Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih 18. Osmanlı Devleti Test Soruları ve Cevapları

KPSS Tarih 18. Osmanlı Devleti Test Soruları ve Cevapları

1. XVII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin merkezi yönetiminde bazı bozulmalar görülmeye başlamıştır.
Bu duruma neden olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Saray kadınlarının yönetime karışması
B) Sancağa çıkma uygulamasının bırakılması
C) Bazı devlet adamlarının yönetime karışması
D) Celali isyanlarının çıkması
E) Padişahların küçük yaşta tahta çıkması

2. Zitvatorok antlaşmasında Osmanlıların Avusturya’ya yumuşak davranmasının ne¬deni aşağıdakilerden hangisidir?
A) iç isyanların başlamış olması
B) Yeni bir savaştan çekinilmesi
C) Toplumun savaşlardan bıkmış olması
D) Yönetimde bazı değişikliklerin olması
E) İran savaşlarının yeniden başlaması

3. Doğuda en geniş sınırlara ulaşılan ve gü¬nümüz Türk – İran sınırını belirleyen ant-laşmalar aşağıdakilerden hangisidir?
A) Amasya – Ferhat Paşa
B) Ferhat Paşa – Kasr-ı Şirin
C) Kasr-ı Şirin – Nasuh Paşa
D) Nasuh Paşa – Serav
E) Serav – Amasya

4. Aşağıdakilerden hangisi duraklama devrin¬de görülen iç isyanlar ile ilgilideğildir?
A) Rejime karşı olmamaları
B) Bağımsızlık amacı gütmeleri
C) Devleti uzun süre uğraştırmaları
D) Azınlıkların da isyan etmeleri
E) Devleti olumsuz yönde etkilemeleri

5. IV. Murat, Kuyucu Murat Paşa ve Köprülü Mehmet Paşa’nın ortak olmayanözelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devlet otoritesini yeniden sağlamaları
B) Duraklama devrinin yöneticileri olma¬ları
C) Baskı yöntemi uygulamaları
D) Anadolu isyanları ile uğraşmaları
E) Uzun süre yönetimde kalmaları

6. II. Osman, Hotin Seferi sırasında disiplinsiz davranan Yeniçeri Ocağı’nı kaldırmaya karar vermiştir.
II. Osman’ın bu davranışı aşağıdakilerden hangisini engellemeye yöneliktir?
A) Egemenlik anlayışının değişmesini
B) Savaşların kaybedilmesini ve toprak kaybının yaşanmasını
C) Taht kavgalarının artmasını
D) Islahat hareketlerinin devlet politikası haline getirilmesini
E) Yeniçerilerin devşirmeler arasında seçilmesini

7. Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanları ile ilgili değildir?
A) Uzun süre devam etmesi
B) Otorite boşluğundan kaynaklanması
C) Yoğun olarak Anadolu’da görülmesi
D) Yeniçeriler tarafından çıkartılmış olma¬sı
E) Askeri güçler tarafından bastırılması

8. Osmanlı Devleti en geniş sınırlarına 1579 -1699 yılları arasında ulaşmasına rağmen bu döneme “Duraklama Dönemi” denilme¬sinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Maliyenin bozulmuş olması
B) Fetihlerin sınırlı kalması
C) Doğal sınırlara ulaşılması
D) Ordu ve donanmanın bozulması
E) İç isyanların başlaması

9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı maliyesi¬nin bozulmasının nedenlerinden biri değil¬dir?
A) İç isyanların başlaması
B) Savaş ganimetlerinin azalması
C) Yeni ticaret yollarının bulunması
D) Kapitülasyonların genişlemesi
E) Sık sık dağıtılan cülus bahşişleri

10. Aşağıdakilerden hangisinde padişahlık ku¬rumunun bozulması etkiliolmamıştır?
A) Maliyenin bozulması
B) Valide sultanların etkin duruma gelme¬si
C) Yeniçeri Ocağının bozulması
D) Vezirlerin sayısının arttırılması
E) Seferlere daha çok vezirin çıkması

blank

11. Aşağıdakilerden hangisi Köprülülerden olan veya Köprülü ailesine yakınlığı ile ta-nınan sadrazamlardan biri değildir?
A) Tarhuncu Ahmet Paşa
B) Fazıl Ahmet Paşa
C) Merzifonlu Kara Mustafa Paşa
D) Amcazade Hüseyin Paşa
E) Fazıl Mustafa Paşa

12. Aşağıdakilerin hangisi döneminde Osman¬lıların Avusturya ile savaş yaptığı söylene-mez?
A) Sultan İbrahim
B) İV. Mehmet
C) II. Süleyman
D) II. Mustafa
E) I. Süleyman

13. Edirne Olayı ile tahta çıkan Osmanlı Padi¬şahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Mustafa
B) II. Ahmet
C) III. Ahmet
D) II. Süleyman
E) IV. Mehmet

