Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Atatürk İnkılapları Testleri ve Cevapları

Ders: İnkılap Tarihi   Konu: Atatürk İnkılapları Testi Soru Sayısı:10
İNKİLAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK (İNKILÂPLAR)
Soru 1.  Aşağıda verilen inkılâplardan hangisi ile, ulusal egemenlik yanlıları ile saltanat taraftarları arasındaki çatışma ve tartışmalar sana erdirilerek yeni devletin rejimine açıklık getirilmiştir?
A)      Halifeliğin kaldırılmasıyla
B)      Cumhuriyetin ilan edilmesiyle
C)      Medeni kanun’un  kabul edilmesiyle
D)      Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi ile
E)      Evkaf ve şeriye mahkemelerinin kaldırılmasıyla

 

Soru 2.  Ulusal egemenliğin önündeki engel, aşağıdaki inkılaplardan hangisi ile ilk kez kaldırılmıştır?
A)      Kabine sistemi uygulamasına geçilmesiyle
B)      Saltanatın kaldırılmasıyla
C)      Cumhuriyetin ilanı ile
D)      Halifeliğin kaldırılması ile
E)      Medeni Kanun’un kabulü ile

 

Soru 3. I.      Medeni kanun’un kabulü
II.   Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
III. Şapka Kanunu’nun çıkarılması
IV. Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
V.    Halifeliğin kaldırılması
 Gelişmelerinden hangisi Türkiye’nin ümmet toplumundan, çağdaş bilimsel ve lâik bir topluma geçmeyi sağlayan inkılâplardan biridir?
A)  Yalnız I
B)  Yalnız II
C)  Yalnız III
D)  Yalnız IV
E)  Yalnız V

 

Soru 4.  Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 1924 yılında Mustafa Kemal’in bazı yakın arkadaşları tarafından kurulmuştur. Halifeliğin kaldırılmasının hemen ardından kurulan bu partinin tüzüğünde “Fırka, dine saygılıdır.” İfadesi yer almıştır.
Buna göre bu partinin daha çok hangi düşüncedeki halktan taraftar bulması doğaldır?
A)      İnkılâp ve laiklik karşıtlarından
B)      Ordu mensuplarından
C)      İnkılâpları destekleyen halkta
D)      Kuva-yi Milliyecilerden
E)      Ulusçu akımı destekleyenlerden

Soru 5.  Medeni Kanun’un kabulü ile Türk kadınlarına verilen haklar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A)      Resmi nikah yapma
B)      Mirastan eşit pay alma
C)      Seçme ve seçilme hakkı
D)      Şahitlikte erkeklerle eşit olma
E)      Boşanma hakkı

Soru 6.  Türk toplumunun eğitim sistemindeki ikiliği ortadan kaldırmaya yönelik bir inkılâp hareketidir. Çağın gereklerine ve Yeni Türk Devleti’nin yapısına ters düşen eski eğitim sistemi yerine yeni, çağdaş ve modern bir sistem getirilmeye çalışıldı. Halifeliğin kaldırıldığı gün bu konu da kabul edildi.
Yukarıda anlatılan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
B)      Türk Dil Kurumu’nun kurulması
C)      Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
D)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E)       Takvim, saat, ölçü birimlerinde değişiklik yapılması

 

Soru 7.  Cumhuriyet döneminde yapılan aşağıdaki inkılâplardan hangisi Türk toplumunu çağdaşlaştırmaya yönelik bir inkılâp değildir?
A)      Kılık – kıyafet yasası
B)      Miladi takvimin kabulü
C)      Medreselerin kapatılması
D)      Türk Tarih Kurumu’nun kurulması
E)      Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması

 

Soru 8.  Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk Devleti’nin siyasal bağımsızlık kadar, ekonomik bağımsızlığa da önem verdiğinin göstergesidir?
A)      Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkartılması
B)      Kapitülasyonların kaldırılması
C)      Türkiye İş Bankası’nın kurulması
D)      Aşar vergisinin kaldırılması
E)      Ziraat Enstitüsü’nün açılması

Soru 9.  1925 yılında aşar vergisinin kaldırılması ile ulaşılmak istenen amaç aşağıdakilerden hangisidir?
A)      Ticaretten sağlanan geliri artırmak
B)      Köylüye ucuz kredi sağlamak
C)      Üretimi tarımdan sanayi sektörüne çekmek
D)      Ticareti geliştirmek
E)      Köylüyü ekonomik yönden ağır gelen bir yükten kurtarmak

Soru 10.  Türkiye Cumhuriyeti kuruluş yıllarında özel girişimcilerde yeterli sermayenin olmaması, bilgi birikiminin yetersiz olması, kamunun ve toplumun ihtiyaçlarını ucuz ve kısa sürede elde edebilme durumu aşağıdaki ilkelerden hangisinin uygulanmasını zorunlu hale getirmiştir?
A)  Milliyetçilik
B)  Laiklik
C)  Devletçilik
D)  Cumhuriyetçilik
E)  İnkılâpçılık
CEVAP ANAHTARI
B
B
E
A
C
C
D
B
E
C   

Leave a Reply