Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarihi 3 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarihi 3 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Osmanlı Devleti’nin tarih sah­nesine çıktığı dönemlerde Anadolu’daki siyasi durum için aşağıdakilerden hangisi söyle­nebilir?

A) Türkiye Selçuklu Devleti en par­lak dönemini yaşıyordu.

B) Anadolu, Moğol baskısı altın­daydı.

C) Trabzon İmparatorluğu, Memlûklere vergi veriyordu.

D) Bizans İmparatorluğu Doğu Anadolu’nun tamamına hâkimdi.

2. Aşağıdaki savaşların hangisin­den sonra Osmanlı Devleti, baş­kentini Bursa’dan Edirne’ye nak­letmiştir?

A) Sazlıdere

B) Niğbolu

C) Palekanon

D) Sırp Sındığı

3. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Rumeli’deki fetih politikalarının amaçlarından biri değildir?

A) İslamiyeti yaymak

B) Sınırları genişletmek

C) Hristiyanlar arasındaki mezhep kavgalarına son vermek

D) Konar-göçer Türkmenlere yurt bulmak

4. Aşağıdaki savaşlardan hangi­si, Anadolu’daki Türk birliği­nin bozulmasına ve Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi ge­çirmesine yol açmıştır?

A) I. Kosova

B) Ankara

C) Varna

D) II. Kosova

5. Fatih Sultan Mehmet Döneminde İstanbul’un ve Ege Adalarının Osmanlı topraklarına katılması, aşağıda verilen hangi devletlerin ekonomik çıkarlarına zarar ver­miştir?

A) İtalya – Rusya

B) İngiltere – Hollanda

C) Venedik – Ceneviz

D) Portekiz – İspanya

6. Dulkadıroğulları Beyliği, hangi padişah döneminde Osmanlılara bağlanmıştır?

A) Yavuz Sultan Selim

B) Kanuni Sultan Süleyman

C) Fatih Sultan Mehmet

D) II. Beyazit

7. Aşağıdakilerden hangisi, Avusturya ile imzalanan 1533 ta­rihli İstanbul Antlaşması’nın şart­larından biri değildir?

A) Avusturya kralı protokol bakı­mından Osmanlı sadrazamına denk sayılacak

B) Uyvar ve Neograd kaleleri Osmanlılarda kalacak

C) Avusturya Arşidükası Ferdinand, Macaristan’ın Osmanlılara ait ol­duğunu kabul edecek

D) Avusturya, elinde bulundurdu­ğu Macaristan toprakları için Osmanlılara vergi verecek

8. • 1533 yılında Rusya’nın başına geçmiştir.

• İlk Rus Çarı’dır.

• Moskova Knezliği’ni kısa sü­rede kuvvetli bir Rus Çarlığı hâline getirmiştir.

• Osmanlı padişahlarından I. Süleyman ile II. Selim’in çağ­daşıdır.

Tanıtılmaya çalışılan Rus Çarı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) III. Vasili

B) I. Petro

C) III. İvan

D) IV. İvan

 

9. Avrupa’da görülen aşağıdaki ge­lişmelerden hangisinde, I. olay, II. olayın nedeni olarak gösteri­lemez?

I. Olay                                           II. Olay

A) Rönesans hareketleri               Skolastik düşün¬ce anlayışının yıkılması

B)Reform hareketleri     Papalara ve din adamlarına du-yulan saygının azalması

C)Coğrafi Keşifler             Eğitimin Katolik Kilisesi’nin te-kelinden kurtul¬ması

D)Pusulanın ge¬liştirilmesi          Coğrafi keşiflerin başlaması

 

10. Yeni Çağ Avrupası’nda görülen;

I- Rönesans hareketleri

II- Coğrafi keşifler

III- Derebeyliğin yıkılması

gelişmelerinden hangileri, mat­baanın yaygın olarak kullanımı ile doğrudan ilgilidir?

A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) I – III

D) II – III

11. Sultan II. Mahmut, “Denize dü­şen yılana sarılır.” diyerek aşağı­daki sorunlardan hangisinin çö­zümü için Rusya’dan yardım is­temiştir?

A) Mısır Meselesi

B) Sırp İsyanı

C) Yunan İsyanı

D) Şark Meselesi

12. Osmanlılar tarafından yaklaşık 24 yıl kuşatma altında tutulan Girit Adası, hangi sadrazam dö­neminde ele geçirilebilmiştir?

A) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa

B) Tarhuncu Ahmet Paşa

C) Köprülü Fazıl Ahmet Paşa

D) Baltacı Mehmet Paşa

13. Aşağıdakilerden hangisiyle Osmanlı Devleti bir Avrupa dev­ledi kabul edilmiştir?

A) Islahat Fermanı

B) Paris Antlaşması

C) Londra Protokolü

D) II. Meşrutiyet’in ilanı

14. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin dağılmasını önlemek amacıyla ortaya atılan fikir akımlarından biri değildir?

A) Osmanlıcılık

B) Türkçülük

C) İslamcılık

D) Mandacılık

15. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda Doğu Cephesi’nde savaştığı günlerde, Osmanlı top­raklarında yaşayan aşağıdaki gayrimüslim toplumlardan han­gisinin zararlı faaliyetleri karşı­sında “Tehcir Kanunu” çıkartıl­mak zorunda kalınmıştır?

A) Rumlar B) Süryaniler

C) Ermeniler D) Museviler

16. I- Yugoslavya

II- Danimarka

III- Çekoslovakya

Verilen devletlerden hangile­ri Birinci Dünya Savaşı sonunda kurulmuştur?

A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I – III

D) II – III

17. Osmanlıların Birinci Dünya Savaşı sırasında kutsal yerle­ri korumak için savaştığı cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çanakkale Cephesi

B) Kafkas Cephesi

C) Galiçya Cephesi

D) Hicaz Cephesi

18. Aşağıdakilerden hangisi, Yeni Çağ başlarında dünyada görülen gelişmelerden biri değildir?

A) Küçük el tezgâhlarının önemini yitirmesi

B) Mutlak krallıkların güçlenmesi

C) Yeni ticaret yollarının bulunması

D) Avrupa’da feodalite rejiminin yı­kılması

19. Germanya Konfederasyonu’nun kurulma kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) NATO

B) Viyana Kongresi

C) Londra Protokolü

D) Berlin Kongresi

 

20. Siyasi birliklerini kurmada gecik­tikleri için uzun süre sömürgeci­lik yarışında yer alamayan dev­letler, hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Almanya – İtalya

B) İngiltere – Almanya

C) Fransa – Rusya

D) İtalya – İspanya

 

1. B

2. D

3. C

4. B

5. C

6. A

7. B

8. D

9. C

10. A

11. A

12. C

13. B

14. D

15. C

16. C

17. D

18. A

19. B

20. A

Leave a Reply