Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Atatürk İnkılapları 12 Soruluk Test ve Cevapları

Atatürk İnkılapları 12 Soruluk Test ve Cevapları

1. -I. TBMM iki gruptan oluşuyordu; Mustafa Kemal’i destekleyen Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti üyelerinden oluşan “Birinci Grup”; Mustafa Kemal’e muhalif olanların “İkinci Grup”.
-11 Ağustos 1923 seçimlerini Birinci Grup’un adayları kazanmış, bu gelişmeden sonra “Halk Fırkası” kurulmuştur.
Bu iki durum birlikte düşünüldüğünde, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 1923 yılında Meclis seçimleri yenilenmiştir.
B) Zaman içinde Mustafa Kemal’e karşı olanlar demokratik yollarla tasviye edilmiştir.
C) Seçim sonrası “Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti”, Halk Fırkası’na dönüşmüştür.
D) Halk Fırkası, Cumhuriyet’in ilanından sonra kurulmuştur.
E) ll. TBMM’nin yapısı; Mustafa Kemal’e, düşündüğü devrimleri gerçekleştirme olanağı vermiştir.

2. Atatürk, halifeliğin kaldırılması konusundaki tezini şu sözlerle açıklamıştır: ”Amacı, Panislamist bir devlet kurmak olan bir halifenin görevini yerine getirebilmesi için Türkiye Devleti ve halkı, halifenin emrine bağlı olamaz. Milletimiz asırlarca bu ideale yönlendirildi. Fakat ne oldu? Her gittiği yerde milyonlarca insan bıraktı”
Atatürk’ün bu sözü, aşağıdakilerden hangisine kanıt oluşturur?
A) Ümmetçi bir anlayışı gerçekçi bulduğuna
B) Ulusal ve barışçı bir anlayışı savunduğuna
C) Pantürkist bir amaç edindiğine
D) Din ile devlet işlerini ayrı tutmak istemediğine
E) Halifelik kurumunun gücünden yaralanmak istediğine

3.Cumhuriyet Dönemi’nde
l. Öğretimin birleştirilmesi
ll. Türk Dil Kurumu’nun açolması
lll. Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi
lV. Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı’nı kaldırması
gelişmelerinden hangilerinin, laik devlet düzenini oluşturulması amacıyla doğrudan ilişkili devrimler olduğu söylenebilir?
A) Yalnız lll
B) l ve ll
C) ll ve lll
D) l, ll ve lll
E) l,lll ve IV

4.”Fikirleri, inançları başka başka olmasından şikayet etmemek lazımdır. Çünkü bütün fikirler ve inançlar bir noktada birleştiği taktirde, bu hareketsizlik belirtisizidir, ölüm işaretidir. Böyle bir durum elbette istenmez” diyen Mustafa Kemal’in, aşağıdakilerden hangisini vurgulamak istediği söylenemez?
A) Herkesin Batılı düşünce yapısına sahip olmak zorunda olduğu
B) İfade özgürlüğü kültürel zenginliği sağlayacağına
C) Tekdüze düşünce yapısının üretkenliği önleyeceğini
D) Demokratik bir ortamda bireylerin kendisini daha doğru ifade edeceğine
E) Düşünce özgürlüğünün fikir üretmeye katkı sağlayacağını

5.
-Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kuruluşundan hemen sonra rejime yönelik olarak Şeyh Sait İsyanı çıkmış ve ardından Mustafa Kemal’e suikast planı ortaya çıkmıştır.
-Serbest Cumhuriyet Partisi’nin kendini feshetmesinden sonra Menemen Olayı gerçekleşti.
Buna göre;
l. Toplumda demokrasiyi benimseyecek olgunluğa erişmemiş gruplar mevcuttur.
ll.Çok partili yaşam için mevcut şartlar oluşmamışır.
lll.Hilafet ve saltanatın devamını isteyenler, niyetlerinden vazgeçmiştir.
Yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) Yalnız lll
D) l ve ll
E) l, ll, lll

