Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Testleri

KPSS Tarih Avrupa Tarihi Testleri

Konu:Avrupa Tarihi, Coğrafi Keşifler, Rönesans, Reform, Fransız İhtilali, ABD’nin Kurulması, skolastik Düşünce, testleri
1-Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün sonuçlarından değildir?
A) İlkçağın en büyük köleci devleti olan Merkezi Roma imparatorluğu ikiye ayrıldı. (395)
B) Yeni soy ve uluslar oluştu. Germen kavimleriyle yerli halklar karışarak yeni topluluklar meydana geldi
C) Günümüz Avrupa uluslarının (bir anlamda Avrupa devletlerinin) temelleri atıldı.
D) Avrupa’da merkezi krallıklar güçlendi.
E) Avrupa’nın siyasi, sosyal yapısı değişti; feodalite düzenine geçiş oldu.
2. Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü ile ilgili değildir?
A) Çin baskısı altında yaşamak istemeyen Kuzey Hunları’nın yol açtığı bir göçtür.
B) Bu göç neticesinde Avrupa’da hümanist anlayış güç kazandı.
C) Kavimlerin yerlerini değiştirmesi sonucu Avrupa büyük bir karmaşa içine sürüklenmiş, süreç içinde Avrupa’nın her tarafı işgale uğramıştır.
D) Batı Roma imparatorluğu Kavimler Göçü sonucunda 476’da Germenler tarafından, Doğu Roma (Bizans)’nın ise 1453’de Osmanlılar tarafından varlığına son verildi. İki gelişmenin ortak özelliği yeni bir çağı başlatmasıdır.
E) Köleci toplum yapısından feodal toplum yapısına geçişe neden olduğundan İlk Çağın sonu, Orta Çağın başlangıcı kabul edildi.

3. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın özelliklerinden değildir?
A)En güçlü kurumun kilise (veya onun simgesel gücü Papalık) olduğu bir çağdır. (Kilise en büyük ekonomik, siyasi ve dinsel güçtür.)
B)Bilimsel düşüncenin baskı altına alındığı ve bu yüzden bilim hayatının sönük geçtiği bir dönemdir.
C)Çağın en önemli ekonomik, siyasi ve askeri olayı Haçlı Seferleri olmuştur.
D)Avrupa’da skolastik düşüncenin hakim olduğu dönemdir.
E)Ticaretle uğraşan Burjuva sınıfının devlet yönetimini belirlediği bir dönemdir.

4. Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’ın özelliklerinden değildir?
A) Kavimler Göçü sonucundan İstanbul’un Türklerce fethedilmesine kadar sürer.
B) Merkezi otoritenin güçlü olmadığı, devletlerin birliğinin olmadığı bir süreci ifade eder.
C) Feodalizmin siyasal, sosyal, ekonomik düzen olduğu bir çağdır.
D) Kralların yetkilerinin Papalara oranla daha az ve sınırlı olduğu bir dönemdir. (Papalar kralları görevden alabildiği gibi, atayabilirdi)
E) Bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerin arttığı bir çağdır.

5. Ortaçağ Avrupası’nda aşağıdakilerden hangisi Papaların siyasi otoritelerinin üstünde bir güç olduğunu gösterir?
A) Seçimle işbaşına gelmeleri
B) Krallara taç giydirerek onların krallığını onaylamaları
C) Büyük ayinleri yönetmeleri.
D) Eğitim ve öğretimi kontrol altında tutmaları.
E) Geniş topraklara sahip olmaları.

6. Ortaçağda Avrupa’da Papaların; Krallara taç giydirerek onların krallığını onaylamaları, Aforoz yetkilerini krallara da uygulamaları gibi özellikleri aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır?
A) Feodal düzen kurulduğunun
B) Eğitim ve öğretimin kralların denetiminde olduğunun
C) Papaların siyasi otoritenin üstünde bir güç olduğunun
D) Papaların savaşlara öncülük ettiğinin
E) Kilisenin din adamı yetiştiren okullar açtığının

7. Aşağıdaki olay ve gelişmelerden hangisi Ortaçağ’da gerçekleşmemiştir?
A) Yüzyıl savaşları
B) 7 yıl savaşları
C) Hümanizm’in doğması
D) Avrupa’nın bu günkü etnik yapısının oluşması
E) Pusulanın Avrupa’da kullanılmaya başlanması

8. Ortaçağ Batı Avrupa’sında, papalar krallara taç giydirerek, onlar üzerinde siyasal bir güç olmalarına karşın, Bizans imparatorları, Ortodoksların dini lideri olan patrikleri atamada ve görevden almada tek yetkili makam olmuşlardır. Böyle iki farklı uygulamanın ortaya çıkmasının sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Batı Avrupa’daki krallıkların güçlü olmaması
B) Bizans İmparatorluğunun, batıda siyasi güç olarak Papalığı tanıması
C) Bizans İmparatorluğunda merkezi otoritenin güçlü olması
D) Papaların, kralların otoritesini sarsacak yetkilere sahip olması
E) Feodalite rejiminden dolayı kralların güçlü olmamaları

9. Ortaçağda Papa bir kralın ülkesinde Enterdi ilan ettiğinde bölgede Kilise’nin tüm çalışmaları durdurulurdu. Böylece; nikah, vaftiz etme ve ölü gömme gibi dini törenler yapılamazdı. Hiçbir kral ülkesinin bu cezaya uğramasını istemezdi. Aşağıdakilerden hangisi, bu durumun kilise açısından ortaya çıkardığı sonuçlardan biri olarak gösterilebilir?
A) Hıristiyanlıkta mezhep birliği sağlanmıştır.
B) Kilise çok sayıda din adamı yetiştirmiştir.
C) Din adamları ekonomiyi yönlendirmiştir.
D) Papalar, krallar ve derebeyler üzerinde otorite kurmuştur.
E) Dinsel sanat gelişmiştir.

