Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Atatürk İlkeleri Testleri

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (ATATÜRK İLKELERİ)
Soru 1.      Bir toplumda demokratik kuralların işlemesi, halkın hiçbir engel olmadan ülke yönetiminde söz sahibi olması, toplumsal barışın gerçekleşmesini sağlar.
Buna göre, aşağıda verilen temel ilkelerden hangisi bu uygulama için ön şarttır?
A)      Halkçılık
B)      Lâiklik
C)      Milliyetçilik
D)      Devletçilik
E)      Cumhuriyetçilik

Soru 2. I.İnsan ve insanlık sevgisi
II.Akılcılık ve bilimsellik
III.Ulusal egemenlik
IV.Barışçılık
V.Çağdaşlaşma
Yukarıda verilenlerden hangisi, Cumhuriyetçilik ilkesinin bütünleyicisi ilkedir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V

Soru 3. Kurtuluş Savaşı döneminde, Mustafa Kemal ısrarla “Manda ve himaye kabul edilemez” sözlerini kullanmaktadır.
Buna göre, Kurtuluş Savaşı’nda ön plana çıkan ilke hangisidir?
A)      Halkçılık
B)      Çağdaşlaşma
C)      Devletçilik
D)      Ulusal bağımsızlık
E)      Ulusal egemenlik

     

Soru 4. Atatürk’e göre; “Dünya da saygın ve sözü geçen bir millet olmak istiyorsak, önce kendi kimliğimizi korumalıyız.”
Atatürk’ün bu sözleri O’nun aşağıdaki ilkelerinden  hangisi ile ilgilidir?
A)      Cumhuriyetçilik
B)      Milliyetçilik
C)      Devletçilik
D)      Halkçılık
E)      İnkılapçılık

Soru 5.       I.Yeni Türk Tarih Tezi’nin okullarda öğretil-……………..meye başlanması
II.İlim ve Fenin dışında yol gösterici aramanın  …………….cahillik olduğunun kabul edilmesi
III.Hukuk önünde tüm vatandaşların eşit kabul ……………..edilmesinin benimsenmesi
Bu gelişmeler milliyetçilik, akılcılık ve bilimsellik, halkçılık ilkeleriyle ilişkileri bakımından aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Milliyetçilik   Akılcılık ve Bilimsellik   Halkçılık
A)            I                              III                         II
B)           II                               I                          III
C)           II                              III                          I
D)          III                              II                           I
E)            I                               II                          III

Soru 6.     Cumhuriyetin ilk yıllarında, özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarının ucuz ve kısa sürede elde edilebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?
A)      Devletçilik
B)      Çağdaşlaşma
C)      Halkçılık
D)      Ulusal bağımsızlık
E)      Milliyetçilik

      

Soru 7.      Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı’nın hazırlanması ve yaşama geçirilmesi, aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?
A)      Liberal bir ekonomik model uygulandığının
B)      Milli bankaların kurulduğunun
C)      Ekonomide devletçiliğe yönelindiğinin
D)      II. Dünya Savaşı tehlikesinin yaklaştığının
E)      Toprak reformunun sonuçsuz kaldığının

Soru 8.
·         Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
·         Şapka Kanunu’nun çıkartılması
·         Takvim, saat, ölçülerde değişiklik ve hafta tatilinin yeniden belirlenmesi
·         Dinsel kıyafetler ile dolaşma yasağının getirilmesi
Yeni Türk Devleti’nin yaptığı bu yenilikler aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilgilidir?
A)      Milliyetçilik-Halkçılık
B)      Devletçilik-Cumhuriyetçilik
C)      Laiklik-Milliyetçilik
D)      Laiklik-Çağdaşlaşma
E)      Bilimsellik-Cumhuriyetçilik

Soru 9.      “Din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine karşı değiliz. Biz din adına kasıtlı hareketlere karşıyız.”
Atatürk bu sözleriyle, aşağıdaki ilkelerden hangisinin gerekli olduğunu vurgulamıştır?
A)      Halkçılık
B)      Lâiklik
C)      İnkılâpçılık
D)      Milliyetçilik
E)      Cumhuriyetçilik

Soru 10.I.Yasalar önünde herkesin eşit olması ve hiçbir sosyal sınıfın diğerlerine karşı üstün tutulmaması
II.Egemenliğin millete ait sayılması
III.Dinin devlet işlerine ve politikaya alet ……………..edilmemesi
Bu yargılar, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisi ile ilgilidir?
           I                                  II                                 III
A) Laiklik                     Cumhuriyetçilik       Halkçılık
B )Halkçılık                  Lâiklik                      Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik      Lâiklik                      Halkçılık
D) Lâiklik                      Halkçılık                Cumhuriyetçilik
E) Halkçılık                  Cumhuriyetçilik     Lâiklik

Soru 11.       Türk kadınlarına seçme ve seçilme hakkının verilmesi, aşağıdaki ilkelerden hangilerinin doğrultusunda gerçekleşen bir uygulamadır?
A)      Milliyetçilik-Devletçilik
B)      Halkçılık-Devletçilik
C)      Cumhuriyetçilik-Halkçılık
D)      İnkılâpçılık-Devletçilik
E)      Cumhuriyetçilik- İnkılâpçılık

Soru 12.        1934 tarihli düzenleme ile Ağa, Hacı, Hafız, Hoca, Molla gibi eski toplum zümrelerini belirten ünvanlar kaldırılmıştır.
Bu durumun, Atatürk ilkelerinden hangisinin doğrudan bir gereği olduğu savunabilir?
A)      Devletçilik
B)      Milliyetçilik
C)      Halkçılık
D)      İnkılâpçılık
E)      Lâiklik

Soru 13.       Her İnkılâp hareketinin başarılı olması aşağıdakilerden hangisindeki başarıya bağlıdır?

