Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

BEP Planı Nasıl Hazırlanır hakkında

BEP NASIL HAZIRLANIR?

1)   Çocuğun mevcut performans düzeyinin belirlenmesi:

B.E.P. hazırlamanın ilk basamağı, öğrencinin var olan performans düzeyinin belirlenmesidir. Öğrencinin yapabildiklerinin ve yapamadıklarının betimlenmesidir. Öğrencinin güçlü ve zayıf yanlarını, ilgi ve ihtiyaçlarını tanımlar. Öğrencimiz hangi derslerde bariz zorluk çekiyor? Bu derste başarılı olması için bir eğitimci olarak farklı yöntem ve teknikler denediniz mi? Performans alımı çocuğun tam anlamıyla gözlenmesi ve değerlendirilmesi sürecidir.

Kısacası; öğrencimiz neyi yapıp neyi yapamıyor…

 Değerli öğretmenler;

  • Performans alımı için lütfen öğrencinizle baş başa kalınız.
  • Ortamda öğrencinin dikkatini dağıtacak materyaller bulunmamalı.
  • Soracağımız soruları önceden belirlemeliyiz.
  • Öğrenciyle çalışmaya başlamadan önce bu çalışmanın içeriğinden bahsedip onu durumdan haberdar etmeliyiz.

 

Sorular öğrencinin sınıf düzeyine göre hazırlanmalıdır.

 

Performans:

  • Kaba değerlendirme formları ile
  • Kontrol listeleri ile
  • Çalışma analizleri ve gözlemlerimizle alınır.

 

Performans Yazılırken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 

1. Değerlendirme verilerine göre oluşturulmalıdır: Özel gereksinimli öğrenci değerlendirilirken tüm derslere ilişkin performansı alınmalıdır. Neleri yapıp-yapamadığı belirlenmelidir. Performans düzeyi programa dayalı olarak belirlenmelidir.

 

2. Performans düzeyi öğrencinin yapabildiklerini ve yapamadıklarını belirtmelidir: Örnek, 1.sınıfa devam eden Ali, Hayat Bilgisi dersinde programa göre değerlendirildi. Ali, kendisinin ve arkadaşlarının adları sorulduğunda söylemektedir. Sınıf ve okul kurallarına uymaktadır.

  Ali, sorulduğunda, okul çantasında ve sınıf içinde bulunan araç gereçlerin adlarını, okulun bölümlerini söylemekte güçlük yaşamaktadır.

 

3. Performans düzeyi ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır: Performans düzeyi yazılırken farklı yorumlara yol açacak ifadelerden kaçınılmalıdır.

  Örnek: Ali, bir yılda 12 ay olduğunu bilir. Gibi bir ifade kullandığımızda ne anlatılmak istendiği açık değildir.

   Ali, sorulduğunda bir yılın 12 aydan oluştuğunu söyler ve ayların adlarını sırasıyla saya ve yazar. Denildiğinde performans daha açık ve anlaşılır olur.

 

4. Yazılan performans uzun ve kısa dönemli hedefler oluşturmaya imkân vermelidir: Uzun ve kısa dönemli hedefler performans düzeyine göre belirlenir. Performans düzeyi belirleme usta bir terzinin ölçü alması gibidir. Performans tam ve doğru alınırsa oluşturulan hedefler öğrencinin ne ulaşamayacağı kadar zor, ne de çok kolay olacaktır.

 

5. Performans düzeyi ifadeleri öğrencinin şimdiki durumunu yansıtmalıdır: Öğrencinin geçmişteki başarı ya da başarısızlıklarına bakılarak şimdiki performans düzeyi yazılmaz. Performans düzeyi yazılırken öğrencinin o anki performansı değerlendirilir.