10. “Feodalite” (Derebeylik) kavramı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A) Feodalizm, sözcük anlamıyla toprağa dayalı düzen anlamına gelir.
B) Feodal sistemde ekonominin temeli ticarete dayanır.
C) Tarihsel anlamıyla feodalizm; Ortaçağ Avrupası’na karşılık gelen siyasal, ekonomik ve sosyal düzenin adıdır.
D) En geniş tanımıyla Feodalite toprağın ve toprak üzerindeki egemenliğin parçalandığı üretim ve yönetim sistemidir.
E) Feodalizmin siyasal yönü derebeylik rejimidir.

11. Aşağıdakilerden hangisi “Feodalite” (Derebeylik) ile ilgili bir durum değildir?
A) Bu rejimde güçlü merkezi devletler görülmez.
B) Feodalite Ortaçağda tüm dünya ilkelerinin siyasal yapısını belirleyen bir sistem olmuştur.
C) Devletlerin birliği yoktur. Çünkü ülke değişik siyasal birimlere (bölgelere) ayrılmıştır.
D) Böylesi bir rejimde siyasal birimler arasında birliğin sağlanması oldukça zordur Dolayısıyla merkezi otorite zayıftır.
E) Feodalizmin ekonomik yönü tarım etkinliğine ve en önemli mülkiyet olan toprağa dayanır.

12. Aşağıdakilerden hangisi “Feodalite” (Derebeylik) ile ilgili bir durum değildir?
A)Tarım en önemli faaliyet, toprak ise en önemli mülkiyettir.
B)Ekonomik yapı Otarşiktir (kapalı ekonomik yapıda üretim doğrudan pazara yönelik değil, ihtiyacın karşılanmasına yöneliktir.)
C)Feodalizmin sosyal yönünü, toprağı işleyen serf ile toprak sahibi senyör arasındaki ilişki tayin eder.
D)Toprağın işleyeni (serf) ile sahibi (senyör) arasındaki ilişki yönetilen, yöneten ilişkisidir. Bu eşitsizlik demektir. Sınıflı bir toplum yapısında sömürülen – sömüren ilişkisinin olduğunu anlatır.
E)Derebeylik sistemi Ortadoğu ülkelerinde daha katı bir şekilde uygulanmıştır.

13. Feodalite, toprak köleliğine dayanan, merkeziyetçi olmayan, derebeylerin temsil ettiği keyfi bir yönetim şekli olup, rahiplerin ve derebeylerinin halk üzerinde baskı kurduğu bir rejimdir. Bu bilgiye göre Feodal yönetimlerde aşağıdakilerden hangisi beklenemez?
A) Tarım üretimi
B) Baskıcı yönetim
C) Kilise baskısı
D) Din adamlarının etkinliği
E) Sınıf eşitliği

14. Aşağıdakilerden hangisi “Feodalite” (Derebeylik) ile ilgili bir durum değildir?
A) Derebeylik Sistemi haçlı seferleri sonucunda Avrupa’da oluşan bir yönetim biçimidir.
B) Sanayi Devrimi ile sanayi toplumuna geçilmiştir, Böylece feodal üretim ilişkileri sona ermiş, yeni bir üretim ilişkisi başlamıştır.
C) Derebeyler topraklarının korunmaya elverişli bir yerinde şatolar yaparak buralarda oturmuşlardı.
D) Feodalizmde halk çeşitli sosyal sınıflara ayrılmıştır. Bu yüzden eşitsizlik hakim olmuştur.
E) Aristokrasi (soylu sınıfı) feodal sistemde güçlüdür.

15. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’da Feodalitenin zayıflayıp yıkılması ile ilgili değildir?
A) Feodal sistem Haçlı Seferleri sonrasında zayıflamaya başlamıştır.
B) Coğrafi Keşiflerle ticaretin yoğunlaşması ve yeniden önem kazanmasıyla tarımsal toplum yapısının içinde ticaret toplumu olgunlaşmaya başladığından feodalizmin ekonomik yapısında köklü değişmeler başlamıştır.
C) Coğrafi Keşiflerle derebeylik rejimleri zayıflamış, merkezi krallıklar kurulmaya başlamıştır. Diğer bir deyişle monarşik eğilimlerin güç kazanmasıyla feodalizmin siyasi yapısı çökmüştür.
D) Kavimler göçü sonucunda feodal beyler topraklarını kaybettiğinden derebeylik zayıflamaya başlamıştır.
E) Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla derebeylik çökmüştür.

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk ve Avrupa feodaliteleri arasındaki farklardan değildir?
A) Türklerde merkezi otorite güçlü iken, Avrupa’da zayıftır.
B) Türklerde toprağın sahibi devlet iken, Avrupa’da toprak senyöründür. (Yani Türklerde miri bir toprak anlayışı egemen iken Avrupa’da özel mülkiyet anlayışı egemendir. Bu yüzden Türklerde geniş topraklara sahip aristokrasi gelişmez)
C) Avrupa’da köylü (serf) köle konumuna yakınken, Türklerde köylü (reaya) daha özgür konumdadır.
D) Avrupa’da senyörler insanlar üzerinde geniş yetkilere ve tasarruflara sahipken, Türklerde görülen tımar beylerinin yetkileri kanunla sınırlandırılıyordu.
E) Avrupada pozitif düşünce hakim iken Türklerde skolastik düşünce hakimdir.

