Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test

10. Sınıf Tarih Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Test

1. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde;
I. Rumeli Beylerbeyliği’nin kurulması
II. İstanbul’un ilk kez kuşatılması
III. Enderun Mektebi’nin kurulması
gelişmeleri I. Murat, I. Bayezit ve II. Murat dönemleri ile ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
I. Murat I. Bayezıt II. Murat
A) I II III
B) II III I
C) III I II
D) II I III
E) I III II

2. XIV. yüzyılda Macar Krallığı Balkanlarda siyasi egemenlik kurarak Ortodoks Balkan devletleri’ni Katolik mezhebini seçmeye zorlamıştır. Bu durum Balkanlarda dini ve siyasi çatışmaların çıkmasına neden olmuştur.
Bu gelişmelerin aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) Bizans İmparatorluğu’nun güçlenmesini
B) Avrupa’da birlik ve beraberliğin sağlanmasını
C) Osmanlı Devleti’nin batıya doğru ilerlemesini
D) Haçlı Seferleri’nin başlamasını
E) Yüzyıl Savaşları’nın sona ermesini

3. Osmanlı Devleti’nin politikası dönemlere göre farklılık göstermiştir.
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde görülen politikalardan biridir?
A) Balkanlara yerleşme
B) İpek Yolu’na hakim olma
C) Orta Asya Türkleriyle irtibat sağlama
D) Kaybettiği yerleri geri alma
E) Azınlık haklarını genişletme

4. I. Yassı Çemen Savaşı
II. Dandanakan Savaşı
III. Kösedağ Savaşı
IV. Otlukbeli Savaşı
V. Turnadağı Savaşı
Yukarıda verilen savaşlardan hangileri iki Türk devleti arasında meydana gelmiş ve savaşı kaybedenin yıkılmasına zemin hazırlamıştır?
A) I, III ve V
B) I, II, III ve IV
C) I, II, IV ve V
D) II, IV ve V
E) III, IV ve V

5. Osmanlı Devleti ile ilgili verilen;
I. Zımmi : Osmanlı’da yaşayan gayrimüslim halk
II. Pençik : Savaş esirlerinden ordu oluşturulması
III. Cizye : Tahta geçen padişahın dağıttığı bahşiş
IV. Devşirme : Gayrimüslimlerden alınan toprak vergisi
kavramlarından hangilerinin açıklaması doğru değildir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve IV
D) III ve IV
E) I ve IV

6. Osmanlı padişahlarından ……… maliye teşkilatını kurarak ……….. kurumunu oluşturdu.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Orhan Bey – Vezirlik
B) Yıldırım Bayezit – Beylerbeyi
C) I. Murat – Defterdarlık
D) II. Murat – Kadılık
E) I. Mehmet – Defterdarlık

7. – 1444 Edirne – Segedin Antlaşması
– 1555 Amasya Antlaşması
– 1681 Bahçesaray Antlaşması
gibi gelişmelerin ortak yönü olarak,
I. yükselme döneminde yapılmaları
II. ilgili devletlerle imzalanmış ilk antlaşmalar olmaları
III. denge politikası uygulanan antlaşmalar olması
durumlarından hangileri söylenemez?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III

8. “Ahlak ile zanaatı birleştirmiş bir meslek örgütü olan Ahilik teşkilatı Osman Bey’in manevi destekçisi olmuşlardır.
Ahiler, toplumsal hayatı düzenleme ve beylere danışmanlık yapma gibi önemli görevler üstlenmişlerdir.”
Buna göre Ahiler Osmanlı Devleti’nin;
I. siyasi,
II. sosyal,
III. dini,
IV. ekonomik
alanlardan hangilerinde etkili oldukları söylenebilir?
A) I ve III
B) II ve IV
C) I ve IV
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV

9. Osmanlı kuruluş döneminde devlete destek vererek büyümesinde etkili olan gruplar vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bu gruplardan biri değildir?
A) Ahiler
B) Gaziyanırum
C) Abdallar
D) Karesi devlet adamları
E) Mültezimler

10. – Memlükler, Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı Osmanlı Devleti’ne destek vermedi.
– Akkoyunlular, Osmanlı Devleti’ne karşı
Timur’un yanında yer aldılar.
Yukarıdaki gelişmelerin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Osmanlı Devleti’nin Bizans’la mücadeleye girişmesi
B) Türk devletleri arasında siyasi mücadele olması
C) Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da sınırlarını genişletmesi
D) Yıldırım Bayezit’in Timur’un isteklerini yerine getirmemesi
E) Osmanlı Devleti’nin İstanbul’u kuşatması

11. Şeyh Edebali Osman Bey’e nasihatında;“Ey oğul!Beysin. Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Güceniklik bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize; hoş görmek sana. Geçimsizlik bize, çatışmalar bize, anlaşmazlıklar bize; adalet bağışlamak sana…” demiştir.
Yukarıdaki nasihate bakarak Osmanlı Devleti’nin kısa sürede büyüme nedenlerinden hangisine ulaşılamaz?
A) Hoşgörülü politika
B) Adaletli olma
C) Bilginlerin sözlerine değer verme
D) Çevre devletlerle iyi geçinme
E) Liderlik vasıfları taşıma

12. I. Murat dönemi’nde devlet topraklarının gelirleri memurlara ve askerlere maaş karşılığında ve asker
yetiştirilmesi koşuluyla dağıtılmaya başlanmıştır.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Düzenli orduya geçilmediğinin
B) Özel mülkiyetin yaygınlaştırıldığının
C) Dirlik sisteminin uygulandığının
D) Devletin kurumsallaşmasının tamamlandığının
E) Nitelikli memur yetiştirilmeye çalışıldığının
CEVAP: 1.A 2.C 3.A 4.C 5.D 6.C 7.E 8.D 9.E 10.B 11.D 12.C

Leave a Reply