 

Performans Düzeyi Örneği:

 

    Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Ufuk CAN, 12 yaşında bir erkek öğrencidir. Emre konuşamamakta iletişim ihtiyaçlarını jest ve mimiklerle karşılamaktadır. Kişisel bakım ve temizlik becerilerine, giyinme-soyunma becerilerine sahiptir. Tuvalet ihtiyaçlarını bağımsız olarak giderebilmektedir. Kendini, yakın çevresini tanıtabilmektedir. Hava sıcaklığına uygun giyinebilmektedir. Havada – karada olan doğa olaylarını ayırt edebilmektedir. Emre renk, şekil, zıtlık, yer, yön ve konum bildiren kavramları ayırt edebilmektedir. Rakamları ayırt edebilmekte ve tek basamaklı bir sayı ile tek basamaklı bir sayıyı doğru olarak toplayabilmektedir. Sesin kaynağını bulabilmektedir. Nefes kontrolü çalışmaları yapma, dinleme-izleme becerilerine sahiptir. Yazı araç-gereçlerini kullanabilmektedir. Çizgi çalışmaları yapma, sözcük yazma becerilerine sahiptir. Kendinin ve yakın çevresindeki kişilerin adlarını yazabilmektedir. Renkleri ayırt etmektedir. Boyama yapma, kâğıt katlama, malzeme yapıştırma ve kâğıt kesme becerilerine sahiptir. Vücudun bölümlerini hareket ettirebilmektedir. Yerinde dönüşler yapma, top yuvarlama, spor araç-gereçlerini kullanma becerilerine sahiptir. Taşıtları-taşıt kullananları ayırt edebilir. Yayayı-yolcuyu gösterebilmektedir.

 

 

2)   Öncelikli ihtiyaç listesinin hazırlanması:

 

ü  Öğrencinin öncelikle hangi derse ve konuları öğrenmeye ihtiyacı var?

ü  Başarısız olduğu ve öğrenmesi gereken öncelikli dersler nelerdir

ü  Tüm bu dersleri ihtiyaca göre en çoktan en aza kadar listelemek gerekir.

 

3)   Performansa göre uzun dönemli amaçların oluşturulması:

 

BEP hazırlamanın üçüncü basamağı, uzun dönemli hedeflerin yazımıdır. Bir akademik yıl sonunda kazandırılması planlanan uzun dönemli hedeflerdir. Uzun dönemli amaçlar belirlenirken öğrencinin en çok ihtiyacı olan konulara öncelik verilmeli. Kazandırılacak davranışlar programa göre belirlenir. Ancak BEP hazırlanırken öğrenci için uzun dönemli hedefler belirlenirken, program ile birlikte diğer nedenlerinde dikkate alınması gerekir. Örnek: İlköğretim 1.sınıfta görev yapan bir öğretmen, okuma-yazmada güçlükleri olan iki öğrenciden biri için bir yıl sonunda bağımsız okuma-yazma becerisini hedeflerken, diğeri için fiş cümlelerini ezbere yazma becerisini hedeflemektedir.

 

a)      U.D.A değerlendirme verilerine dayalı olmalıdır: Örnek: Eğer Tuğba’nın sözel iletişimi gecikmiş ise o zaman amaç sözel iletişim becerilerinin artırılması yönünde olmalıdır.

 

b)     U.D.A. yazılırken öğrencinin var olan performans düzeyine bakılır: Örnek: Mahmut 10’a kadar ileriye doğru tek -tek sayabilmektedir. Bu düzeye bakılarak U.D.A’cı Mahmut ritmik sayma becerisini kazanır şeklinde yazarız-belirleriz.

 

 

c)      U.D.A. öğrenci için öncelikli olduğu düşünülen amaçlar olmalıdır: Ön koşul beceriler öncelikli olmalıdır. Örnek: Sınıfta sırasına oturmayan, sınıf içindeki kurallara uymayan ve aynı zamanda okuma-yazma becerilerine de sahip olmayan Osman için öncelikli amaç okuma-yazma becerilerini kazanma değil, sınıf kurallarına uyma olmalıdır.

