Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Testleri 2

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Testleri 2

Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa kültürünün temelinde yer alan, Asya uygarlıklarından aldığı bir kültürel özellik değildir?
A) Sanat
B) Din
C) Yazı
D) Askeri sistem
E) Avrupa adı
Soru 2. Ön Asya ve Avrupa arasında etkileşimi sağlayan özellikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Batı’ya yapılan göçlerin olması
B) Haçlı savaşları
C) İpek, Baharat ve Kürk yolları
D) Coğrafi keşiflerin olması
E) İki kıtayı kapsayan devletlerin kurulması

Soru 3. Tarih boyunca Asya ve Avrupa arasında güçlü etkileşimler olmuştur. Asya ve Avrupa arasında görülen bu durumun diğer kıtalar arasında görülmemesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Asya ve Avrupa dışındaki kıtaların okyanuslarla ayrılması
B) Asya ve Avrupa’nın bütünsel kıtalar olması
C) Diğer kıta halklarında etkileşimi hızlandıran göçlerin yaşanmaması
D) Avrupa kültürünün egemen olması
E) Asya ve Avrupa dışında siyasi birliğin ve ordunun kurulmaması

Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi Avrupalı kâşiflerin biri değildir?
A) Colombus
B) Vespuçi
C) Kortez
D) Pizzuro
E) Petrarca

Soru 5. Çeşitli Uygarlıklar yazılarını aktarabilecekleri maddeleri farklı olarak üretmişlerdir. Buna göre yapılan eşleştirmede aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmemiştir?
A) Mısırlılar-Papirüs
B) Araplar-Deri
C) Türkler-Kil tabletler
D) Çinliler-İpek
E) Avrupalılar-Paçavra ve selüloz

Soru 6. Kâğıtı ve Matbaayı ilk olarak Çinlilerin ve Uygur Türklerinin kullandığı bilinmemektedir. Ancak, bugünkü şekliyle kâğıdın ve matbaanın kullanımını Avrupalılar sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi kâğıdın ve matbaanın kullanımının yaygınlaşması ile gelişen sonuçları arasında yer almaz?
A) Elyazması olan eski eserlerin önemini kaybetmesi
B) Kitapların çok sayıda basılması ve satılması
C) Okuma-yazma oranının artması
D) Bilginin kilise adamlarının ayrıcalığından çıkması
E) Aydınlanma hareketinin başlaması

Soru 7. Avrupa tarihinin gelişim sürecine bakıldığında denizcilikte önemli olan milletler sıralaması yapılırsa aşağıdakilerden hangisi en sonda yer alması beklenir?
A) Hollandalılar
B) İngilizler
C) Fransızlar
D) İtalyanlar
E) Yunanlılar

Soru 8. Günümüzde Kuzey Amerika da İngilizce ve Fransızca’nın, Güney Amerika da İspanyolca ve Portekizce’nin en çok konuşulan diller arasında olmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kuzey’e İngiliz ve Fransızların, Güney’e İspanyol ve Portekizlerin gitmesi.
B) Avrupalı milletlerin gittikleri bölgede sömürge kurumları oluşturması.
C) Yerli halkların direnişlerde kırıma uğraması.
D) Fetihlerin kalıcı olması için asimilasyonun uygulanması.
E) Avrupalıların yüksek ve güçlü bir kültüre sahip olması

Soru 9. Avrupa ülkeleri coğrafi keşiflerle sömürge imparatorlukları kurup zenginleştiler. Aşağıdakilerden hangisi bu keşifler ile istediği sonucu elde edemeyip daha sonra Papalığın yeni topraklardaki uygulamasına da karşı çıkmıştır?
A) İngiltere
B) Fransa
C) İspanya
D) Portekiz
E) Hollanda

Soru 10. Deniz ticaretinin elverişli olmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Daha çok malın ucuza taşınması
B) Kara ticaret yollarında bir çok ülkeye bağımlılığın olması
C) Geçiş yolları ülke sayısını arttırdıkça maliyetin büyümesi
D) Uluslararası yolları karada olmaması
E) Gemiciliğin ileri teknolojisi

Soru 11. Aşağıdakilerden hangisi Doğu Akdeniz ticaret yolları üzerinde bir liman kenti değildir?
A) Bordo
B) Malta
C) Limosol
D) Hayfa
E) İskenderiye

blank

Soru 12. Coğrafi Keşifler sonucunda ticaret yolları değişmiş; bazı liman kentleri önemini kaybederken bazıları önemli hale gelmiştir. Anvers, Bordo, Lizbon, Londra önem kazanan limanlar olurken bu durum aşağıdakilerden hangi ülke için sınırlarında yer almadığından bir değer taşımaz?
A) İngiltere
B) İspanya
C) Portekiz
D) Fransa
E) Hollanda

Soru 13. Rönesans ilk önce İtalya da 16.yy’ın sonlarında Edebiyat ve güzel sanatlarda ortaya çıkan değişimin ve yeniliklerin adıdır.
Rönesans’ın oluşmasında bir çok etken düşünülürken aşağıdakilerden hangisi bunun dışında yer alır?
A) Kitaba olan ilginin artması
B) Refahın yükselmesi, sanatı destekleyici bir faktör olması
C) Soylular ve kilisenin dışında zengin bir sınıfın oluşması
D) Dini inançlarda dogmatizmden uzaklaşılması
E) Avrupa da yeni inançların ortaya çıkması

Soru 14. Yeni çağ’ın başlarında ön Asya ülkelerini en çok etkileyen olay aşağıdakilerden hangisidir
A) Haçlı Seferleri
B) Coğrafi Keşifler
C) Rönesans
D) Reform
E) Sanayileşme

Soru 15. Avrupa da görülen reform hareketlerinin sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A) Kilisenin yoksul düşmesi
B) Mezhep savaşlarının sona ermesi
C) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
D) Lâik eğitime geçişin olması
E) Roma kilisesinin kendini ıslah etmesi

CEVAP ANAHTARI: A D D E C A C E B E A B E B B

Leave a Reply