Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Avrupa’da Düşünce Ve Ekonomi Alanında Gelışmeler

Avrupa’da Düşünce Ve Ekonomi Alanında Gelışmeler 

AVRUPA’DA DÜŞÜNCE ALANINDAKİ GELIŞMELER

 • Avrupa’da Rönesans ve Reform hareketleri sonrası skolastik düşünce sistemi yıkıldı.
 • yüzyılda Akıl Çağı, 18. Yüzyılda ise Aydınlanma Çağı denilen düşünce akımı ortaya çıktı.
 • yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine “Aydınlanma”, bu düşünce sistemi ile gelen yeni döneme ise “Aydınlanma Çağı” adı verilir.
 • Aydınlanma Çağı’nda “aklın kullanılması ile doğru bilgiye ulaşabileceği” fikri temel olarak kabul edildi.
 • Bu dönemde akıl, deney ve gözlem önem kazandı, doğa bilimlerinde büyük gelişmeler sağlandı.
 • Avrupa’da geçmişten kalan pek çok düşünce sistemi değişti, yerini akılcı düşünce sistemi aldı.
 • Fizik, Kimya, Astronomi ve Tıp gibi alanlarda büyük gelişmeler yaşandı.
 • Aydınlanmacılar, deney ve gözlemle ispatlayamadıklarını inkâr etme yoluna girdiler (Materyalizm).
 • Avrupa’daki sosyal ve siyasal gelişmeler; ABnin kurulmasında, Fransız İhtilalilnin çıkmasında ve demokrasi fikrinin gelişmesinde etkili olmuştur.
 • Aydınlanma Çağı’ndaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler dünyayı geliştiren Sanayi inkılabı’nın temellerini oluşturmuştur.
 • ve 18. yüzyıllarda Avrupa’da ortaya çıkan kapitalizm, liberalizm, sosyalizm ve komünizm gibi düşünce akımları, günümüz düşünce hayatında etkisini devam ettirmektedir.

Akıl ve Aydınlanma Çağı’nın SosyalEkonomik ve Bilimsel Sonuçları

 • Bilimde akıl, deney ve gözlem yöntemi ön plana çıktı.
 • Bilim ve teknoloji gelişti.
 • Sanayi İnkılabı ortaya çıktı.
 • Ham madde ve pazar arayışı ortaya çıktı.
 • işçi sınıfı ortaya çıktı.
 • Üretim arttı.
 • Sağlık alanında gelişmeler oldu.
 • Nüfus arttı.
 • Toplumsal hayatta ayrıcalıklar kaldırıldı.

Akıl ve Aydınlanma Çağı’nın idari ve Siyasi Sonuçları

 • Özgürlük, eşitlik, insan hakları, milliyetçilik kavramları ön plana çıktı.
 • Fransız İhtilali çıktı.
 • Mutlakıyet yönetimleri yıkıldı.
 • Yönetimde demokrasi ve laiklik kavramları öne çıktı.
 • Sömürgecilik, kapitalizm, liberalizm, komünizm ve sosyalizm kavramları ortaya çıktı.
 • Milliyetçilik ve işçi haklarıyla ilgili ihtilaller ortaya çıktı.
 • Devletlerarası bloklaşma ve rekabet oluştu.
 • Dünya Savaşı ve II. Dünya Savaşı çıktı.
 1. Yüzyılda Gerçekleştirilen Bazı Buluşlar
 • 1701- Tohum makinesi üretildi.
 • 1705- Buhar makinesi üretildi.
 • 1714- Civalı termometre bulundu.
 • 1721- Çiçek aşısı üretildi.
 • 1728- Işık sapması keşfedildi.
 • 1732- Çelik Sülfürik asit üretildi.
 • 1759- Deniz kronometresi bulundu.
 • 1750- Samanyolu galaksisi bulundu.
 • 1764- Buhar makinesi geliştirildi.
 • 1768- Hidrojen keşfedildi.
 • 1779- Çıkrık makinesi bulundu.
 • 1783- Buharlı gemi yapıldı.
 • 1788- Harman makinesi yapıldı.
 • 1800- Pil üretildi.