 

d)     U.D.A. performans düzeyi ifadelerinde olduğu gibi ölçülebilir ve gözlenebilir olmalıdır: Amaçların gözlenebilir-ölçülebilir olması aynı zamanda amaçlara ulaşılıp-ulaşılmadığına karar verilmesi açısından da önemlidir. Örnek: Murat öğretim yılı sonunda doğadaki canlı-cansız varlıkların adlarını öğrenir. Şeklinde bir amaç belirleyen bir öğretmenin öğrenir eylemiyle neyi anlatmak istediği yoruma açıktır. Murat, öğretim yılı sonunda doğadaki canlı ve cansız varlıkların adlarını söyler ve yazar şeklindeki ifadeler daha açık olarak belirtilmiştir.

 

 

e)      Öğrencinin performans düzeyi ile birlikte, yetersizliğin-engelin derecesi de amaç belirlemede önemlidir: Ağır, ileri derecede engelli bir öğrenci için belirlenecek amaçlarla hafif derecede etkilenmiş bir öğrenci için belirlenecek amaçlar farklı olacaktır.

 

f)       Öğrencinin içinde yaşadığı çevrenin ve ailenin özelliklerine göre amaçlar farklılık gösterir.

 

g)     U.D.A. kısa dönemli amaçları kapsamalıdır.

 

 

 

 

 

UZUN VE KISA DÖNEMLİ AMAÇ ÖRNEKLERİ

 

OKUMA- YAZMA

U.D.A

K.D.A.

1.Emre  yıl  sonunda  okuma-yazma becerilerini kazanır.

1. Emre okuma-yazmaya hazırlık çalışmaları yapar.(4/5)

2. Emre çizgi çizme çalışmaları yapar.(4/5)

3. Emre harf yazma çalışmaları yapar.(4/5)

4. Emre cümle yazma çalışmaları yapar.(4/5)

5. Emre cümleyi sözcüklerine ayırır.(4/5)

 

 

MATEMATİK

U.D.A.

K.D.A.

1.Emre yıl sonunda iki basamaklı doğal sayıları ayırt eder.

1.Emre doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir(4/5)

2.Emre doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir.(4/5)

3.Emre gösterilen iki basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.(4/5)

4.Emre iki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır.(4/5)

 

 

 

4)   Uzun dönemli amaçların kısa dönemli amaçlara bölünmesi:

 

Bireyin performans düzeyi ile uzun dönemli amaçları arasındaki ölçülebilir, ara basamaklardır. Uzun dönemli amaçlara göre hazırlanmış alt amaçlardır. İçerik olarak uzun dönemli amacı tamamlayıcı nitelikte olmalıdır. Kısa dönemli amaç, açık ve net yazılmalıdır. Kısa dönemli amaçlar, somut olarak yazılmalıdır. Kısa dönemli amaçlar, öğrencinin performansına uygun olarak yazılmalıdır. Kısa dönemli amaçlar, bir veya daha fazla ders saatine yayılabilir.

 

Kısa sürede kazanılması hedeflenen amaçlardır. Daha özel ve daha ayrıntılıdır. Bireyin bulunduğu yerden uzun dönemli amaçlara nasıl ulaşılabilir? Sorusuna cevap vermelidir. Her bir U.D.A için en az 3 tane olacak şekilde 5-6 K.D.A belirlenebilir. Bu azaltılabilir de, arttırılabilir de. Burada önemli olan K.D.A’ların bizi U.D.A’ya ne kadar götürdüğüdür. K.D.A yazılırken; amaçların açık, anlaşılır, belirgin, gözlenebilir, ölçülebilir olmasına ve hangi koşulda olacağına dikkat edilmelidir. K.D.A. yazmada 4 öğe bulunur.

a- Birey: BEP’te kısa dönemli amaç yazılırken öğrencinin ismi mutlaka belirtilmelidir. Ör: Emre cümleyi sözcüklerine ayırır.(4/5)

Ali 10’a kadar olan sayıları 5 defanın 4’ünde doğru olarak nesnelerle eşler.

