuşçu

C) Çaka Bey

D) Hüseyin Baykara

 

8. Malazgirt Savaşı’nı kazanarak Anadolu kapılarını Türklere açan Büyük Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden

hangisidir?

A) Sencer

B) Melikşah

C) Tuğrul Bey

D) Alp Arslan

 

9. Aşağıdaki savaşlardan hangisi Selçuklularla Bizanslılar arasında yapılan ilk savaş olma özelliği taşır?

A) Katvan

B) Kösedağ

C) Pasinler

D) Malazgirt

 

10. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi, İslamiyet’in Hindistan’da yayılmasında etkili olmuştur?

A) Gazneliler

B) Karahanlılar

C) Tolunoğulları

D) Harzemşahlar

 

11. Türk – İslam mimarisinde görülen;

I. Darüşşifalar

II. Kervansaraylar

III. Medreseler

gibi yapılardan hangileri, ülkede ticareti geliştirme amacıyla yapılmıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I, II ve III

 

12. Ebu Muhammed Ubeydullah, aşağıdaki devletlerden hangisini yıkarak Fâtımî Devleti’ni kurmuştur?

A) Zengiler

B) Börililer

C) Aglebîler

D) Salgurlular

 

13. Memlûk – Osmanlı ilişkileri ilk  defa hangi Osmanlı padişahı döneminde bozulmuştur?

A) Kanuni Sultan Süleyman

B) Fatih Sultan Mehmet

C) Yavuz Sultan Selim

D) Yıldırım Bayezit

 

14. Aşağıdaki devletlerden hangisi, kurulduğu coğrafya bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) İhşidiler

B) Tolunoğulları

C) Eyyûbiler

D) Harzemşahlar

 

15. Cengiz Han’ın ölümünden sonra oğulları tarafından kurulan devletlerden hangisi, Türkiye Tarihi üzerinde

doğrudan etkili olmuştur?

A) Altın Orda Devleti

B) Çağatay Hanlığı

C) Kubilay Hanlığı

D) İlhanlı Devleti

 

16. Aşağıdaki devletlerden hangisi Yeni Çağ’da da hüküm sürmüştür?

A) Fatımîler

B) Babürlüler

C) Eyyûbiler

D) İlhanlılar

 

17. Mısır’daki “Kahire Surları”, aşağıdaki devletlerden hangisinin döneminde inşa edilmiştir?

A) Osmanlılar

B) Karahanlılar

C) Eyyûbiler

D) Fatımîler

 

18. İlhanlı Devleti’nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cengiz Han

B) Mete Han

C) Hülagü

D) Cuci

 

19. Ünlü musiki bilgini Abdülkadir Meragi’nin Timur hükümdarı Şahruh adına yazdığı eseri, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Câmiü’l – Elhân

B) Gül ve Nevruz

C) Sazlar Münazarası

D) Risâletu’l – Fethiyye

 

20. Moğollarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Adalet işlerine “Yargucı” denilen hâkimler bakardı.

B) Moğollarda en önemli devlet organı Kurultay’dır.

C) Devlet, Cengiz Yasalarına göre yönetilirdi.

D) Aileye “köbegün” adını vermişlerdir.

 

1. C

2. B

3. A

4. B

5. C

6. D

7. A

8. D

9. C

10. A

11. B

12. C

13. B

14. D

15. D

16. B

17. D

18. C

19. A

20. D

Leave a Reply