Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Atatürk İnkılapları 12 Soruuk Test Ve Cevapları

Atatürk İnkılapları 12 Soruluk Test Ve Cevapları

1. Kurucu üyeleri TBMM’deki Müdafaayı Hukuk Grubu üyelerinden oluşan Cumhuriyet Halk Partisi,1919 tarihli Sivas Kongresi’ni, Parti’nin I.Kongresi olarak saymıştır.CHP’nin kuruluşundan önce toplanan bir kongreyi kendi partisinin ilk kongresi olarak değerlendirmesinde, Sivas Kongresi’nde alınan;
I.Saltanat ve hilafet makamı korunacaktır.
II.Ulusal iradeyi hâkim kılmak esastır.
III.Tüm ulusal direniş cemiyetleri birleştirilmiştir.
Kararlarından hangileri etkili olmuş olabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

2. Yeni Türk devletinde Cumhuriyetin ilan edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesi sayılamaz?
A) Rejim belirsizliğinin giderildiğinin
B) Ulusal iradenin hâkim kılındığının
C) Çok partili sisteme geçildiğinin
D) Devlet başkanı sorununun çözüldüğünün
E) Monarşik yönetime son verildiğinin

3. Aşağıdakilerden hangisi, halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olamaz?
A) Ulusal iradenin önündeki engeli kaldırmak
B) Cumhuriyetin ilan edilmesine zemin hazırlamak
C) Ulusçu bir dış siyaset izlemek
D) Devlet yönetimini laik bir yapıya kavuşturmak
E) İçişlerine karışılmasını önlemek

4. Cumhuriyet Döneminde gerçekleştirilen,
I. halifeliğin kaldırılması,
II. Meclis Hükümeti Sisteminden Kabine Sistemine geçilmesi,
III.’’Devletin dini İslamdır.’’ Maddesinin anayasadan çıkarılması
Uygulamalarından hangileri ‘’Siyasal yaşamın çağdaş ve akılcı ilkelere dayanması, öncelikle devlet yapısının laikleşmesiyle mümkündür.’’ Yargısına göre hareket edildiğini kanıtlamaktadır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III

5. Atatürk ; ‘’Cumhuriyet yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir yönetimdir. Cumhuriyet fazilettir.’’ Diyerek ulus iradesinin önemine dikkat çekmiştir.
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi, Atatürk’ün ulus iradesini egemen kılmak amacıyla doğrudan yaptığı çalışmalar içerisinde gösterilemez?
A) TBMM’nin açılması
B) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınması
C) Saltanatın kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilan edilmesi
E) Medreselerin kapatılması

6. Türkiye’de;
– Laikliğin ve demokrasinin tam olarak benimsenmemiş olması
– Rejim karşıtlarının örgütlenebileceğinden çekinilmesi
Gelişmeleri, temelde aşağıdakilerden hangisini geciktirmiştir?
A) Çok partili sisteme geçişi
B) Toprakların köylüye dağıtılmasını
C) Medreselerin kapatılmasını
D) Kadınlara siyasal hakların verilmesini
E) Batıyla ilişkilerin geliştirilmesini

7. Cumhuriyetin ilanı sırasında, demokratik rejimin gelişimi için adımlar atılmıştır. Ancak,
– 1924’te Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından üç ay sonra Şeyh Sait İsyanı
– 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından dört ay sonra Menemen Olayı gerçekleşmiştir.
Yalnız bu bilgiye göre;
I.Rejim karşıtlarının, demokratik ortamı çıkarları için kullanmaya çalıştığı,
II.Çok partili yaşam olmadan da çoğulcu demokrasinin yaşatıldığı,
III.Avrupalı devletlerin iç ayaklanmalarda kışkırtıcı rol oynadığı,
Yargılarından hangilerine kesin olarak ulaşılabilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) I, II ve III

8. Atatürk, verdiği bir demeçte ‘’Bizim istediğimiz demokrasi özellikle siyasaldır. Onun hedefi; milletin, yönetenleri denetleyerek bağımsızlığı koruması olmalıdır.’’ demiştir.
Aşağıda verilen,
I.Seçmen olma yaşının yükseltilmesi,
II.Çok partili hayata geçilmesi,
III.Kadınlara da seçme ve seçilme hakkının tanınması
Gelişmelerinden hangileri, Atatürk’ün bu arzusunu geçekleştirmek doğrultusundadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III

9. 1924 Anayasası’nda yapılan,
I. 1928’de, ‘’Türkiye Devleti’nin dini İslam dır.’’ maddesinin Anayasa’dan çıkartılması,
II. 1934’ de, seçme ve seçilme hakkındaki maddeye, kadınlarında bu hakka sahip olduğunun eklenmesi
III. 1937’de topraksız çiftçiyi toprak sahibi yapma hakkında hükümete yetki verilmesi
Değişiklikleri ya da eklemelerin, aşağıda verilen Atatürk ilkeleriyle hangisinde doğru olarak gruplandırılmıştır?
Laiklik Halkçılık Cumhuriyetçilik
A) III II I
B) II I III
C) I III II
D) II III I
E) I II III

10. Cumhuriyet Türkiyesi’nin ilk yıllarında görülen aşağıdaki gelişmelerin hangisinde, dinin toplum üzerindeki etkinsi kırma amacı olduğu söylenemez?
A) Tekke, türbe ve zaviyeleri kapatılması
B) Medeni kanun’un kabul edilmesi
C) Duyun-ı Umumiye İdaresi’nin kaldırılması
D) Karma eğitim sistemine geçilmesi
E) Medreselerin kapatılması

11. Cumhuriyet dönemi’nde gerçekleştirilen ekonomi ile ilgili uygulamalardan bazıları şunlardır:
I. Aşar vergisinin kaldırılması
II. Hükümet’in Birinci Beş Yıllık Kalkınma planını yürürlüğe koyması
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkartılarak Türk limanları arasında deniz taşımacılığı yapma hakkının yalnızca Türk vatandaşlarına tanınması
Bu uygulamaların Atatürk ilkeleriyle ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I II III
A) Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik
B) Milliyetçilik Halkçılık Devrimcilik
C) Laiklik Cumhuriyetçilik Halkçılık
D) Devletçilik Halkçılık Cumhuriyetçilik
E) Devrimcilik Laiklik Devletçilik

12. ‘’Her ne sebeple ve amaçla olursa olsun hiç kimse dinsel düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz.’’ İfadesi, Atatürk’ün aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Laiklik
C) Halkçılık
D) Milliyetçilik
E) Devrimcilik
CEVAPLAR:1-E 2-C 3-B 4-D 5-E 6-A 7-A 8-D 9-C 10-C 11-A 12-B

2 Comments

Leave a Reply