14. Başarılı Sadrazam Tarhuncu Ahmet Paşa’nın öldürülmesinden kısa bir süre sonra yaşanan ve Ağalar saltanatını önemli ölçü¬de sarsan gelişme aşağıdakilerden hangi¬sidir?
A) Edirne Olayı
B) Girit’in Fethi
C) Vasvar Antlaşması
D) Çınar Olayı Kösem
E) Sultan’ın öldürülmesi

15. Köprülü Mehmet Paşa sadrazam olduktan sonra iç isyanlarla çok uğraşmıştır.
Bu dönemin iki önemli ayaklanması hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir?
A) Kabakçı Mustafa – Patrona Halil
B) Patrona Halil – Abaza Hasan
C) Rakoçi – Kabakçı Mustafa
D) Abaza Hasan – Rakoçi
E) Gürcü Nebi – Katırcıoğlu

16.
I. Lehistan yıllık vergi ödeyecek
II. Ukrayna Osmanlılara bağlı kalacak
III. Podolya Osmanlılara bırakılacak
Yukarıdaki maddeler hangi antlaşmadan alınmış olabilir?
A) İstanbul Antlaşmasından
B) Bucaş Antlaşmasından
C) Karlofça Antlaşmasından
D) Vasvar Antlaşmasından
E) Hotin Antlaşması’ndan

17. Osmanlıların doğuda ve batıda en geniş sı¬nırlara ulaştığı antlaşmalar aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Vasvar – Amasya
B) Hotin-Vasvar
C) Serav – Hotin
D) Kasr-ı Şirin – Bucaş
E) Ferhat Paşa – Bucaş

18. Osmanlıların Karlofça Antlaşması’nı imza¬lamasında hızlandırıcı roloynayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rusya ile İstanbul Antlaşması’nın ya¬pılması
B) Lehistan’dan Podolya’nın alınması
C) Edirne Olayı sonucu III. Ahmet’in hü¬kümdar olması
D) Avusturya ile yapılan Zenta Savaşı’nın kaybedilmesi
E) Girit Adası’nın fethedilmesi

19. Mora İsyanı sırasında; Avrupalılar, Yunan¬lılara büyük bir sevgi göstererek, onlara para ve silah yardımında bulundular. Navarin’de Osmanlı donanmasını yaktılar.
Avrupalılar, bu hareketleriyle aşağıdakilerden hangisinde kendi aldıkları kararlara ters düşmüşlerdir?
A) Berlin Kongresi
B) istanbul Konferansı
C) Viyana Kongresi
D) Paris Konferansı
E) Londra Konferansı

20. Pasarofça Antlaşması’nın imzalanma¬sından hemen önce Osmanlılar hangi iki devletle savaş halindeydi?
A) Avusturya ve Lehistan ile
B) Venedik ve Avusturya ile
C) Iran ve Rusya ile
D) Avusturya ve iran ile
E) Rusya ve Fransa ile

21. Aşağıdaki savaşların hangisi sonucunda ilk kez bir Osmanlı padişahı tutsak düşmüş-tür?
A) I. Kosova Savaşı
B) II. Kosova Savaşı
C) Ankara Savaşı
D) Niğbolu Savaşı
E) Sırpsındığı Savaşı

22. Genç Osman (II. Osman) Döneminde Os¬manlılar aşağıdaki hangi seferi, hangi dev-lete karşı düzenlemiştir?
A) Hotin – Avusturya
B) Bağdat-iran
C) Macaristan – Avusturya
D) Hotin – Lehistan
E) Mısır-Memluk

23. 1699’da yapılan Karlofça Antlaşması hangi devlet tarafından imzalanmamıştır?
A) Avusturya
B) Iran
C) Lehistan
D) Venedik
E) Osmanlı

24. Osmanlı Devleti Duraklama ve Gerileme dönemlerinde birçok yöreyi ele geçirmeye veya elindeyse kaptırmamaya çalışmıştır.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Osmanlıları uğraştıran yöre ve devlet eşleştirmelerinin yanlış olduğu söylenebilir?
A) Podolya – Lehistan
B) Mora-Venedik
C) Ukrayna-Venedik
D) Belgrad-Avusturya
E) Kırım – Rusya

25. XVII. yüzyılda imzalanan aşağıdaki antlaşmalardan hangileri birbirinin devamı niteliğindedir?
A) Hotin-Vasvar
B) Kasr-ı Şirin-Bucaş
C) Karlofça-İstanbul
D) Prut-Küçük Kaynarca
E) Bucaş-Karlofça
CEVAPLAR: 1-D 2-E 3-B 4-B 5-E 6-B 7-D 8-B 9-A 10-D 11-A 12-A 13-C 14-D 15-D 16-B 17-E18-D19-C 20-B 21C -22-D 23-B 24-C 25-C

Leave a Reply