Kısa dönemli amaç ifadeleri, öğrencinin davranışı üzerine odaklanmalıdır. Öğrenciden beklenen davranışlar olmalıdır. Örnek: Öğrenciye haftanın günlerini öğret ifadesi yerine, Ayşe haftanın günlerini söylemesi istendiğinde yüzde yüz yardımsız olarak söyler ifadesi kullanılmalıdır.

b- Davranış: K.D.A. öğrenciden ne beklendiğinin açık bir ifadesi olmalıdır. Öğrencinin ne yapacağı açık şekilde belirtilmelidir. Gözlenebilir, ölçülebilir olmalıdır. Örnek: “Akın, üçgenin çevresini bilir.” ifadesi yerine; “Akın, kendisinden üçgenin çevresinin hesaplanması istendiğinde, çevre formülünü kullanarak verilen üçgenin çevresini hesaplar.”

Ayşe,1-9 arasındaki rakamları öğrenir amacı anlamsızdır.

Ayşe 1-9 arasındaki rakamlardan gösterilen rakamın adını söyler

 

c- Koşul: İstenilen davranışın hangi koşullarda (nerede, nasıl, ne zaman) meydana geleceğinin amaçta açıkça belirtilmesi gerekir. Örnek: Fatma resimli bir kartta yer alan eylemleri söyler.

 

Emine, kırmızı renkteki boncuğu model olunduğunda,4 denemenin 3’ünde kırmızı renkteki kartla eşler veya resimlere bakarak resmi boyar.

 

d- Ölçüt: Öğrencinin gösterdiği davranışın yeterliliği hakkında karar vermek için kullandığımız standarttır. Bir öğrencinin hedef davranışı kazanıp-kazanamadığına karar vermemizi sağlayan standarttır. Performans için ölçüt mutlaka amaçlarda belirlenmelidir.

 

Ayşe; kendisine ikinci sınıf düzeyinde bir metin verildiğinde, bir dakikada 70 kelimeyi doğru okur. İfadesinde öğrencinin okuma hızının artırılması için ölçüt 70 kelime olarak belirlenmiştir.

 

Ali; 10’a kadar olan sayıları 5 defanın 4’ünde doğru olarak nesnelerle eşler.

 Hilal; resmi sınırları taşırmadan 10 dakikada boyar.

 Umut; 1-5 arası sayılarda, sayı-nesne eşleşmesi model olunduğunda / 90 doğru yapar

 

Öğrenci: Ayşe

Davranış:1’den 10’a kadar 1’er 1’er sayı sayar.

Koşul: Nesneleri kullanarak veya model olunduğunda

Ölçüt: Denemenin 4’ünde doğru olarak yapar.

 

 

 

 

 

5)   Kısa dönemli amaçların öğretimsel amaçlarının belirlenmesi:

 

Pek çok beceri kendisini oluşturan alt becerilere bölünebilir. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için becerilerin küçük ayrıntılara bölünüp sıralanması gerekir. Örneğin bölme öğretilecek bir öğrenciye önce toplama, çıkarma ve çarpma öğretilmelidir. Yukarıda anlatıldığı gibi KDA’lar sıralı ve mantıklı alt amaçlara bölünerek öğretimsel amaçlar oluşturulmalıdır.

 

Öğretimsel amaçlar kısa dönemli amaçlarla ilişkili amaçlardır. Öğretimsel amaçlar öğretmeni kısa dönemli amaçlara ulaştırır nitelikte olmalıdır. Öğretimsel amaçlar ders planında davranışlar olarak yazılır.

6)   Öğretimsel araç-gereç ve materyallerin belirlenmesi:

Ders işlerken amaçlara ulaşmak için kullanılacak araç ve gereçleri içerir. Tüm materyaller işlenecek konunun içeriğine uygun olmalıdır. Görsel ve işitsel materyaller sıklıkla kullanılmalıdır. Ders esnasında öğrencilerin dikkatini çekmek için duyu organlarına hitap edecek değişik materyaller kullanmak sadece özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için değil tüm öğrenciler için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

7)   Bu yapılanların, becerilerin BEP formuna kayıt edilmesi:

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Formu Örnek 1:

Öğrencinin AdıSoyadı: Ahmet ÇİÇEK             Sınıf:  3          BEP hazırlama tarihi:                                                                                      Ders: Türkçe

Öğrencinin Performans Düzeyi 

Öğrenci duyduğu sesi ayırt eder. Görsellerle sesi eşleştirebilir. Fakat sesleri tanımamakta ve yazamamaktadır. Seslerden hece oluşturamamaktadır. Kendini yazılı ifade edememektedir. Noktalama işaretlerini bilmemektedir. Cümle okume ve yazma çalışması yapamamaktadır.