17. Aşağıdakilerden olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde papanın propagandası etkili olmuştur?
A) Haçlı Seferleri
B) Reform Hareketleri
C) Yüzyıl Savaşları
D) Coğrafi Keşifler
E) Sanayi Devrimi

18. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sebepleri arasında yer almaz?
A) Avrupa’nın yoksulluk içinde olması sebebiyle Doğu ve İslam ülkelerinin zenginliğinden yararlanmak istemeleri.
B) Malazgirt Savaşının sonunda Bizans’ın Türklere karşı Avrupa’dan yardım istemesi.
C) Türk-İslam devletlerinin ele geçirdikleri bölgelerdeki Hristiyanları asimile etme politikası.
D) Hz. Ömer zamanında Bizanslılardan alınan, Hıristiyanların kutsal saydıkları Kudüs’ü geri almak islemeleri.
E) Katolik papalar, Katolik kilisesi ile Ortodoks kiliselerini birleştirmeyi ve böylelikle güçlerini arttırmayı amaçlamışlardır.

19. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin sebepleri arasında yer almaz?
A) Derebeylerin ve papaların güçlerini arttırma düşünceleri.
B) Kluni Tarikatının çalışmaları.
C) Avrupalıların ticaret yollarını (ipek ve Baharat Yolları) ele geçirme düşünceleri.
D) Osmanlıların Balkanlardan Avrupa içlerine doğru ilerleyerek Avrupa’yı tehdit etmesi.
E) Ortaçağda toprak sahibi soyluların sadece büyük çocukları mirasçı olabildiğinden diğerlerinin yeni ülkelerde toprak ve mevki sahibi olmak istemesi.

20. Haçlı Seferleri hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) İlk sefer karayolu ile düzenlendi. Anadolu üzerinden Kudüs’e ulaştılar. I. Haçlı Seferi’nden sonraki seferlerin amacı aldıkları yerleri Müslümanlara karşı korumaktır.
B) II. Haçlı Seferi Musul Atabeyinin Urfa’yı Haçlılardan geri alması nedeniyle düzenlendi. Haçlılar amacına ulaşamadı. Haçlılar, büyük kayıplar verdikten sonra ülkelerine geri döndüler.
C) III. Haçlı Seferi Eyyubilerin Kudüs’ü Haçlılardan geri almaları üzerine düzenlendi. Haçlılar bu kez de amaçlarına ulaşamadılar.
D) IV. Haçlı Seferi Kudüs’ü geri almak amacıyla başlatılan seferde Haçlılar Kudüs yerine İstanbul’a yöneldiler. İstanbul’da Latin soyunu iktidara getirdiler. Ayrıca İznik ve Trabzon’da İstanbul’dan kaçan Bizanslılar Rum devleti kurdular.
E) Haçlılara karşı en büyük mücadeleyi Büyük Selçuklu Devleti verdi.

21. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin Bizans ve Avrupa tarihi bakımından sonuçları arasında yer almaz?
A) Bizans Türkleri Anadolu’dan atma amacına ulaşamadı. Ayrıca 4. Haçlı Seferinde İstanbul’u Haçlılara kaptırdılar.
B) Haçlılar askeri açıdan başarılı olamadılar. Bunun sonucunda vaatlerle yola çıkan halkın din adamlarına olan güveni azaldı.
C) Din adamlarının gücünün azalmasına paralel krallar güçlendi.
D) Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.
E) Din adamlarının dünya görüşü olan Skolastik düşünce zayıflamaya başladı Bunun sonucu özgür düşünce gelişmeye başladı.

22. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin Bizans ve Avrupa tarihi bakımından sonuçları arasında yer almaz?
A) Derebeylerin gücü azaldı Bunun sonucunda krallar güç kazandı, burjuvalar ve serfler daha özgür bir konuma geldiler.
B) Güçlenen krallar birbirleriyle ekonomik yarışa girdi. Bu durum Coğrafi Keşiflerin başlamasına etkide bulunacaktır.
C) Anadolu Selçuklu Devleti yıprandı. Anadolu, Suriye, Filistin harap oldu. Kültür, ticaret merkezleri yok oldu.
D) Avrupalılar antik kültür eserleri ile karşılaştılar Bu durum Rönesans’ın başlamasına yol açacaktır.
E) Doğu – Batı ticareti gelişti. Genelde Akdeniz, özelde İtalyan Limanlarının ticari önemi arttı

23. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin Bizans ve Avrupa tarihi bakımından sonuçları arasında yer almaz?
A) Avrupa’da derebeylik sistemi güç kazandı.
B) Avrupalılar sıkı ilişkilerinden dolayı birbirlerini daha yakından tanıdılar.
C) Haçlılar Barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi teknik buluşları Müslümanlardan öğrenerek Avrupa’ya götürüldü.
D) Din adamlarının dünya görüşü olan Skolastik düşünce zayıflamaya başladı Bunun sonucu özgür düşünce gelişmeye başladı.
E) Doğu – Batı ticareti gelişti. Genelde Akdeniz, özelde İtalyan Limanlarının ticari önemi arttı.

24. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’nin Türk-İslam dünyası bakımından sonuçları arasında yer almaz?
A) Türklerin İslam dünyasındaki önemi arttı.
B) Anadolu Selçuklu Devleti yıprandı.
C) Avrupa’ya yönelik ilerleyiş bir süre ertelendi.
D) Anadolu, Suriye, Filistin harap oldu. Kültür, ticaret merkezleri yok oldu.
E) Barut, pusula, kağıt ve matbaa gibi teknik buluşlar Avrupa’ya götürüldü.

