Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Amasya Genelgesi 21 Soruluk Test ve Cevapları

Amasya Genelgesi 21 Soruluk Test ve Cevapları

1. Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçtikten sonra yaptığı ilk siyasiçalışma aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Sivas Kongresi
E) Amasya Görüşmeleri

2. Mustafa Kemal Paşa üstü kapalı da olsa Milli Egemenlikten nerede bahsetmiştir?
A) Havza Genelgesi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Sivas Kongresi’nde
D) Amasya Genelgesi’nde
E) Misak-ı Milli’de

3. Amasya Genelgesi’nin hazırlanması ya da yayınlanmasında aşağıdakilerden hangisi-nin etkisi yoktur?
A) Rauf (Orbay) Bey’in
B) Refet (Bele) Bey’in
C) Cemal Paşa’nın
D) Kazım Karabekir Paşa’nın
E) Ali Rıza Paşa’nın

4. Anadolu’yu işgal eden devletlerden Yunanistan en çok hangi itilaf devleti tarafından desteklenip kışkırtılmış olabilir?
A) İtalya
B) ABD
C) Fransa
D) Rusya
E) İngiltere

5.
I. Havza Genelgesi’nin yayınlanması
II. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkması
III. Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
Yukarıdaki gelişmelerin kronolojik sırası hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) I. II. III.
B) I. III. II.
C) II. III. I.
D) III. I. II.
E) II. I. III.

6. Amasya Genelgesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Görüşmelere İsmet Paşa da katılmıştır.
B) Erzurum Kongresi’nden sonra yayınlanmıştır.
C) Ulusal bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
D) İlk olarak Erzurum’da toplanması kararlaştırılmıştır.
E) Genelge sadece Karadeniz Bölgesi’ni ilgilendirmektedir.

7. Amasya Genelgesi’nin aşağıdakilerden hangisine hazırlık amacı taşıdığı söylenebilir?
A) Havza Genelgesi’ne
B) Sivas Kongresi’ne
C) Sevr Antlaşması’na
D) Mondros Ateşkesi’ne
E) Paris Barış Konferansı’na

8. Mustafa Kemal Paşa Anadolu’ya geçtiğinde aşağıdakilerden hangisinin yararına ça-lışmış olamaz?
A) Wilson İlkeleri Derneği’nin
B) Trakya Paşaeli Derneği’nin
C) Trabzon Muhafaza-i Hukuk Derneği’nin
D) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Derneği’nin
E) İşgalcilere karşı direnen Kuva-i Milliye’nin

9. Havza ve Amasya Genelgelerinin yayınlanmasına aşağıdakilerden hangisi olumlu tepki göstermiştir?
A) Müdafaa-i Hukuk dernekleri
B) İtilaf Devletleri
C) Ermeni dernekleri
D) İstanbul Hükümeti
E) Anadolu’daki azınlıklar

10. Osmanlı Devleti yıkılmadan hemen önce aşağıdaki sorunlardan hangisiyle karşı kar-şıya kalmış olamaz?
A) Trablusgarp’ın İtalyanlarca işgal edilmesiyle
B) Balkan uluslarının Ruslarca kışkırtılmasıyla
C) Rusya’nın Kırım’a asker çıkarmasıyla
D) Meşrutiyet Hareketi’ne karşı bir isyanın başlamasıyla
E) Arap topraklarının İtilaflara kaptırılmasıyla

11. Mustafa Kemal “Milli Teşkilat” kurma ve “ihtilal” fikrini ilk olarak aşağıdakilerden hangisiyle başlatmıştır?
A) Amasya Genelgesi
B) Havza Genelgesi
C) Erzurum Kongresi
D) Balıkesir Kongresi
E) Sivas Kongresi

12. İstanbul Hükümeti’nin Türk Milleti’ne olan sorumluluğunu yerine getiremediği ilk defa aşağıdakilerin hangisiyle duyurulmuştur?
A) TBMM’nin Açılışı
B) Sivas Kongresi
C) Havza Genelgesi
D) Amasya Genelgesi
E) Erzurum Kongresi