 

Uzun Dönemli Amaç

Kısa Dönemli Amaç

Öğretimsel Amaçlar

Tarih

1.Öğrenci sene sonunda okuma-yazma becerileri kazanır.

1.1.Ahmet okuma-yazmaya hazırlık becerileri kazanır(5/5)

1.2.Ahmet çizgi çalışmaları yapar.(5/5)

1.3.Ahmet sesleri tanır.(5/5)

1.4.Ahmet seslerden hece oluşturur.(5/5)

1.1.1Ahmet defteri uygun olarak kullanır.(5/5)

1.1.2 Ahmet kalemini uygun olarak kullanır.(5/5)

1.1.3 Ahmet silgiyi uygun olarak kullanır.(5/5)

 

2

2.1.

2.2

2.3

2.1

2.2

2.3

 

3

3.1

3.2

3.1

3.2

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı  (Bep) Formu Örnek 2:

Öğrencinin AdıSoyadı: Betül ÇAYIRLI           Sınıfı:4/B BEP hazırlama tarihi:

Öğrencinin şu anki performans düzeyi: Zehra,11 yaşında bir kız öğrencidir. Zehra iletişim ihtiyaçlarını konuşarak karşılamaktadır. Konuşma becerileri cümle kurma düzeyindedir. Kişisel temizlik becerilerine, soyunma-giyinme becerilerine sahiptir. Bağımsız olarak tuvalet ihtiyacını giderebilmektedir. Kendini-yakın çevresini tanıtabilmektedir. Doğadaki canlı-cansız varlıkları gösterebilmektedir. Az-çok, büyük-küçük, uzun-kısa, kavramlarını iki seçenek arasından doğru olarak gösterebilmektedir. Az-çok, büyük-küçük, uzun-kısa kavramlarını üç seçenek arasından doğru olarak sıralayabilmektedir. 5’e kadar birerli ritmik saymaktadır. Şekil kavramına sahiptir. Seslerin kaynağını ayırt edebilmektedir. Yazı araç-gereçlerini kullanma becerisine sahiptir. Renkleri ayırt edebilmektedir. Resim araç-gereçlerini kullanma becerilerine sahiptir. Boyama çalışmaları yapma, kâğıt katlama, malzeme yapıştırma, kâğıt kesme becerilerine sahiptir. Taşıtları, taşıtları kullananları ayıt edebilmektedir. Vücudunun bölümlerini hareket ettirebilmektedir.

 

 

Uzun Dönemli Amaçlar

Kısa Dönemli Amaçlar

Başlama – Bitiş Tarihleri

Sorumlu Kişi

1. Yıl sonunda, toplumsal yaşam becerilerini kazanır.

1.1.Zehra toz içecek hazırlar(4/5)

1.2.Zehra alışveriş becerilerini kazanır.(4/5)

 

 

2.Yıl sonunda, yakın çevresi ile ilgili becerileri kazanır.

2.1.Zehra misafirlik kurallarını kazanır.(4/5)

2.2.Zehra iletişim becerini kazanır.(4/5)

 

 

3.Yıl sonunda, ritmik sayma becerilerini kazanır.

3.1.Zehra rakam yazma çalışması yapar.(4/5)

3.2.Zehra 20’ye kadar birer ritmik sayar.(4/5)

 

 

4.Yıl  sonunda, okuma-yazma becerisini kazanır.