25. “Akdeniz ticareti Haçlı Seferleri sonrasında önem kazandı.” diyen bir tarihçi aşağıdakilerden hangisini savunmaktadır?
A) Akdeniz ticaretinin önemli olduğunu
B) Haçlı Seferleri’nin bütün dünyayı etkilediğini
C) Ortaçağ’da ticaretin geliştiğini
D) Haçlı Seferleri sonucunda doğu-batı ticaretinin geliştiğini
E) Haçlı Seferlerinden etkilenen tüccarların okyanuslara açıldığını

26. Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferleri’ne karşı mücadele etmemiştir?
A) Anadolu Selçukluları
B) Danişmentliler
C) Musul Atabeyliği
D) Eyyubiler
E) Gazneliler

27. Aşağıdakilerden hangisi 1215 tarihinde İngiltere’da ilan edilen Magna Charta (Büyük Şart) ile ilgili bir durum değildir?
A) İngiltere’de demokrasinin, insan haklarının, parlamentonun oluşumunun, anayasacılığın ilk aşamasıdır.
B) Magna Charta’ya göre artık kral, hanedan üyeleri arasından halk tarafından seçilecektir.
C) Kralın yetkilerini sınırlandıran ilk gelişme olarak kabul edilir.
D) Magna Charta’ya göre kral, uyruğunun rızası olmadan halktan vergi alamayacaktı.
E) Magna Charta’ya göre özgür kimseler haksız yere tutuklanmayacak, hapis ve sürgün cezaları verilmeyecekti.

28. 1215’te İngiltere’de kabul edilen Magna Carta’nın dünya tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Monarşiyi güçlendirmesi.
B) Mezhep savaşlarına neden olması.
C) Demokrasi hareketlerini başlatması.
D) Haçlı Seferleri’nin başlamasına neden olması.
E) Yüzyıl Savaşları’nı sona erdirmesi.

29. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’ın genel özelliklerinden değildir?
A) İstanbul’un fethinden Fransız ihtilaline kadar olan dönemi ifade eder(1453 -1789).
B) Bilimsel ve teknik alandaki gelişmelerin arttığı bir çağdır.
C) Skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünceye; hümanizmaya bırakmaya başladığı bir dönemdir.
D) Akdeniz limanlarının ticari önemini yitirmesine karşılık Atlas Okyanusu’nun ticari öneminin artmasına yol açan gelişmelerin yaşandığı bir çağdır.
E) İmparatorluklar yıkılıp, yerine ulusal devletler kurulmuştur.

30. Aşağıdakilerden hangisi Yeni Çağ’ın genel özelliklerinden değildir?
A) Derebeylik rejiminin yerini mutlak krallıklara bıraktığı bir çağdır.
B) Uzun savaşlar sonucunda Avrupa Hristiyan birliği bu dönemde sağlanmıştır.
C) Avrupa’da düşünce din dünyasında köklü değişmelerin yaşandığı bir dönemdir. (Yeni mezhepler ortaya çıkmıştır
D) Akdeniz limanlarının ticari önemini yitirmesine karşılık Atlas Okyanusu’nun ticari öneminin artmasına yol açan gelişmelerin yaşandığı bir çağdır.
E) Skolastik düşüncenin yerini pozitif düşünceye; hümanizmaya bırakmaya başladığı bir dönemdir.

31. Aşağıdakilerden hangisi barut ve barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla ilgili bir durum değildir?
A) Barutu bulan Çinlilerdir.
B) Avrupalılar, Haçlı Seferleri Sırasında barutu Türk ve Müslümanlardan öğrendiler. Ateşli silahlarda kullandılar.
C)Top, ilk kez İngilizler tarafından kullanıldı.
D)Topun savaşlarda kullanılması Avrupa’nın siyasi yapısını etkiledi. Krallar, derebeylerin şatolarını yıktılar. Feodalite devri sona erdi. Merkezi mutlak krallıklar güçlendi.
E)Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla Türk-İslam dünyasının Avrupa askeri gücü karşısındaki üstünlüğü sona erdi.

32. Aşağıdakilerden hangisi Kağıt ve Matbaanın bulunup-geliştirilmesi ve kullanımı ilgili bir durum değildir?
A) Çinliler ipekten kağıt imal ettiler. Türkler ise pamuktan kağıt üretiyorlardı.
B) Araplar, Talas Savaşı’nda elde edilen Çinli esirlerden kağıt yapmasının öğrendiler.
C) Matbaa ilk önce Çinliler ve Uygur Türkleri tarafından kullanılmıştır.
D) Avrupalılar Haçlı Seferleri ile kağıt ve matbaa ile tanıştılar.
E) Matbaanın bulunması sonucunda Avrupa’daki derebeylik sistemi yıkıldı.

33. Aşağıdakilerden hangisi Kağıt ve Matbaanın bulunmasının sonuçlarından değildir?
A) Kağıt ve matbaa, okuryazar sayısını artırdı.
B) Okuma-yazma imtiyaz olmaktan çıktı.
C) Fikir hayatında önemli gelişmeler oldu.
D) Haçlı seferlerinin başlamasında etkili oldu.
E) Rönesans ve Reform hareketlerinin başlamasında etkilioldu.

34. Ortaçağ’da Uzakdoğu’dan gelen ticaret mallarının çok el değiştirmesi, doğal olarak maliyeti arttırıyor ve halka yüksek fiyattan satılıyordu. Bu durum, yeniçağ başlarında Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?
A) Akdeniz ile Hint Denizi’ni birleştirmeye
B) Yerli üretime geçmeye
C) Tüketim mallarının ithalini arttırmaya
D) Uzakdoğu ülkeleri ile doğrudan ticaret yapma yollarını aramaya
E) Üretimi sürekli hale getirmeye

35. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sebepleri arasında yer almaz?
A) Pusulanın sapma açısının hesaplanması, gemicilik sanatında ve coğrafya bilgisinde ilerleme.
B) Amerikanın altın ve gümüşünü Avrupa’ya aktarmak.
C) İpek ve Baharat Yolları Türklerin elinde olduğundan Avrupalıların Hindistan!a ulaşmak için yeni yollar aramaları.
D) Doğu ülkelerinin zenginliği ve Avrupalıların bu zenginliklere ulaşmak istemesi.
E) Cesur gemicilerin yetişmesi, Avrupalıların dünyayı tanıma ve Hıristiyanlığı yayma amaçları.

36. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin nedenlerinden değildir?
A) Gemicilik sanatının gelişmesi
B) Türklerin ticaret yollarına hakim olması
C) Coğrafya bilgisinin ilerlemesi
D) Yeni ticaret yollarının bulunması
E) Avrupa’da pusulanın tanınması

37. Coğrafya Keşifleri’ne kadar Avrupalıların Doğu ülkeleriyle ticari ilişkisi daha çok aşağıdaki yollardan hangisiyle sağlanmıştır?
A) İpek ve Baharat Yolu’yla
B) Süveyş Kanalı’yla
C) Kral Yolu’yla
D) Tuna su yoluyla
E) Cebelitarık Boğazı’yla

38. Avrupa’da 15. yy’ın sonuna doğru yeni ticaret yolları bulmak amacıyla başlayan “Coğrafi Keşifler” sonucu dünyadaki ekonomik ve ticari dengeler Avrupa devletleri lehine değiştiği gibi bu durum Avrupa’nın toplumsal yapısını da etkilemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi Keşiflerin Avrupa’nın toplumsal yapısı üzerinde etkili olduğunu göstermektedir?
A) Akdeniz limanları önemini yitirirken, Atlas Okyanusu limanları önem kazandı.
B) Avrupa’da ticaretle uğraşan Burjuva zenginleşti ve güçlendi.
C) Avrupa’dan değişik bölgelere özellikle Amerika’ya göçler başladı.
D) Avrupa’nın ekonomik bakımdan güçlenmesi Rönesans’ı hızlandırdı.
E) Avrupa’da büyük sermaye birikimi sanayi devrimine zemin hazırladı.

39. XV. Ve XVI. Yüzyıllarda yapılan Coğrafi keşifler sonucunda;
– Yeni kıtalar keşfedilmiş
– Dünyanın yuvarlaklığı ispatlanmış
– Okyanus limanları önem kazanmış
– Amerikanın altın ve gümüşü Avrupa’ya aktarılmış
– Yeni keşfedilen yerlere Avrupa’dan göçler yaşanmıştır.
Buna göre Coğrafi keşiflerin sonuçları hakkında aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Akdeniz limanlarındaki şehirler uluslararası ticaretteki önemini yitirmiştir.
B) Avrupa’da işsizlik oranı azalmıştır
C) İslam ülkelerinin parası Avrupa’ya göre değer kaybetmiştir.
D) Yeni kültürler ortaya çıkmıştır
E) Avrupa’da ulusal devletler ortaya çıkmıştır.

40. Hindistan’dan getirilen mallar, Avrupa’da yüksek fiyatlarla satılıyordu. Ancak, Hindistan ile Avrupa arasındaki ticari yolları başta Türkler olmak üzere, Müslümanların kontrolündeydi. Bu nedenle Avrupalı tüccarlar, her uğrak yerinde vergi ödemek zorunda kalıyorlar, böylece birçok malın maliyeti artıyordu. Bu durum, Avrupalıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmiştir?
A) Ulusçuluk akımının yaygınlaştırılmasına
B) Kiliseye karşı savaş açılmasına
C) Yeni ticaret yolarının aranmasına
D) Yeni pazarların bulunmasına
E) Güzel sanatlara önem verilmesine

41. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerle ilgili bir durum değildir?
A) Bartelmi Diaz, Afrika’nın güneyine ulaştı. Buraya Fırtınalar Burnu adını verdi. Portekiz kralı tarafından Ümit Burnu’na çevrildi.
B) Vasko dö Gama, Ümit Burnu’na aşarak Hindistan’a ulaştı.
C) İspanya kralı adına Kristof Colomb, Amerika Kıtası’nı buldu. Ancak buraları Batı Hint adaları zannetti.
D) Tarık Bin Ziyad Cebelitarık boğazını buldu.
E) Macellan ve Del Kano, Atlas Okyanusu’na açıldılar. Amerika’nın güneyinden Pasifik Okyanusu’na, oradan Hindistan ve Avrupa’ya ulaştılar. Böylece Dünyanın yuvarlaklığı ispatlanmış oldu.

42. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin siyasi ve dini sonuçları arasında yer almaz?
A) Yeni ülkelerin bulunması ile sömürge imparatorlukları kuruldu.
B) Portekiz ve İspanyollarla başlayan sömürgecilik hareketlerine İngiltere, Hollanda ve Fransızlar katıldılar.
C) Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı.
D) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol sayıda sermaye aktı.
E) Yeni fethedilen yerlere gönderilen misyonerler, bu bölgelerde Katolik mezhebinin yayılmasını sağladılar.

43. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin ekonomik sonuçları arasında yer almaz?
A) Doğuya giden yeni yollar bulunması ile doğunun zenginlik kaynakları batıya taşındı.
B) Akdeniz Limanları önemlerini kaybetti. Okyanuslar ve Okyanus kıyılarındaki Limanlar önem kazandı.
C) Yeni bulunan ülkelerin zenginlik kaynakları Avrupa’ya taşındı. Orta Çağ boyunca servet birimi olarak kabul edilen toprağın yerini altın ve gümüş aldı.
D) Ticaretle uğraşan burjuva sınıfının zenginleşmesi ile Avrupa’nın sosyal yapısında önemli değişmeler başladı.
E) Kilise ve din adamlarına duyulan güven azaldı.

44. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Ekonominin temelini tarımdan çok, ticaret oluşturmaya başladı.
B) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol sayıda sermaye aktı.
C) Amerika yerlileri (Kızılderiler) ve onların uygarlıkları (İnka, Maya, Aztek) yok edildi.
D) Avrupa’da Katolik birliği bozuldu.
E) Keşiflerin sonuçlarından Türk-İslam dünyası olumsuz yönde etkilendi.

45. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
A) Avrupalılar dünyanın bilmedikleri yerlerini tanıdılar.
B) Yeni yerler ve kıtalar keşfedildi (Amerika kıtasının ve Ümit Burnu’nun bulunması).
C) Avrupa’da ulusal devletlerin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.
D) Atlas Okyanusu Limanları önem kazandı (Bu durum ipek ve Baharat yollarının ticari önemini yitirmesine yol açtı).
E) İlk büyük sömürge imparatorlukları kuruldu.

46. Yeniçağ başlarında İspanyol ve Portekizli denizciler, Dünya’nın yuvarlak olduğu düşüncesini, hep batıya doğru gidildikçe Hindistan’a ve Çin’e ulaşılabileceğini ileri sürmüşlerdir. Kilise, bu düşüncelere karşı olmasına rağmen tepki göstermemiştir.
Kilisenin bu duruma tepkisiz kalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
A) Bilim ve teknik alanda gelişmelerin başlayacak olması
B) Kutsal kentlere kısa yoldan gidilecek olmasıyla
C) Avrupa’daki anlaşmazlıkların sona ereceği düşüncesi
D) Mezhep birliğinin sağlanacak olması
E) Hıristiyanlığın daha geniş alanlara yayılacak olmasıyla

47. Aşağıdakilerden hangisi Coğrafi keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkilerinden değildir?
A) Akdeniz ticareti önemini kaybedince Osmanlı Devleti büyük ekonomik kayba uğradı.
B) Osmanlı Devleti doğal sınırlarına ulaşmış oldu.
C) Atlas Okyanusu Limanları önem kazanınca İpek ve Baharat yolları da önemini yitirdi. Böylece Osmanlı Devleti’nin ticaret gelirlerinde azalma oldu.
D) Yeni keşfedilen yerlerden Avrupa’ya bol sayıda sermaye gelince, Osmanlı Devleti’nin Avrupa karşısında alım gücü azaldı.
E) Avrupa Devletlerinin coğrafi keşifler sonrasında her alanda güçlenmeye başlamasıyla güç dengeleri Osmanlı alayhine gelişmeye başladı.

48. Aşağıdakilerden hangisinde Rönesans ile ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) XV. yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyılın ilk yarısında başlayan edebiyat, güzel sanatlar ve bilim alanlarındaki yeniliklere ve gelişmelere denir.
B) Yeniden doğuş demektir.
C) Avrupalılar Rönesan döneminde edindikleri bilgi düzeyi sayesinde Coğrafi keşiflere çıkabilmişlerdir.
D) Bu dönemde yetişen sanatkarlar antikiteyi (eski Roma ve eski Yunan uygarlığını) inceleyerek işe başladılar.
E) Rönesans hareketleri önce İtalya’da başladı. Daha sonra diğer Avrupa ülkelerine yayıldı.

49. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sebeplerinden olamaz?
A) Orta Çağ’da başlayan çalışmaların, XVI. yüzyıl başlarında en olgun safhasına ulaşması
B) Dahi sanatkarların yetişmesi ve çalışmalarını birleştirmesi
C) Haçlı seferleri ile başlayan doğu ile ilişkilerin artması
D) Avrupalıların Antik kültürü yakından tanımaları
E) Laik hukuk sistemine geçme düşüncesi.

50. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sebeplerinden olamaz?
A) Matbaanın bulunması ile yeni buluş ve düşüncelerin kolay yayılması
B) Reform hareketlerinin etkisi.
C) İstanbul’u Türklerin alması üzerine Bizans’tan kaçan bilginlerin İtalya’ya gitmesi ve klasik Yunan eserlerini tercüme etmeleri
D) Sanatı, bilimi ve bilim adamların koruyan bir sınıfın (mesenlerin) ortaya çıkması
E) Haçlı seferleri ile başlayan doğu ile ilişkilerin artması

51. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın önce İtalya’da başlama sebepleri arasında yer almaz?
A) İtalya’nın Roma, Yunan ve Hellenizm uygarlıklarının bütün izlerini taşıyor olması.
B) İtalya’nın coğrafi konumu.
C) Papalığın merkezinin Roma’da olması.
D) Fransız İhtilali’ne öncülük eden aydınların İtalya’ya kaçması.
E) İstanbul’u Türklerin alması üzerine Bizans’tan kaçan bilginlerin İtalya’ya gitmesi ve klasik Yunan eserlerini tercüme etmeleri

52. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında yer alamaz?
A) Yeni bir görüş ve düşünüş meydana geldi.
B) İlk kez ulusculuk akımı ortaya çıktı.
C) Orta Çağ’a hakim olan skolastik düşünce yıkıldı. Yerini pozitif düşünce aldı.
D) Bu dönemde yetişen hümanistler, reform hareketlerinin başlamasında öncülük ettiler.
E) Düşünce özgürlüğü gelişti.

53. Rönesans’ın sonuçları ele alındığında aşağıdakilerden hangisini en az etkilediği söylenebilir?
A) Edebiyat
B) Yönetim
C) Resim
D) Bilim
E) Sanat

54. Yeni Çağ başlarında İtalya’da Rönesansçıların ilk ilgi alanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Katolik Kilisesi’nde reform yapılması
B) Yeni ticaret yollarının bulunması
C) Merkezi Krallıkların kurulması
D) Yeni uygarlıkların tanınması
E) Güzel sanatlarda yeni arayışlara gidilmesi

55. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans’ın sonuçları arasında yer alamaz?
A) Kilisenin otoritesi sarsıldı.
B) İncil yeniden incelendi (Bu durum Reformun başlamasına yol açtı).
C) Avrupa’nın sosyal yapısında ve ahlak anlayışında değişiklikler oldu.
D) Burjuva sınıfı etkinliğini kaybetmeye başladı.
E) Bilimde Rönesans hareketleri başladı.

