Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Beylikte devlete Ünitesi 15 Soruluk Test ve Cevapları

Beylikte devlete Ünitesi 15 Soruluk Test ve Cevapları

1. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyümesini sağlayan etkenlerden biri değildir?
A) Ahilerin destek vermesi
B) Coğrafi konumunun etkisi
C) İskan ve istimalat politikasının etkisi
D) Balkanlar’da siyasi birliğin olmaması
E) Doğu siyasetine ağırlık verilmesi

2. Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişinden sonra asker ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak savaş esirlerinden yararlanmak amacıyla 1363’te çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir ?
A) Devşirme Kanunu
B) Pençik Kanunu
C) Tımar Kanunu
D) Kanunuesasi
E) Kanunnamei Ali Osman

3. Aşağıdakilerden hangisi Orhan Bey döneminde yapılan teşkilatlanma çalışmaları arasında sayılamaz?
A) Düzenli ordunun kurulması
B) Donanmanın kurulması
C) Vakıf örgütünün kurulması
D) Kadı ve subaşı atanması
E) Tımar sisteminin uygulanması

4. Osmanlı Devleti’nin kuruluş sürecinde Bizans’ın içinde bulunduğu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Anadolu ve Balkan topraklarının büyük bir kısmının kaybedilmiş olması
B) Ermeni ve Yahudi azınlıklara karşı hoşgörü siyasetinin izlenmesi
C) Sık sık taht mücadelesinin yaşanması
D) Merkezi otoritenin zayıflamış olması
E) Tekfurların halka baskı yapması

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Kuruluş Dönemi’ndeki gelişmeler arasında gösterilemez?
A) Rumeli Beylerbeyliğinin kurulması
B) İskan politikasının uygulanmaya başlanması
C) Sadrazamların Divan toplantılarına başkanlık etmesi
D) Balkanlarda Türk hakimiyetinin kesinlik kazanması
E) “Ülke Padişah ve oğullarının malıdır.’’ Anlayışının getirilmesi

6. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’nde aşağıdaki devletlerden hangisinin siyasi varlığından söz edilemez?
A) Safevi Devleti
B) Altın Orda Devleti
C) Memlük Devleti
D) İlhanlı Devleti
E) Türkiye Selçuklu Devleti

7. —- döneminde ilk tersane —-’te kurulmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) I. Murat – İzmit
B) Orhan Bey – Karamürsel
C) Osman Bey – Söğüt
D) I. Murat – İznik
E) Orhan Bey – Domaniç

8. Anadolu’da Türk siyasi birliğini büyük ölçüde sağlayan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yıldırım Bayezit
B) I. Murat
C) Orhan Bey
D) II. Murat
E) I. Mehmet

9. I. Koyunhisar
II. Sırpsındığı
III. Niğbolu
IV. Varna
Yukarıdaki savaşlardan hangileri Osmanlı Kuruluş Dönemi’nde Haçlılara karşı yapılmıştır?
A) Yalnız II
B) II ve III
C) III ve IV
D) II, III ve IV
E) I, II, III ve IV

10. I. Osmanlı’ya karşı Haçlı seferlerinin düzenlenmesi
II. İkinci Kosova Savaşı’nın yapılması
III. Ankara Savaşı’nın yapılması
Yukarıdakilerden hangilerinin İstanbul’un fethinin gecikmesine neden olduğu söylenebilir?
A)Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

blank

11. Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir bilgidir?
A) Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyu, Oğuzların Bozok kolundandır.
B) Osmanlı Beyliği, başlangıçta Türkiye Selçuklularına bağlı bir uç beyliğiydi.
C) Osmanlı Beyliği, Orhan Bey döneminde bağımsızlığını ilan etti.
D) Orhan Bey döneminde ilk kez Rumeli’ye geçilmiştir.
E) Halife, Yıldırım Bayezit’e Sultanıiklimirum ünvanını verdi.

12. Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki iskan siyasetinin öncelikli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) İç isyanları önlemek
B) Siyasi büyümeyi sürdürmek
C) Hristiyan birliğini parçalamak
D) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
E) Fethedilen bölgelerin elde tutulmasını sağlamak

13. Osmanlı Devleti’nin hoşgörü (istimalat) siyaseti izlemesinin,
I. ülke bütünlüğünün korunması,
II. halkın devlete olan bağlılığının artması,
III. Avrupa’da mezhep çatışmalarının yaşanması
durumlarından hangileri üzerinde etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

14. Orhan Bey;
– Bizans ile Maltepe savaşını yaparak İznik, Gemlik ve İzmit şehirlerini ele geçirmiştir.
– Karesioğullarının taht kavgalarından yararlanarak bu beyliği Osmanlı topraklarına katmıştır.
– Bizans hükümdarı Kantakuzen’e yardım ederek, Sırp ve Bulgar tehditlerini önlemiş, bu yardım karşılığında Çimpe kalesini almıştır.
Bu bilgilere göre, Orhan Bey’in izlediği politikalarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Anadolu’da Türk siyasi birliğini kurmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
B) Bizans’la koşullara göre değişen ilişkiler kurulmuştur.
C) Bizans’a karşı Haçlılarla ittifak kurulmuştur.
D) Batı yönünde ilerlemeye çalışılmıştır.
E) Rumeli’ye geçilmesi sağlanmıştır.

15. Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Devri’nde yaşanan siyasi gelişmeler arasında aşağıdakilerden hangisi
gösterilemez?

A) Venedikle deniz savaşlarının yapılması
B) Haçlı ittifaklarına karşı mücadele edilmesi
C) İran seferlerinin düzenlenmesi
D) Bizans ile mücadele edilmesi
E) Anadolu Türk siyasi birliğinin sağlanmaya çalışılması
CEVAP: 1.E 2.B 3.E 4.B 5.C 6.A 7.B 8.A 9.D 10.D 11.C 12.E 13.D 14.C 15.C

Leave a Reply