6.Cumhuriyet Dönemi’nde kadınlara mirasta, evlenmede, şahitlikte eşitlik getirilmiş ve siyasal hayatta da seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
Bu gelişmelerle Türkiye’de;
l. Toplum, çağdaş bir görünüme kavuşturulmak istenmiştir.
ll. Çok partili siyasal hayata geçmek hedeflenmiştir.
lll. Ulusal iradenin yönetime daha iyi yansıtılması amaçlanmıştır.
lV. Teokratik esaslara dayalı bazı toplumsal uygulamalar sona erdirilmiştir.
Yargılardan hangilerine varılabilir?
A) l ve ll
B) l ve lll
C) ll ve lll
D) lll ve lV
E) l, ll ve lll

7.1926’da dini hükümler taşıyan Mecelle’nin yerine, din esaslı olmayan Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle, azınlıklar da kendi özel hukukları yerine bu kanuna tabi olmak istediklerini belirtmiştir.
Buna göre, Medeni KanunUn kabülü ile;
l. Hukuk alanındaki ikilikleri ortadan kaldırmıştır
ll. Hukukta laikleşme gerçekleştirilmiştir
lll. Azınlık haklarına kısıtlamalar getirilmiştir.
Yargılarından hangilerinin doğru olduğu söylenemez?
A)Yalnız lll
B)l ve ll
C)l ve lll
D) ll ve lll
E) l, ll ve lll

8.”Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitimin sınırı ne olursa olsun, mevcut bilimsel gelişmelerin yanında, Türkiye’nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve geleneklerine düşman olan unsurlarla mücadele etmek gereği öğretilmelidir” diyen Mustafa Kemal, aşağıdakilerden hangisini öngörmektedir?
A) Gelenekçi ve geçmişine bağlı bir toplum düzeni
B) Çağdaş ve ulusal bir eğitim sistemini
C) Batıya rakip olabilecek bir ekonomik yapılanmayı
D) Dış saldırılara karşı her an hazır bir orduyu
E) Barış üzerine kurulu bir dış politika

9.Türk devrimi, ümmet toplumdan, ulus topluma geçişi de sağlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi, bu geçişin sağlanmasında etkili olmamıştır?
A)Halifeliğin kaldırılması
B)Yeni Türk harflerinin kabul edilmesi
C)Siyasi partilerin kurulması
D)Medeni Kanun’un kabul edilmesi
E)Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

10.Atatürk, söylevlerinden birinde; “Yapacağımız kültür işlerin başında, Türk tarihini doğru temellerin üstüne kurmak; öz Türk diline de değeri olan genişliği vermek olacaktır” demiştir
Cumhuriyet Dönemi’ndeki;
l. Türk Dili veTürk Tarih kurumlarının kurulması
ll.Türk dili ve kültürüne yönelik çalışmalar yapan bilim kurullarının oluşturulması
lll.Medeni Kanun’un kabul edilmesi
gelişmelerinden hangilerini, Atatürk’ün bu idealine ulaşma doğrultusunda gerçekleştirdiği söylenebilir?
A) Yalnız l
B) Yalnız ll
C) l ve ll
D) l ve lll
E) ll ve lll

11.Atatürk’ün;
l.Her şeyden önce memlekette topraksız çiftçi bırakmayacaktır.
ll.Gençler Cumhuriyeti biz kurduk; Onu geliştirecek ve korucayak olanlar sizlersiniz.
lll.Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir.
Sözlerinin, aşağıdaki ilkelerle ilişkisi aşağıda doğru verilmiştir?
l ll lll
A) Milliyetçilik Devrimcilik Halkçılık
B) Halkçılık Milliyetçilik Cumhuriyetçilik
C) Cumhuriyetçilik Halkçılık Milliyetçilik
D) Halçılık Devrimcilik Cumhuriyetçilik
E) Devletçilik Laiklik Cumhuriyetçilik
CEVAPLAR: 1-D 2-B 3-E 4-A 5-D 6-E 7-A 8-B 9-C 10-C 11-D

One Response

Leave a Reply