56. Hümanizm; insanın kendi doğasını tanıması, kendi yasalarını yapması, kendi haklarına sahip çıkması görüşüne verilen isimdir. Bu açıklamaya göre, yeniçağ başlarında Avrupa toplumlarının aşağıdakilerden hangisine tepki gösterdikleri söylenebilir?
A) Kralların siyasi baskılarına
B) Kilisenin kurallarına
C) Sömürgecilik anlayışına
D) Burjuva sınıfının güçlenmesine
E) Bilimsel çalışmaların yapılmasına

57. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sebepleri arasında yer almaz?
A) Tevrat ve İncil’in ulusal dillere çevrilmesi.
B) Ortodoks mezhebindeki bozulmalar.
C) Din adamlarının bazılarının Katolik Kilisesi’nin çalışmalarını eleştirmeleri. Endüljans satışının yoğunluğu.
D) Hümanistlerden çoğunun ortaçağın skolastik fikirlerini eleştirmeleri (Rönesans’ın etkisi).
E) Din adamlarının çoğunun dini, kendi çıkarlarına alet etmeleri sonucunda Katolik kilisesinin bozulması.

58. Aşağıdakilerden hangisinde Reform hareketleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir?
A) Reform hareketleri Almanya’da başladı. Alman hümanistlerden Martin Luther, endüljans satışlarına itiraz etti. Papa tarafından aforoz edilip, ölüme mahkum edilen Luther, dostu Alman prensleri tarafından saklandı.
B) İngiltere’de ise, reform halk hareketi ile değil, krallık tarafından yapıldı. VII. Henri Katolik kilisesi ile ilişkilerini kesip İngiliz kilisesine bağlandı (1534). Böylece İngiltere’de Anglikanizm mezhebi ve kilisesi kurulmuş oldu.
C) Mezhep kavgaları Almanya’da 25 yıl devam etti. Ogsburg Antlaşması (1555) ile Protestanlık resmen kabul edildi.
D) Fransa’da Kalven tarafından kurulan Kalvenizm ise Fransa ve Hollanda’da yayıldı. Mezhep savaşları 30 yıl kadar sürdü. Nant Fermanı ile Kalvenistlik resmen tanındı.
E) Bizans ve Rusya’da ise Avrupada’ki mezhep savaşlarını protesto eden din adamları Ortodoks mezhebini kurdu.

59. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçları arasında yer almaz?
A) Avrupa’da Katolik birliği bozuldu, yeni mezhepler doğdu.
B) Papa’ya bağlılık azaldı.
C) Yeni mezheplerin kabul edildiği yerlerde kilise mallarına ve arazilerine el kondu; kilise yoksullaştı.
D) Mezhep savaşları yüzünden derebeylik sistemi Avrupa’ya tekrar yerleşti.
E) Öğretim işleri kilisenin elinden alındı; eğitimde laikleşme başladı.

60. Avrupa’da, eğitim kurumlarının kilise denetiminden çıkarak laik bir yapıya dönüşmesinde aşağıdaki olaylardan hangisi doğrudan etkili olmuştur?
A) Fransız İhtilali
B) Rönesans Hareketleri
C) Sanayi Devrimi
D) Coğrafi Keşifler
E) Reform Hareketleri

61. Reform’un yaygınlaşması, aşağıdaki düşünce sistemlerinden hangisinin Avrupa’daki etkisini yitirmesinde etkili olmuştur?
A) Skolastisizm
B) Anglikanizm
C) Realizm
D) Hümanizm
E) Rasyonalizm

62. Aşağıdakilerden hangisi Reform hareketlerinin sonuçları arasında yer almaz?
A) Katolik kilisesi kendini yenilemek zorunda kaldı.
B) Engizisyon mahkemeleri ve Cizvit tarikatı kurularak korku ve dehşet yaratılarak Katolik mezhebi dağılmaktan kurtarıldı.
C) Kilisenin kültür ve düşünce üzerindeki baskısı azaldı. Bunun sonucunda pozitif bilimler gelişmeye başladı.
D) Almanya’da Protestanlık, İngiltere’de Anglikanizm ve Fransa’da Calvenizm mezhebi ortaya çıkınca Avrupa’da Katolik birliği bozuldu.
E) Halkın yönetime katılımının sağlanması

63. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans ve Reform’un ortak sonuçları arasında gösterilebilir?
A) Yeni mezheplerin ortaya çıkması
B) Ulusçuluk düşüncesinin yayılması
C) Özgür düşüncenin önem kazanması
D) Coğrafi Keşifler’in başlaması
E) Halkın yönetime katılımının sağlanması

64. Avrupa’da özgür düşünce ortamının oluşması, aşağıdaki gelişmelerden hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?
A) Kilise ve din adamlarına olan bağlılığın azalmasının
B) Müslümanlarla daha yoğun siyasal çatışmalar yaşanmasının
C) Soyluların burjuvalar üzerindeki denetimlerini arttırmasının
D) Feodalite rejiminin Avrupa’nın büyük bölümün kapsamasının
E) Kralların kilise tarafından taç giydirilerek göreve başlatılmasının

65. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sebeplerinden değildir?
A) Mutlak monarşinin halka baskı yapması ; siyasal özgürlüklere yer vermeyişi
B) Fransa’nın uzun süren savaşlarda yıpranmasından dolayı mali durumunun kötüleşmesi
C) Ekonomik yozlaşmanın faturasının halka ödettirilmek istenmesi
D) Ulusçuluk düşüncesinin yayılması
E) Halkın vergileri ödeyemez hale gelmesi

66. Günümüz Avrupa devletlerinin aralarındaki mevcut sınırları kaldırarak tek bir devlet olma, ortak ordu ve para birimi(€) oluşturma girişimleri evrensel olarak kabul edilen Fransız İhtilali’nin getirdiği aşağıdaki fikir akımlarından hangisi ile çelişir?
A) Demokrasi
B) Eşitlik
C) Milliyetçilik
D) Kardeşlik
E) Hürriyet

67. 1789 öncesinde Fransa’da bir şehirden diğerine götürülen eşyadan vergi alınmaktaydı. Bu durum ister istemez şehirler arasındaki ilişkiyi kısıtlıyor ve bölgeselliğin devam etmesine neden oluyordu. Aşağıdakilerden hangisinin bu durumun bir sonucu olduğu söylenebilir?
A) Krallık rejiminin sarsılması
B) Ticaretteki gelişmenin hız kazanması
C) Bölgelere göre kültürel ve ekonomik farklılıkların oluşması
D) Demokrasi fikrinin yaygınlaşması
E) Siyasal birliğin sağlanması

68. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sebeplerinden değildir?
A) Aydın fikir adamlarının halkı etkilemesi
B) Halkın çeşitli sosyal sınıflara ayrılması ve bu sınıflar arasında uzlaşmaz çelişkilerin artması
C) Kilise ve soyluların devlete egemen olması
D) İngiltere ve ABD’deki demokratik yönetimlerin Fransız halkını etkilemesi
E) Müslümanlarla yoğun siyasal çatışmalar yaşanması

69. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından değildir?
A) Ulusal devlet yönetimleri ağırlık kazanmaya başladı.
B) Ulusal egemenlik, Ulusçuluk, Anayasacılık, Adalet, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, insan Hakları, Demokrasi gibi ilkeler yayılmaya başladı.
C) Sosyal devlet anlayışı benimsenmeye başlandı (Yasama, yürütme, yargı yetkileri birbirinden ayrıldı)
D) Monarşik devletler yıkıldı, yerine teokratik devletler kuruldu.
E) Burjuva sınıfı yönetimde ağırlıklı bir güç haline geldi.

70. Fransız ihtilaliyle birlikte; hürriyet, milliyet eşitlik, demokrasi fikirleri hızlı bir yayılma ve kabul görme sürecine girdi. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinin oluşmasından ihtilalin etkilerinden söz edilemez?
A) Macarların Avusturya yönetimine başkaldırması
B) 1815 Viyana Kongresinin toplanması
C) Osmanlı’da ayrılıkçı hareketlerin başlaması
D) 1830 ve 1848 ihtilallerinin gerçekleşmesi
E) Kromvel Devrimiyle İngiltere’de krallığın yeniden kurulması

71. Çok uluslu devletler ile mutlakıyetle yönetilen devletler, Fransız İhtilali’nin getirdiği aşağıdaki kavramlardan hangilerinden daha çok etkilenmişlerdir?
A) Liberalizm-Güçler birliği
B) Milliyetçilik-Demokrasi
C) Eşitlik-Özgürlük
D) Milliyetçilik-Adalet
E) Özel Mülkiyet-Adalet

72. Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından değildir?
A) Cumhuriyet ve demokrasi anlayışları Avrupa’da yayılmaya başladı
B) Yeniçağın sona ermesine yakınçağın başlamasına yol açtı.
C) Fransız İhtilalinin Fransa dışında en etkili olan ilkesi ulusçuluk oldu.
D) İşçi sınıfı oluştu. Sendikalaşma faaliyetleri başladı.
E) Avusturya-Macaristan ve Osmanlı İmparatorluklarının yıkılmasına neden oldu.

73. Fransız İhtilali’nin yaymış olduğu milliyetçilik akımı kısa sürede Osmanlı devletinin parçalanmasına yol açmıştır. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı milliyetçilik akımının Osmanlı ülkesinde aşağıdakilerden hangisi üzerindeki etkisi devletin parçalanmasını da beraberinde getirmiş olabilir?
A) İttihat ve Terakki Cemiyeti
B) Osmanlı ordusu
C) Osmanlı azınlıkları
D) Osmanlı devlet adamaları
E) Osmanlı eğitim kurumları

74. Osmanlı Devleti’nde meydana gelen aşağıdaki olayların hangisinde Fransız İhtilali’nin etkisi yoktur?
A) Sırp İsyanı
B) Yunan İsyanı
C) Mısır İsyanı
D) Tanzimat Fermanı
E) II. Meşrutiyet’in ilanı

75. Fransız İhtilali’nden en çok neden Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti olumsuz etkilenmiştir?
A) Çok uluslu oldukları için.
B) Monarşik bir yönetime sahip olduklarından.
C) Fransa ile sıkı ilişki içinde oldukları için.
D) Baskıcı bir yönetim uyguladıkları için.
E) Diğer devletlerin aksine Fransız ihtilalini kabullenmedikleri için.

76. Fransız İhtilali’nden en az etkilenen devlet hangisidir?
A) İngiltere
B) Rusya
C) Almanya
D) İtalya
E) Hollanda

77. Endüstri Devrimini gerçekleştiren devletleri sömürgeler bulmaya yönelten neden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nitelikli işgücü bulma
B) Pazar ve hammadde sorununu çözme
C) Hristiyanlığı yayma
D) Yeni askeri bölgeler kurma
E) Denizlere egemen olma

3 Comments

Leave a Reply