13.- Amasya Genelgesi’nde “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.”
– Erzurum Kongresi’nde “Kuvay-ı Milliye’yi amil ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.”
– I. TBMM’de “TBMM”nin üstünde bir güç yoktur”
Bu kararlar aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A) Osmanlı Devleti’nin kurtarılacağının
B) Rejimin değişeceğinin
C) Hükümetin değişeceğinin
D) Bağımsızlık mücadelesi verileceğinin
E) Uluslararası bir kamuoyu oluşturulacağının

14. Amasya Genelgesi’nde yer alan;
I. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II. İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
IV. Sivas’ta ulusal nitelikli bir kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır.
bu kararlardan hangileri halkın iradesini etkin kılmaya yöneliktir?
A) I ve II
B) III ve IV
C) Yalnız I
D) II ve III
E) Yalnız III

15. Amasya Genelgesi’nde;
– Ulusun bağımsızlığı, ülkenin bütünlüğü tehlikededir.
– Ulusun geleceğini ulusun karar ve azmi kurtaracaktır.
görüşlerine yer verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu görüşlerde gözetilen unsurlardan biri değildir?
A) Bağımsızlık
B) Ulusal egemenlik
C) Ülke bütünlüğü
D) Ulusun geleceği
E) Demokratik haklar

16. Amasya Genelgesinden hemen sonra Mustafa Kemal, içişleri bakanı tarafından İstanbul’a çağrılmış. Erzurum Kongresi öncesi ise ordu müfettişliği görevinden alınmıştır.
İstanbul Hükümetinin bu tutumunda;
I. Ulusun gücüne güvenmemesi
II. İtilaf Devletlerinden çekinmesi
III. Kendi makamlarının tehlikeye gireceği korkusu
gibi etkenlerden hangisi etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I. II ve III

17. Amasya Genelgesi’nde;
I. Vatanın bütünlüğü ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II. İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir.
III. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
maddelerinden hangisi ya da hangileri Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesini ortaya koymuştur?
A) Yalnız l
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III

18. “22 Haziran 1919 tarihli Amasya genelgesi, “Demokratik ve Cumhuriyet esaslarına dayalı yeni bir devletin kurulması yolunda atılan ilk adımdır.”
Amasya genelgesinde alınan kararlardan hangisi yukarıdaki ifadeyi kanıtlar niteliktedir?
A) Vatanın bütünlüğü Milletin bağımsızlığı tehlikededir.
B) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.
C) Osmanlı Hükümeti üzerine düşen görevi yerine getirememektedir.
D) Her türlü etki ve denetimden uzak milli bir heyetin kurulmalıdır.
E) Anadolu’nun en güven verici yeri olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır.

19. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi ile Kurtuluş Savaşı’nın iki yönünü de ortaya koymuştur: Ulusal bağımsızlığı ve ulusal egemenliği gerçekleştirmek.
Genelge’de yer alan;
I. Vatanın bütünlüğü, ulusun bağımsızlığı tehlikededir.
II. Ulusun bağımsızlığını yine ulusun azim ve kararı kurtaracaktır.
III. İstanbul Hükümeti sorumluluklarının gereğini yerine getirememektedir.
kararlarından hangileri, ulusal egemenliğin bir yöntem olarak öne çıkmasının temel gerekçesini oluşturur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

20. Havza Genelgesi’nin yayınlanmasının amacı halkın işgallere karşı tepki göstermesini sağlamaktır.
Buna göre öncelikle aşağıdakilerden hangisi bu genelgenin amacına ulaştığının kanıtıdır?
A) Amasya Görüşmeleri’nin yapılması
B) Kuva-i Milliye birliklerinin oluşması
C) TBMM’nin açılması
D) İşgal karşıtı miting ve protestolar düzenlenmesi
E) Direniş cemiyetlerinin kurulması

21. Mustafa Kemal’in görev ve yetkilerinin hükümet tarafından geri alınmasında Amasya Genelgesinin özelliklerinden hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Kurtuluş Savaşının öncü kadrosunu ortaya çıkarması
B) İşgallere karşı olması
C) Sivas kongresini örgütlemesi
D) Bağımsızlık ve ihtilal bildirisi olması
E) Kaderciliğin yerine akılcılığı savunması
CEVAPLAR: 1-B 2-D 3-E 4-E 5-E 6-C 7-B 8-A 9-A 10-C 11-A 12-D 13-B 14-E 15-E 16-E 17-D 18-B 19-A 20-D 21-D

Leave a Reply