Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Avrupadaki Gelişmeler Ders Notları

Avrupadaki Gelişmeler Ders Notları

 Coğrafi Keşifler

Feodalite (Derebeylik):

 • Ortaçağ Avrupası'nın kendine özgü sosyal ve siyasi bir yönetim biçimidir.

Feodalitenin Ortaya Çıkışı

 • Kavimler Göçü sırasında barbar kavimlerin saldırıları karşısında kraldan bekledikleri yardımı alamayan soylular
  kendilerini korumak için, parayla savaşçılar tuttular, şato ve kaleler yaptırarak kendi yönetimlerini oluşturdular.

Feodalitenin Zayıflamasının Sebepleri:

 • Haçlı Seferleri sırasında sefere katılan soyluların çoğunun ölmesi, diğerlerinin de zayıflaması.
 • Coğrafi keşifler sırasında zenginlik ölçüsünün topraktan, paraya dönmesi derebeylerinin gücünü zayıflattı.
 • Ateşli silahlar ve İstanbul'un fethi sırasında topların şatoları ve surları yıkacak şekilde geliştirilmesi.
 • İngiltere ve Fransa'daki iç savaşlar.

13001600 Yılları Arasında Avrupa'da Önemli Olaylar

 • Yüzyıl Savaşları >1337-1453 yıllarında İngiltere ile Fransa arasında yaşandı.
 • Çifte Gül Savaşları >İngiltere'de derebeyleri arasında yapıldı.
 • Endülüs'te Katliam >1492'de İspanya'daki Müslümanlar yok edildi.

Teknolojik Gelişmeler

 • 15. yüzyıldan sonra Avrupa'da bilim ve teknolojide önemli gelişmeler oldu. Bu gelişmeler Avrupa'nın siyasi, sosyal ve ekonomik yapısını önemli ölçüde etkilemişlerdir. Bu gelişmeler şunlardır:
 • Barut ve top: Derebeylik yönetiminin yıkılmasında önemli bir yeri vardır.
 • Matbaa: Avrupalılar, kağıdı Endülüs Müslümanlarından öğrenmişlerdir.
 • Bugünkü matbaayı ise Jan Koster icat etmiştir.
 • Jan Gutenberg ise bu matbaayı pratik ve kullanışlı hale getirmiştir.
 • Matbaanın bulunması ile insanlık, Ortaçağ düşüncesinden kurtuldu. Hümanizm, Rönesans ve Reform hareketleri ortaya çıktı.
 • Pusula: Coğrafi Keşiflerin başlamasında önemli bir rolü olmuştur.

Coğrafi Keşiflerin Sebepleri

Siyasi Sebepler

 • Feodalitenin yıkılmasından sonra ortaya çıkan güçlü krallıklar, ticari alanda da birbirleriyle rekabete başladılar. Amaçları, Çin ve Hindistan gibi zengin ülkelere ulaşmaktı.

Jeopolitik Sebepler

 • Osmanlı Devleti'nin bütün önemli alanlara sahip olması Avrupalıların yeni yerler bulmak istemelerine sebep oldu. Sosyal ve Ekonomik Sebepler
 • Avrupa'daki siyasi ve dini mücadeleler bazı insanların yerleşebilecekleri yeni topraklar aramalarına sebep oldu. Ayrıca Çin ve Hindistan'a doğrudan ulaşarak buradaki mallara daha ucuza sahip olmak istiyorlardı.

Keşifler

Amerika'nın Keşfi (1492)

 • Amerika'yı Hindistan'a ulaşmak isteyen Kristof Kolomb keşfetti. Buranın yeni bir kıta olduğunu ise 1507 yılında Amerigo Vespuci bildirdi.

Hindistan Yolu'nun Bulunması (1498)

 • 1487 yılında Bartelmi Diyaz Ümit Burnu yolunu, 1498'de de Vasko dö Gama Hint Deniz Yolunu buldu.

Dünyanın Dolaşılması

 • Macellan adındaki bir denizci 1519 yılında dünyanın çevresini dolaşmak için denize açıldı.
 • Yolculuk esnasında ölümü üzerine yola ikinci kaptan Del Kano devam etti. 1522 yılında biten yolculuk sonunda dünyanın yuvarlak olduğu anlaşıldı.

Coğrafi Keşiflerin Sonuçları

 • Coğrafi keşiflerin en önemli sonucu sömürge imparatorluklarının doğmasıdır.
 • İngiltere, Fransa, Hollanda ve İspanya gibi devletler kurdukları sömürge kolonileri sayesinde ihtiyaçları olan hammaddeyi ucuza almışlardır.
 • Dünya ticaret yollarının değişmesi sonucu Akdeniz, ticaretteki önemini kaybetmiş, baharat ve ipek yolları kullanılamaz hale gelmiştir.
 • Amerika kıtasının kıymetli madenleri, altın ve gümüş ile pek çok hammadde Avrupa'ya gelmiş böylece Sanayi İnkılabının doğması için ortam oluşmuştur.
 • Ticaretle uğraşan burjuva sınıfı zenginleşmiş buna karşılık toprak sahibi soyluların önemi azalmıştır.
 • Rönesans ve Reform hareketlerinin ortaya çıkmasına sebep oldu.