4.1.Zehra çizgi çizme çalışmaları yapar.(4/5)

4.2.Zehra harf yazma çalışmaları yapar.(4/5)

 

 

5.Yıl   sonunda,  dil ve konuşma becerilerini kazanır

5.1.Zehra kendini ifade becerilerini kazanır.(4/5)

5.2.Zehra dinleme ve izleme becerilerini kazanır.(4/5)

 

 

6.Yıl sonunda, resim-iş becerilerini kazanır.

6.1.Zehra boyama çalışmaları yapar.(4/5)

6.2.Zehra alçı çalışmaları yapar.

 

 

7.Yıl sonunda, müzik ile ilgili becerileri kazanır.

7.1.Zehra şarkı seslendirir.(4/5)

7.2.Zehra ritim tutar.(4/5)

 

 

8.Yıl sonunda, yemek yeme becerilerini kazanır.

8.1.Zehra çatal ve bıçağı kullanarak yemek yer.(4/5)

8.2.Zehra yemek yerken kurallara uyar.(4/5)

 

 

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Formu Örnek 3:

 

Öğrencinin Adı-Soyadı                 : Mehmet ÇİÇEK

Sınıf                                                  : 2

BEP Hazırlama Tarihi                   :

Öğrencinin Performans Düzeyi  :

Öğrenci rakamları okuma ve yazma becerisini kazanmış.100’e kadar ritmik sayma becerisi kazanılmış. Temel dört işlem becerisi kazanılmamış. Şekil kavramı ve varlıklar arası ilişkiler kazanılmış

 

Uzun Dönemli Amaç

Kısa Dönemli Amaç

Öğretimsel Amaçlar

Baş-Bitiş Tar.

1. Doğal sayılarla dört işlem yapar.

 

 

 

 

 

 

1. Mehmet doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mehmet doğal sayılarla eldeli toplama işlemi yapar.

1. Mehmet bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı olacak şekilde toplar

 

2. Mehmet bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç çift basamaklı olacak şekilde toplar.

 

1. Mehmet iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplar.

 

2. Mehmet bir basamaklı bir doğal sayıyla iki basamak bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı eldeli çıkacak şekilde toplar.

 

 

 

 

 

 

 

 

8)   Becerilerin nasıl öğretileceğinin BÖP formuna kayıt edilmesi:

 

BÖP: BEP’te, öğrencinin gereken davranışları kazanması için, öğrencinin ve çalışanların yapması gerekenleri ayrıntılı, belirgin ifade eder.

Uzun dönemli amaçlara ulaşmak için kısa dönemli amaçların nasıl öğretileceği konusunda bize yol gösteren plandır.

BÖP, kısa dönemli amaçları, ayrıntılı değerlendirmeyi ve öğretimin planlanmasını içerir.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için hangi yöntem, araç – gereç, süre, değerlendirme yöntemi kullanılacağını ifade eder.

 

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı Örnek 1:

 

Öğrencinin AdıSoyadı     : Mehmet ÇİÇEK

Sınıf                                      : 2

Tema

 

Öğrencinin Performans Düzeyi

Öğrenci rakamları okuyup yazıyor.Temel dört işlem becerisi kazanılmamış.

Uzun Dönemli Amaç

Öğrenci sene sonunda doğal sayılarla dört işlem becerisini kazanır.

Kısa Dönemli Amaç

1.Mehmet doğal sayılarla eldesiz toplama işlemi yapar.

Öğretimsel Hedef

1.Mehmet bir basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı olacak şekilde toplar.

Öğretim Süreci

 

Öğretimin Yapıldığı Yer

Sınıf

Araç-Gereç

Defter, kalem, silgi, yazı tahtası, boncuklar

Öğretimde Kullanılan Yöntem.

Açık anlatım, model olma

Süre

40 dk.

Dersin İşlenişi

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkatinin çekilmesi, çalışmanın amacının anlatılması. Uyulması gereken kurallar ve pekiştireçlerin açıklanması. Model olunarak gösterilmesi Örneklerle tahtada anlatılması. Öğrenciden gösterilenlerin-anlatılanların yapmasının istenmesi. Gerekirse fiziksel ve sözel yardımda bulunulması. Çalışmaların gözlenmesi.

