Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarihi 2 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi  Tarihi 2 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. İslamiyetin yayılmaya başladı­ğı dönemlerde Anadolu ve Orta Doğu’da yer alan etkin siyasal güçler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Akkoyunlular ve Osmanlılar

B) Doğu Roma ve Sasaniler

C) Batı Roma ve Osmanlılar

D) Eyyubiler ve Memlûkler

 

2. Papanın bir ülkeyi kralı ile birlik­te cezalandırmasına ne ad veri­lir?

A) Enterdi

B) Aforoz

C) Endülüjans

D) Amid

 

3. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammet Döneminde gerçek­leşmiştir?

A) Kur’an’ın kitap hâline getirilmesi

B) İspanya’nın fethi

C) Deve Savaşı

D) Hicret

 

4. I- Hendek Savaşı

II- Bedir Savaşı

III- Uhut Savaşı

IV- Kadisiye Savaşı

İslam tarihi ile ilgili yukarıda ve­rilen savaşların kronolojik sırala­nışı, hangi seçenekte doğru ola­rak verilmiştir?

A) I – II – III – IV

B) III – I – II – IV

C) II – III – I – IV

D) II – I – III – IV

 

5. İslam Devleti’ne aşağıdaki şehir­lerden hangisi başkentlik yap­mamıştır?

A) Medine

B) Mekke

C) Küfe

D) Bağdat

 

6. Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi inanç bakımından diğer­lerinden farklıdır?

A) Karahanlılar

B) Gazneliler

C) Göktürkler

D) Büyük Selçuklular

7. Bağdat’taki Abbasi halifesini Şii Büveyhoğullarının baskısından kurtararak Bağdat’ta Selçuklu hâkimiyetini sağlayan ve bu hiz­metinin karşılığında da halife ta­rafından “Doğunun ve Batının Sultanı” unvanı verilerek ödül­lendirilen Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuğrul Bey

B) Sultan Alp Arslan

C) Sultan Sencer

D) Mehmet Tapar

 

8. Türk – İslam devletlerinin sa­raylarında görev yapan Emir-i Candar’ın görev alanı, aşağıdaki­lerden hangisidir?

A) Hükümdarın her çeşit içeceğiyle ilgilenmek

B) Devlete ait bayrağı taşımak

C) Saray muhafızlarına başkanlık etmek

D) Hükümdarın yemeğinin yapılı­şına nezaret ederek yemeklerin tadına bakmak

 

9. Aşağıdaki yazar – eser eşleştir­melerinden hangisi yanlıştır?

A) Firdevsi → Şehname

B) Edip Ahmet Yükneki → Atabetü’l Hâkayık

C) İbn-i Sina → El – Kanun fi’t-Tıp

D) Kaşgarlı Mahmut → Kutadgu Bilig

 

10. Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devleti’nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan hanlık­lardan biri değildir?

A) Özbek Hanlığı

B) Kuba Hanlığı

C) Nogay Hanlığı

D) Kasım Hanlığı

11. Türkmenistan hangi yıl bağım­sızlığını elde etmiştir?

A) 1991

B) 1992

C) 1994

D) 1998

 

12. Aşağıdakilerden hangisi, Malaz-girt Savaşı sonrası Anadolu’da kurulan Türk beyliklerinden biri değildir?

A) Mengücekliler

B) Artuklular

C) Togan Arslan Oğulları

D) Dulkadıroğulları

13. Türkiye Selçuklu Hükümdarı Süleyman Şah, güney bölge­lerine sefere çıkarken yerini vekâleten aşağıdakilerden hangi­sine bırakmıştır?

A) Çubuk Bey

B) Porsuk Bey

C) Ebu’l-Kasım

D) Emir Çavlı

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, Haçlı Seferlerinin ekonomik nedenle­rindendir?

A) Din adamlarının bu seferlere ka­tılanlara cenneti vaat etmesi

B) Kutsal şehir Kudüs’ün Müslümanların elinde olması

C) Şövalyelerin macera peşinde koşması

D) Avrupalıların Doğu’nun zenginli­ğinden yararlanmak istemesi

 

15. • Sinop’u fetheden,

• Çukurova bölgesindeki Ermenileri vergiye bağlayan,

• Artuklu ve Erbil hükümdarlarını hâkimiyeti altına alan

Türkiye Selçuklu hükümdarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Alâeddin Keykubat

B) I. Mesut

C) I. İzzeddin Keykavus

D) I. Gıyaseddin Keyhüsrev

16. Aşağıdaki beyliklerden hangisi Türkçeyi resmî dil olarak kabul etmiştir?

A) Hamitoğulları

B) Karamanoğulları

C) Sahib Ataoğulları

D) Aydınoğulları

17. Aşağıda beylikler ve merkezleri eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yan­lıştır?

A) Menteşeoğulları – Muğla

B) Eşrefoğulları – Karaman

C) Saruhanoğulları – Manisa

D) Dulkadıroğulları – Elbistan

 

18. Türkiye Selçuklularında; ülke topraklarının defterlerini tutan, has ve iktalara ait kararları dü­zenleyen divan, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Divan-ı Pervane

B) Divan-ı İşraf

C) Divan-ı Tuğra

D) Divan-ı Arz

19. I- Divan-ı Kebir

II- Risaletün Nushiyye

III- Fihi Mâfih

Verilen eserlerden hangileri Mev-lâna Celaleddin Rumî’ye aittir?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) II – III

D) I – III

 

20. I- Alay Han = Antalya – Isparta yolu üzerinde

II- Evdir Han = Aksaray – Kayseri yolu üzerinde

III- Alaca Han = Antalya – Alanya yolu üzerinde

Yukarıda, Türkiye Selçukluları Döneminde yapılan bazı hanlarla, bu hanların hangi yol güzergâhı üzerinde bulunduğu ile ilgili bir eşleştirme verilmiştir.

Bu eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Yalnız II

B) I – II

C) Yalnız III

D) I – II – III

 

 

1. B

2. A

3. D

4. C

5. B

6. C

7. A

8. C

9. D

10. B

11. A

12. D

13. C

14. D

15. C

16. B

17. B

18. A

19. D

20. C

Leave a Reply