  Keşiflerin Osmanlı Devleti'ne Etkileri

 • Akdeniz ticareti önemini kaybetti.
 • İpek ve baharat yolları eski canlılığını kaybetti.
 • Amerika'dan gelen altın ve gümüşün Osmanlı ülkesine girmesi paranın değer kaybetmesine yol açtı.
 • Böylece mal ve eşya fiyatları arttı.
 • Devlet, bunu karşılamak için yeni vergiler koydu.
 • Bu durum ayaklanmaların çıkmasına yol açtı.
 • RÖNESANS

 • Rönesans, yeniden doğuş anlamına gelmektedir.
 • 15. ve 16. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, edebiyat, düşünce ve güzel sanatlar alanlarındaki gelişmelere rönesans denir.
 • Hümanizm; Orta Çağ Avrupası'nın baskıcı skolastik düşüncesine karşı çıkarak, insan ve doğa sevgisini temel alan düşünce sistemidir.
 • Hümanistler, Eski Yunan ve Latin eserlerini inceleyerek özgür insan tipini ortaya koymuşlar ve bu modeli örnek almışlardır.
 • Rönesans'ın İtalya'da Başlamasının Nedenleri

 • Italya'nın İslam uygarlıklarıyla yakın ilişki içinde olması.
 • Istanbul'un fethinden sonra Italya'ya giden bilginlerin Latince eserleri çevirmeleri.
 • Italyan zenginlerin bilimsel ve kültürel çalışmaları desteklemeleri
 • Italya'nın ticaret merkezi olmasından ötürü değişik medeniyetlerle etkileşim içindedir.
 • Rönesans'ın Nedenleri

 • Matbaanın icadı sonucunda eski eserlerin basılması ve bunların incelenmesi
 • Avrupa'nın İslam Medeniyetinden etkilenmesi
 • Keşifler sonucu Avrupa'da sanat faaliyetlerinden zevk alan ve bilim adamları ile sanatkarları koruyan zengin kişilerin çoğalması (Mesen).
 • Kiliseye duyulan güvenin azalması.
 • Yetenekli sanatçı ve bilim insanlarının yetişmesi
 • Eski Yunan, Roma (antikite) ve İslam uygarlıklarına ait eserlerinin incelenmesiyle akılcı düşüncenin ortaya çıkması.
 • İslam Uygarlığı'nın Rönesans'a Etkileri

 • İslam bilginleri, Eski Yunan ve Roma eserlerini Arapça'ya tercüme ederek, bilimde Avrupa'dan çok ileri bir seviyeye ulaşmışlardı.
 • Müslümanların Endülüs'ü fethetmesiyle, Avrupalılar bu eserlerle tanıştılar.
 • Avrupalılar, Eski Yunan eserlerini okuyabilmek için Arapça öğrendiler, Müslüman bilginlerden dersler aldılar.
 • ibn Sina'nın tıp, ibn Heysem'in fizik ve astronomi alanlarında yazdıkları eserler, yıllarca ders kitabı olarak okutuldu.
 • Kültür ve medeniyetin yayılmasında büyük rolü olan kağıtın seri üretimini gerçekleşitrenler de Müslüman Araplardır.
 • 13. yüzyılda Italyan tüccarlar, Müslümanlardan kağıt yapımını öğrendiler.
 • Rönesans'ın Ülkelere Göre Gelişimi:

  İtalya'da:

 • Resim Alanında > Leonardo da Vinci ve Rafael
 • Mimari Alanda > Bramante ve Mikelanj
 • Heykel Alanında > Mikelanj, Donatello ve Giberti Almanya'da:
 • Din Alanında > Erasmus, Röklen, Luther
 • Resim Alanında > Dürer
 • Fransa'da: Edebiyat Alanında > Villan, Rosard, Montaigne
 • İngiltere'de: Edebiyat Alanında > Şekspir (Hamlet, Otello, Kral Lear, Romeo ve Juliet…)
 • İspanya'da: Edebiyat Alanında > Cervantes (Don Kişot)
 • Hollanda'da: Resim Alanında > Rambrant
 • Polonya'da: Astronomi Alanında >K opernik
 • Rönesans'ın Sonuçları:

 • Avrupa'da resim, heykel, edebiyat ve mimari en üst düzeyde gelişti.
 • Hür düşüncenin ve yeni bir sanat anlayışının doğmasını sağladı.
 • Skolastik düşüncenin yerini deney ve gözleme dayalı pozitif düşünce aldı.
 • Eski eserler okundukça kiliseye duyulan güven azaldı, reform hareketlerinin başlamasına sebep oldu.
 • Osmanlı Devleti, 15. ve 16. yüzyılarda bilim, teknik ve mimaride Avrupa'dan çok ileri düzeyde olduğu için bu gelişmelerden yararlanmaya ihtiyaç duymadı.

 

 

6 Comments

Leave a Reply