Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarihi 1 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarihi 1 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Tarih öncesi devirleri inceleyen bir tarihçi en çok aşağıdaki tari­he yardımcı bilimlerin hangisin­den yararlanır?

A) Epigrafi

B) Arkeoloji

C) Filoloji

D) Paleografya

 

 

2. I- Hicret olayı

II- Kavimler göçü

III- Hz. İsa’nın doğumu

IV- Hz. İsa’nın ölümü

Verilenlerden hangileri, takvimler için başlangıç olayı olarak kabul edilmiştir?

A) Yalnız I

B) II – III

C) I – III

D) I – II – IV

 

3. Aşağıdaki olaylardan hangisi gü­nümüze daha yakındır?

A) Kadeş Antlaşması (MÖ 1280)

B) Büyük İskender’in ölümü (MÖ 323)

C) Akadların Sümer egemenliğine son vermesi (MÖ 2750)

D) Sezar’ın ölümü (MÖ 44)

 

4. Yeni Taş Devri ile Maden Devri arasında geçiş dönemi olarak ka­bul edilen devir, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalkolitik Devir

B) Tunç Devri

C) Orta Taş Devri

D) Demir Devri

 

5. “Frigyalılarda ……… yaygın bir uğraşı idi.”Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi ya­zılmalıdır?

A) halı ve kilim dokumacılığı

B) madencilik

C) mumyacılık

D) balıkçılık

 

6. Pers Devleti’nin kurucusu, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Sezar

B) II. Kiros

C) I. Sardur

D) Makedonyalı İskender

 

7. I- Bitinya Krallığı

II- Kapadokya Krallığı

III- Bergama Krallığı

Verilenlerden hangileri, Selev-koslar Krallığı’nın zayıflama­sı üzerine bu devletin toprakları üzerinde kurulan devletlerdendir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) II – III

D) I – II – III

 

8. Aşağıdakilerden hangisi Sâmî asıllı bir kavim değildir?

A) Fenikeliler

B) Asurlular

C) Antiganitler

D) Akadlar

 

9. Aşağıdaki Mezopotamya uygar­lıklarından hangisi, Anadolu’da ticaret kolonisi kurmuştur?

A) Babil

B) Asur

C) Akad

D) Sümer

 

10. Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserinde “Türk” adını hangi anlamda kul­lanmıştır?

A) Olgunluk çağı

B) Devlete bağlı halk

C) Kanun, nizam sahibi

D) Türeli

11. İslamiyet öncesi Türk topluluk­ları, genellikle göçebe bir hayat sürmüşlerdir.

Bu durum, Türklerin hangi alanda­ki gelişmelerine engel olmuştur?

A) Taşınabilir el sanatları

B) Askerlik

C) Hayvancılık

D) Tarım

 

12. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Hun Devleti ile ilgili doğru bir bil­gi değildir?

A) Bizans ile Margos Antlaşmasını imzalamışlardır.

B) Galya üzerine sefer düzenlemiş­lerdir.

C) Minyatür sanatını dünyaya tanıt­mışlardır.

D) Doğu Roma’yı vergiye bağla­mışlardır.

13. Orta Asya’da Avar egemenliğinin sona ermesinden sonra, 552 yı­lında merkezi Ötüken olarak ku­rulan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygur

B) I. Göktürk

C) II. Göktürk

D) Türgeş

 

14. Kendisine “devleti derleyen, top­layan” anlamında “İlteriş” unva­nı verilen Göktürk hakanı, aşağı­dakilerden hangisidir?

A) Kapgan Kağan

B) Bilge Kağan

C) Tapo Kağan

D) Kutluk Kağan

 

15. • Rusların, Karadeniz’e inmeleri­ne engel olmuşlardır.

• Altın Orda Devleti’nin ana un­surunu teşkil etmişlerdir.

• Bizanslılarla anlaşarak Peçe-neklere büyük darbe vurmuş­lardır.

Hakkında bilgi verilen Türk top­luluğu, aşağıdakilerden hangisi­dir?

A) Kumanlar

B) Başkırtlar

C) Macarlar

D) Karluklar

 

16. İlk Türklerde hükümdar öldükten sonra çocukları arasında salta­nat mücadelelerinin çıkmasının temel nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gök-Tanrı’ya daha yakın olabil­me düşüncesi

B) Töreye sahip çıkma duygusu

C) Kut anlayışı

D) Dinî lider olma arzusu

 

17. İlk Türklerde “Devlet müşaviri” anlamında kullanılan terim, aşa­ğıdakilerden hangisidir?

A) Toygun

B) Aygucı

C) Kalıng

D) Tayanç

 

18. Aşağıdakilerden hangisi ilk Türklerin kutladığı bayramlardan değildir?

A) Örüs Sarcı Bayramı

B) Bahar Bayramı

C) Soğuk Yemek Festivali

D) Dil Bayramı

 

19. I- Subaşı Ordu komutanı

II- Bitigci Kâtip

III- Ağılıg Yargıç

Yukarıda ilk Türk devletlerindeki bazı devlet görevlileri ile görev alanları eşleştirilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) I – III

 

20. “Türkler, Çinlilere ……….. satıp karşılığında ipek, buğday, demir gibi mallar almışlardır.”

Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi ya­zılmalıdır?

A) At

B) Kına

C) Cam

D) Mürekkep

 

1. B

2. C

3. D

4. A

5. A

6. B

7. D

8. C

9. B

10. A

11. D

12. C

13. B

14. D

15. A

16. C

17. B

18. D

19. C

20. A

Leave a Reply