A)      Sağlıktaki başarıya
B)      Eğitimdeki başarıya
C)      Ticaretteki başarıya
D)      Tarımdaki başarıya
E)      Sanayideki başarıya

Soru 14.      Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşid ilimdir.” sözü, bütünleyici ilkelerden hangisi ile ilgilidir?
A)      Bilimsellik-Akılcılık
B)      Milli bağımsızlık
C)      Milli egemenlik
D)      İnsan ve insanlık sevgisi
E)      Çağdaşlaşma

Soru 15.       Aşağıdakilerden hangisi Batılılaşmaktan çok millileşme amacı taşır?
A)      Kılık-Kıyafette değişiklik
B)      Yeni harflerin kabulü
C)      Ölçü ve saat sistemlerinin değişmesi
D)      Türk dil kurumu’nun kurulması
E)      Tekke ve zaviyelerin kapatılması

Soru 16.      I.Cumhuriyetçilik
II.Milliyetçilik
III.İnkılapçılık
Halkçılık ilkesi yukarıdaki ilkelerinden hangilerini doğrudan destekler?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)   l ve II
E)   II ve III

Soru 17.        I.Milli birlik ve beraberlik
II.Ülke bütünlüğü
III.Akılcılık
Yukarıdakilerden hangileri Milliyetçilik ilkesinin bütünleyici ilkesidir?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız II
C)   I ve II
D)   l ve III
E)   I, II ve III

Soru 18.      Kurtuluş Savaşında düşman işgallerine karşı Ana­dolu ve Trakya’nın çeşitli yörelerinde bölgesel direniş güç­leri oluşturulmuştur.
Bu durum,
I.Devletçilik
II.Halkçılık
III.Bağımsızlık
İlkelerinden hangilerinin Türk ulusun­ca benimsenmiş olduğunu gösterir?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)   l ve III
E)   II ve III

Soru 19.       Bir devletin yönetimindeki meslek gruplarına, kadın ve erkeklere kanun önünde kesin eşitlik tanınması, aşağıdaki ilkeler­den hangisinin uygulandığına kanıt olabilir
A)  Milliyetçilik
B)  Halkçılık
C)  İnkılâpçılık
D)  Laiklik
E)  Devletçilik

Soru 20.       Milliyetçilik ilkesi ile ilgili doğru veya yanlış bazı yargılar şunlardır;
I.Cumhuriyetçilikle yakından ilgilidir.
II.Belli bir grubun devleti anlamındadır.
III.Halkçılıkla bütünleşir.
Bu yargılardan hangileri doğrudur?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız III
C)   I ve II
D)   l ve III
E)   I, II ve III

Soru 21.     Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıl­masıdır. Hukuk kurallarının dine değil akla dayandırıl­masıdır. Lâiklikte devlet kişilerin inançlarını yönetmez. Din ve vicdan hürriyeti tanır, devlet yönetiminde din ku­rallarının uygulanmadığı sistemdir.
Buna göre,
I.Akılcılık
II.Bilimsellik
III.Bağımsızlık
İlkelerinden hangileri laiklik ilkesini bütünler?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız II
C)   I ve II
D)   l ve III
E)   I, II ve III

Soru 22.     I.Kişinin özel hayatında dindar yaşama …………….zorunluluğunun olması
II.Kişinin özel hayatında serbestçe ibadet …………….edebilmesi
III.Din adına birtakım batıl inançların …………….yayılması karşısında devletin tarafsız …………….kalması
yukarıdakilerden hangileri, bir toplumda laiklik ilkesine uyulmasının etkileri arasında gösterilemez?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız III
C)   I ve II
D)   l ve III
E)   II ve III

Soru 23.    Cumhuriyet döneminde görülen gelişmelerden bazıları şunlardır:
I.Medeni Kanun’un kabul edilmesi
II.Aşar vergisinin kaldırılması
III.Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
Bu gelişmelerden hangileri doğrudan halkçılık ilkesiyle ilgilidir?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız III
C)   I ve II
D)   l ve III
E)   I,  II ve III

Soru 24.     Atatürk döneminin temel hedeflerinden biride sanayi kuruluş­larına öncelik vermektir. Ancak, halkın elinde bu amaç için yeterli sermaye ve teknoloji yoktu.
Bu durum,
I.Halkçılık
II.İnkılâpçılık
III.Devletçilik
IV.Milliyetçilik  ilkelerden hangilerini zorunlu kıl­mıştır?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız III
C)   I ve II
D)   II ve III
E)   I,  II ve IV

Soru 25.     İnkılapçılık: Atatürk ilkelerine bağlı olarak yapı­lan inkılapları ve ilkeleri çağın gereklerine uygun bir şe­kilde yenilemek ve geliştirmektir. İnkılapçılığın temel hedefi gelişmelere açık ve çağ­daş bir toplum yaratmaktır.
Buna göre,
I.Şapka kanunu
II.Harf İnkılabı
III.Miladi Takvimin kabulü
İnkılaplarından hangisi inkılapçılık ilkesiyle doğrudan ilişkilidir?
A)  Yalnız l
B)  Yalnız III
C)   I ve II
D)   II ve III
E)   I,  II ve III
CEVAP ANAHTARI
E
C
D
B
E
A
C
D
B
E
C
C
B
A
D
D
C
C
B
D
C
D
E
B
E

Leave a Reply