Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Açık Öğretim Lisesi Tarihi 5 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Tarih 5 Dersi Ocak 2010 Soruları ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi, Türklerin ana yurdunu belirleyen sınırlardan biri değildir?

A) Sarı Irmağın kuzeyi

B) Hazar Denizi’nin batısı

C) Ural Dağlarının doğusu

D) Himalaya Dağlarının kuzeyi

 

2. Aşağıdaki Orta Asya kültürle­rinden hangisi diğerlerine göre daha çok gelişmiştir?

A) Tagar Kültürü

B) Karasuk Kültürü

C) Anav Kültürü

D) Afanasyevo Kültürü

 

3. I- Türk adı ile kurulan ilk devlet ol­ması

II- Türklerin ilk kez tek bir siyasi otorite altında toplanması

III- Tarihte bilinen ilk Türk devle­ti olması

IV- Mısır’da kurulması

Verilen özelliklerden hangileri Göktürklerle ilgilidir?

A) Yalnız I

B) I – II

C) II – III

D) III – IV

 

4. • Salgın hayvan hastalıkları

• Otlak ve su kaynaklarının ye­tersiz oluşu

• Artan nüfusun beslenememesi

• Türk boyları arasındaki siyasi anlaşmazlıklar

gibi durumlar, Orta Asya Türk topluluklarında aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?

A) Türklerin, ülke topraklarını doğu-batı şeklinde ikiye bölerek yö­netmelerine

B) Bölgede hayvancılığın önemli bir geçim kaynağı olmasına

C) Orta Asya’da kurulan Türk dev­letlerinin yaşam sürelerinin kı­salmasına

D) Türklerin bulundukları bölgele­ri terk ederek başka yerlere göç etmelerine

 

5. Büyük Hun Devleti’nin yıkılma­sından sonra, Çin egemenliği al­tına girmek istemeyen bir kısım Türkler, batıya doğru göç ederek Doğu Avrupa’ya ilerlemişlerdir.

Tarihte meydana gelen bu olayın siyasal sonucu, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Barbar Kavimleri arasında Hristiyanlığın yayılmaya başla­ması

B) Kavimler Göçü’nün meydana gelmesi

C) Türklerin İslamiyete girmesi

D) Çin Seddi’nin inşa edilmesi

 

6. I- Galya Seferi

II- Margos Barışı

III- İtalya Seferi

Avrupa Hun hükümdarı Attila Döneminde meydana gelen yu­karıdaki olayların oluş sırası, hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) III – II – I

B) II – III – I

C) II – I – III

D) I – II – III

 

7. Mazdek İsyanı, aşağıdaki devlet­lerin hangisinde çıkmıştır?

A) Uygur

B) Kutluk

C) Akhun

D) Sasani

 

8. 751 yılında Müslüman Araplar ve bazı Türk boyları ile Çinliler ara­sında yapılan Talas Savaşı sıra­sında Uygur tahtında, aşağıda­ki hükümdarlardan hangisi bulu­nuyordu?

A) Moyen – Çor Kağan

B) Kutluk Bilge Kül Kağan

C) Alp Külüg Bilge Kağan

D) Bögü Kağan

 

9. Kırgızlarla ilgili aşağıdaki bilgi­lerden hangisi doğrudur?

A) Moğol hâkimiyetine giren ilk Türk kavmidir.

B) Doğu Göktürk Devleti’nin yıkıl­masında rol oynamışlardır.

C) 1936 yılında bağımsız Kırgızistan Devleti’ni kurmuşlar­dır.

D) Türeyiş, millî destanlarıdır.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir Türk topluluğu değildir?

A) Türgişler

B) Kumanlar

C) Avarlar

D) Vandallar

 

11. Macar dilinde bazı kişi ve yer adları Türkçedir.

Buna göre Macarlarla ilgili ola­rak aşağıdakilerden hangisi söy­lenebilir?

A) Resmî dilleri Türkçe’dir.

B) Orta Avrupa’da yaşamışlardır.

C) Türk kültürünün etkisinde kal­mışlardır.

D) İslamiyeti Türklerden öğrenmiş­lerdir.

 

12. I- Tuna Bulgar Devleti

II- Büyük Bulgarya Devleti

III- İtil Bulgar Devleti

Verilen Bulgar devletlerinden hangisi diğerlerine göre daha kısa süre tarih sahnesinde kal­mıştır?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) Yalnız III D) I – III

 

13. Annesinin Hazar prensi olmasın­dan dolayı tarihte “Hazar Leon” diye anılan Bizans İmparatoru, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Leon

B) II. Leon

C) III. Leon

D) IV. Leon

 

14. Türklerin, göçebe yaşam sürme­leri aşağıdaki alanlardan hangi­sinde kalıcı eserler meydana ge­tirmelerini engellemiştir?

A) Mimarlık

B) Dokumacılık

C) El sanatları

D) Madencilik

 

15. İlk Türkler, hükümdarlarına devleti yönetme yetkisinin Gök-Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı.

Gök-Tanrının verdiğine inandık­ları bu yönetme yetkisine Türkler ne ad vermiştir?

A) İdikut

B) Kut

C) Şanyü

D) Erkin

 

16. İlk Türklerle ilgili aşağıdaki bilgi­lerden hangisi doğru değildir?

A) Devlet işlerini kurultay denilen bir tür mecliste görüşüp karara bağlarlardı.

B) Ölülerine yuğ adı verilen cenaze törenleri yaparlardı.

C) Hükümdarları “Sultan” unvanını kullanırdı.

D) Hayvancılık, en önemli geçim kaynakları idi.

 

17. I- Budun

II- Oğuş

III- Urug

IV- Boy

İlk Türk devletlerinde toplumu oluşturan sosyal birimler yukarı­da verilmiştir.

Bu sosyal birimlerin küçükten bü­yüğe sıralanmış şekli, hangi se­çenekte doğru olarak verilmiştir?

A) II – III – I – IV

B) II – III – IV – I

C) III – IV – II – I

D) IV – II – III – I

 

18. Hunların, Orta Asya’da Fergana Vadisi’nde açtığı ve daha son­ra Göktürkler tarafından da bü­yütülerek kullanılmış olan su ka­nalının adı, aşağıdakilerden han­gisidir?

A) Börk

B) Esik

C) Yenisey

D) Tötö

 

19. Türk hakanları, Orhun kitabele­rinde Türk milletini, aşağıdakiler­den hangisine karşı her an uya­nık ve dikkatli olmaları konusun­da uyarmışlardır?

A) Kavimler Göçüne

B) Müslüman Arapların fetihlerine

C) Çin’in izlediği politikalara

D) Rusların sıcak denizlere inme arzusuna

 

20. Moğollar, 1206 yılında aşağıda­kilerden hangisinin önderliğinde kendi devletlerini kurmuşlardır?

A) Cengiz Han

B) II. Arslan Han

C) Su-lu Kağan

D) İstemi Yabgu

 

1. B

2. A

3. A

4. D

5. B

6. C

7. D

8. A

9. A

10. D

11. C

12. B

13. D

14. A

15. B

16. C

17. B

18. D

19. C

20. A

Leave a Reply