Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 15 Soruluk Test Ve Cevapları

Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti 15 Soruluk Test Ve Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi 1396 Niğbolu Savaşı’nın sonuçları arasında gösterilemez?
A) Macarların etkisiz duruma gelmesi
B) Balkanlar’da siyasi birliğin sağlanması
C) Bulgar krallığının tamamen sona ermesi
D) Eflak ve Boğdan’ın Osmanlı üstünlüğünü tanıması
E) Osmanlı Devleti’nin Avrupa üzerindeki baskısının artması
2. Avrupa’daki bazı siyasi gelişmeler, Osmanlıların batıya ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
Buna göre;
I. Yüz yıl savaşları,
II. Otuz yıl savaşları,
III. Yedi yıl savaşları
gelişmelerinden hangileri Osmanlıların Kuruluş Dönemi’nde Batı yönünde ilerlemesini kolaylaştırmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

3. I. Şeyh Bedrettin İsyanı
II. Mustafa Çelebi İsyanı
III. Cem Sultan İsyanı
Yukarıdaki isyan hareketlerinden hangileri Çelebi Mehmet döneminde görülmüştür?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi’ndeki gelişmelerden biri değildir?
A) Edirne-Segedin Antlaşması’nın yapılması
B) Fetret Devri’nin yaşanması
C) Balkanlara geçilmesi
D) Edirne’nin başkent yapılması
E) İpek ticaret yolunun kontrolünün sağlanması

5. – Osmanlı ile Bizans arasında yapılan ilk savaştır.
– Bu savaş sonucunda Bursa üç taraftan da kuşatılmıştır.
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilelerden hangisidir?
A) Koyunhisar
B) Pasinler
C) Maltepe
D) I. Kosova
E) Sırpsındığı

6. Çelebi Mehmet, Anadolu’da bozulan Türk siyasi birliğini yeniden kurmak için;
I. Saruhanoğulları,
II. Menteşeoğulları,
III. Candaroğulları
beyliklerinden hangilerini Osmanlı yönetimine bağlamıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

7. – Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin kesinleşmesi
– Haçlıların yeniden Türkler’e saldırmaya cesaret edememesi
Yukarıda özellikleri verilen savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Varna
B) Sırpsındığı
C) I. Kosova
D) Niğbolu
E) II. Kosova

8. I. Murat Dönemi’nde veraset anlayışında; “Devlet hükümdar ve oğullarının malıdır.’’ şeklinde değişiklik yapılmıştır.
Bu değişikliğin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Orduyu güçlendirmek
B) Hukuk birliğini sağlamak
C) Merkezi otoriteyi güçlendirmek
D) Sosyal hayatı düzenlemek
E) Siyasi birliği sağlamak

9. Aşağıdaki gelişmelerden hangisinin Karesi Beyliğinin Osmanlı Devleti’ne bağlanmasının sonucunda ortaya çıktığı savunulamaz?
A) İznik ve İzmit’in Osmanlı’ya bağlanması
B) Osmanlı Devleti’nde denizcilik faaliyetlerinin başlaması
C) Hacı İlbeyi, Ece Halil ve Evrenoz Beyin Osmanlı hizmetine girmesi
D) Balıkesir ve Çanakkale yöresinin Osmanlı Devleti egemenliğine girmesi
E) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişinin kolaylaşması

10. Aşağıdakilerden hangisi 1402 Ankara Savaşı’nın sonuçları arasında sayılamaz?
A) İstanbul’un fethinin gecikmesi
B) Anadolu beyliklerinin yeniden kurulması
C) Balkanlar’daki Türk ilerleyişinin durması
D) Doğu’da Akkoyunlu Devleti’nin kurulması
E) Osmanlı Devleti’nde Fetret Devri’nin yaşanması

11. Osmanlılar, Anadolu’da Yıldırım Bayezid dönemine kadar barışçı politikaları öne çıkarmıştır.
Buna göre;
I. Anadolu beylikleri, Yıldırım dönemine kadar Osmanlılar ile siyasi bir mücadele içine
girmemişlerdir.
II. Osmanlılar, ilk dönemlerde beyliklerden daha güçlüdür.
III. Yıldırım Bayezit dönemine kadar Osmanlılar’da Batı yönünde ilerlemeye öncelik verilmiştir.
IV. Yıldırım Bayezit, Anadolu Türk birliğini savaş yoluyla sağlamaya çalışmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II ve IV
E) III ve IV

12. Aşağıdakilerden hangisinin Osmanlı Devleti’nin Fetret Devri’nde Balkanlar’da önemli bir toprak kaybı yaşamamasında etkili olduğu söylenemez?
A) Avrupa’da Yüzyıl savaşlarının olması
B) Osmanlı’nın hoşgörülü bir politika izlemesi
C) Niğbolu zaferinin etkilerinin devam etmesi
D) İmar ve iskan politikalarının uygulanması
E) Devşirme Kanunu’nun çıkarılması

13. Osmanlılar, yeni fethedilen bölgelere Anadolu’daki Türkmenleri getirerek yerleştiriyorlardı. Bu bölgelerin Türkleştirilmesiyle birlikte elde tutulması ve savunulması da amaçlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi iskan politikası uygulanırken dikkat edilen konulardan biri değildir?
A) Hristiyan birliğinin sağlanmasını önlemek
B) Özellikle konar-göçer Türkmenleri yerleştirmek
C) Fethedilen yerdeki yerli halktan ayaklanma çıkarma ihtimali olanları başka yerlere iskan etmek
D) Yerleşik yaşama geçirilenlerin üretime katkı yapmalarını sağlamak
E) Göçe tabi tutulanların geçerli sebep olmadan, yeni yerleşim yerini terk ederek eski yerine dönmelerini Engellemek

14. Aşağıdakilerden hangisinin oluş zamanı diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir?
A) Rumeli’ye geçilmesi
B) Şeyh Bedrettin ayaklanmasının çıkması
C) Haçlılarla ilk savaşların başlaması
D) İstanbul’un ilk defa kuşatılması
E) Fetret Dönemi’nin yaşanması
CEVAP: 1.B 2.A 3.D 4.E 5.A 6.A 7.E 8.C 9.A 10.D 11.E 12.E 13.A 14.B

Leave a Reply