AVRUPA’DA SANAYİ İNKILABI

 • Her türlü üretim faaliyetinde kol gücünün yerini, makine gücünün almasıdır.
 • Sanayi İnkılkı, 18. Yüzyılda ilk olarak İngiltere’de dokuma sektöründe başlamıştır.

Sanayi İnkılâbl’nın Sebepleri:

 • Coğrafi keşifler ve sömürgecilikle ele geçen zenginlik kaynakları ve sermaye birikimi
 • Rönesans ve Aydınlanma sürecinde ortaya çıkan bilgi birikimi

Sanayi İnkılâbr’nın Sonuçları

 • Üretim arttı.
 • Ham madde ve pazar sorunu ortaya çıkmıştır.
 • Sömürge elde etme yarışı hız kazanmıştır.
 • Bu gelişmeler yaşanırken Almanya ve İtalya siyasi birliklerini kuramadıkları için sömürgecilik yarışında geç kalmışlardır. Daha sonra siyasi birliklerini tamamlayan bu devletlerin gelişen sanayileri için sömürge elde etmek istemeleri Avrupa’daki dengeleri değiştirmiştir. Özellikle Almanya ile İngiltere büyük bir rekabete girmişlerdir.

Avrupa’da Sömürgeciliğin Gelişimi

Sömürgecilik

 • Büyük devletlerin, gelişmemiş ülkeleri ve milletleri siyasi ve ekonomik olarak himayelerine almaları ile bu bölgelerin yer altı ve yer üstü kaynaklarını istedikleri gibi kullanmalarına sömürgecilik denir.
 • Sömürgecilik, önce Avrupa devletlerinin Uzak Doğu zenginliklerini Avrupa’ya taşımalarıyla başladı.
 • Sanayi İnkılkı, 19. yüzyılda Avrupa’da ham madde, pazar ve iş gücü ihtiyacını artırdı. Bu durum sömürgecilik faaliyetlerinin başlamasına ve dünyada yaygınlaşmasına neden oldu.
 • Sanayi inkılkı ile ekonomik olarak gelişen Avrupalı devletler, silah sanayilerini de geliştirdiler.
 • Güçlü silahlarla donatılan savaş gemileri, eski silahlarla savaşan Afrika, Çin ve Hindistan gibi ülkelere karşı rahat bir üstünlük kurabiliyordu.
 • Yüzyılın başına gelindiğinde Avrupalı devletler, dünyanın %85’ini sömürge durumuna getirmişti.
 • Sömürgeci devletler, kolonilerinde demiryolları, telgraf hatları ve şehirler kurdular.
 • Sömürgeleştirilen milletler, “özgür hayatlarını ve zengin yer altı kaynaklarını” yapılanların karşılığı olarak verdiler.

Sömürgecinin Gözüyle Dünya

 • “Kuzey Amerika ve Rusya ovalan bizim ekin tarlalarımudır. Chicago ve Odesa bizim ambarlarımudır; Kanada ve Baltık bizim kereste orman/arımızdır; A vustralya’da bizim koyun çiftlıklerirniz vardır; Aıjantin’de ve Kuzey Amerika’nın batısındaki kırlarında bizim öküz sürüleri17k yayalar, Peru, altınını gönderir, Güney Amerika ve Avustralya alanı Londra’ya akar; Hindular ve Çinliler çayı bizim için yetiştirıder ve bizim kahve, şeker ve baharat çftlıklerirniz tüm Hint Adaları üzerindedir. İspanya ve Fransa bizim bağlarımı4 Akdeniz meyve bahçemizdiı: Uzun süre Güney Birleşik Devletlerini kaplayan bizim pamuk alanlarımız, attık dünyadaki sıcak bölgelerin her yanına yayılmaktadır’: (Prof Dr. Paul Kennedy, Büyük Güçlerin Yükseliş ve Çöküşleri, s. 178-179)

Leave a Reply