Değerlendirme

Öğrencinin 5 denemenin 5’inde başarılı olması.

 

 

 

Bireyselleştirilmiş Öğretim Programı Örnek 2:

 

Öğrencinin AdıSoyadı     : Ahmet ÇİÇEK

Sınıf                                      : 3

Tema

 

Öğrencinin Performans  Düzeyi

Öğrenci duyduğu sesi ayırt eder,.görsellerle sesi eşleştirebilir. Fakat  sesleri tanımamaktadır.

Uzun Dönemli Amaç

Öğrenci sene sonunda okuma-yazma becerilerini kazanır.

Kısa Dönemli Amaç

Ahmet okuma-yazmaya hazırlık becerileri kazanır.(5/5)

Öğretimsel Hedef

Ahmet defteri uygun olarak kullanır.

Öğretim Süreci

 

Öğretimin Yapıldığı Yer

Sınıf

Araç-Gereç

Defter, kalem, silgi

Öğretimde Kullanılan Yöntemler

Açık anlatım, model olma

Süre

 

Dersin İşlenişi

Çalışmaya başlarken öğrencinin dikkatinin çekilmesi, çalışmanın amacının anlatılması. Uyulması gereken kurallar ve pekiştireçlerin açıklanması. Çalışmada kullanılacak araç-gereç tanıtılması. Öğretmen tarafından defterin nasıl kullanılacağı açık anlatım yöntemiyle anlatılması. Model olunarak gösterilmesi. Öğrenciden gösterilenleri yapmasının istenmesi. Öğrencinin çalışmasının gözlenmesi. Gerek duyulursa fiziksel ve sözel yardımda bulunulması.

Değerlendirme

Öğrencinin eğitimsel sürecinin izlenmesi değerlendirilmesi ve sonuçların kaydedilmesi.

 

9)   Zaman:

 

Tüm amaçları gerçekleştirmek için gerekli olan mantıklı ve iyi planlanmış zaman çizelgesi gerekir. Amaçları başarıyla gerçekleştirmek için çok iyi zaman planlaması yapmak gerekir. Özellikle BEP’in başarıya ulaşması için düzenli ve itinalı bir zaman çizelgesi gerekmektedir.

 

10)                     Değerlendirme ve ölçme:

 

Amaçlara ulaşmada ne kadar başarılı olduğunun göstergesidir. Değerlendirmeler aylık ve haftalık yapılabileceği gibi, günlük de yapılabilir. Özel eğitimciler için en çok tercih edilen değerlendirme biçimi günlük değerlendirmelerdir. Çünkü anında öğrencideki yeterlilikleri ve eksiklikleri görmek ve müdahale etmek mümkündür.

 

Normal akranlarıyla birlikte eğitim gören özel eğitim gerektiren öğrencilerin, hazırlanan eğitim planındaki amaçları gerçekleştirme düzeyleri, devam ettikleri okulun sınıf geçme ve sınav yönetmeliğine göre değerlendirilir. Ancak özür ve özellikleri dikkate alınarak sınavlarda gerekli önlemler alınır ve düzenlemeler yapılır. Özel eğitim okul ve sınıflarında eğitim gören öğrencilerin değerlendirilmesinde, öncelikle bireyselleştirilmiş eğitim planlarında konulan amaçların gerçekleştirilmesi esas alınır.

 

Özel gereksinimli çocuklar öğretim öncesinde, öğretim anında ve sonrasında sürekli olarak değerlendirilmelidir. Çocuğun performansındaki ilerlemeler; gözlem, gelişimsel, kontrol listeleri, dereceleme ölçekleri ve ölçüt bağımlı testlerle izlenmelidir. BEP yılda en az bir kere değerlendirilir. Çocukların öğretim sonundaki performanslarını belirlemek ve gerçekleştirilen öğretim etkinliklerinin ne denli etkili olduğunu belirlemeyi hedefler.

Leave a Reply