Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

10. Sınıf Tarih Dersi Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Kazanım Testleri

10. Sınıf Tarih Dersi Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti Kazanım Testleri

1. I. Has
II. Zeamet
III. Tımar
Yukarıdaki dirlik topraklarının yıllık gelirlerinin büyük olandan küçük olana doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
A) I, II, III
B) I, III, II
C) II, I, III
D II, III, I
E) III, I, II

2. I. Acemi Oğlanlar Ocağı
II. Cebeciler
III. Akıncılar
Yukarıdakilerden hangileri Kapıkulu Askerleri arasında yer alır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III

3.
I. Devlet, hazineden para harcamadan, her an savaşa hazır askeri birlik yetiştirmiştir.
II. Tarımsal üretimin artırılması ve devamlılığı sağlanmıştır.
III. Merkezi bir ordu kurulmuştur.
Yukarıdakilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde Tımar sisteminin özellikleri arasında sayılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III

4. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devlet Teşkilatının özellikleri arasında sayılamaz?
A) I. Murat döneminde beylerbeylik kuruldu.
B) Ülke federatif bir şekilde bölünerek yönetildi.
C) Orhan Bey döneminde Divanıhümayun kuruldu.
D) İlk düzenli ordu olarak Yaya ve Müsellemler kuruldu.
E) Osmanlı hükümdarları yasama, yürütme, yargı yetkilerini kendilerinde toplamışlardı.

5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Padişahlarının kullandıkları ünvanlar arasında sayılamaz?
A) Bey
B) Gazi
C) Hüdavendigar
D) Sultan
E) Kağan

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde Eyalet Askerleri arasında sayılamaz?
A) Silahtarlar
B) Tımarlı Sipahiler
C) Yayalar ve Müsellemler
D) Azaplar
E) Akıncılar

7. Aşağıdakilerden hangisi, Cebeci Ocağı’nın görevleri arasında yer alır?
A) Top dökmek ve top mermisi yapmak
B) Padişahın güvenliğini sağlamak
C) Yeniçeri askerlerinin silahlarının bakımını yapmak
D) Seferde Padişahın güvenliğini sağlamak
E) Sınırların güvenliğini sağlamak

8. Aşağıda verilen yerlerden hangisinde Osmanlı tersanesi yoktur?
A) Gelibolu
B) Haliç
C) İzmit
D) Mersin
E) Karamürsel

9. Anadolu ve Balkanlarda geniş topraklara egemen olan Osmanlı Devleti’nin askeri ihtiyaçları artmıştır. Bu nedenle
I. Murat döneminde Kapıkulu ordusunun temelleri atılmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu ordunun özellikleri arasında gösterilemez?
A) Devşirme kökenli askerlerden kurulmuştur.
B) Ordunun en kalabalık kısmını oluştururlardı.
C) Merkezde ya da yakın kışlalarda yaşarlardı.
D) Askerlik dışında hiçbir iş yapamazlardı.
E) En önemli bölümü Yeniçeri Ocağı’dır.

10. Osmanlı ilk dönem mimari eserlerinin İznik, Bursa ve Edirne’de toplanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bizans sınırına yakın olmaları
B) Farklı inançlardan insanların bulunması
C) Siyasi merkez olmaları
D) Bizans kültürünün etkisinin fazla olması
E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması

11. Osmanlı Devleti, Osman Bey dönemi’nde aşiretten beyliğe, Orhan Bey döneminde ise beylikten devlete
geçişi sağlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu durumu kanıtlayan bir gelişme sayılamaz?
A) Divanıhümayun’un kurulması
B) Düzenli ordunun kurulması
C) Bizans’la mücadele edilmesi
D) İznik Medresesi’nin açılması
E) Kadıların tayin edilmesi

12. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da, kişilere ait topraktır?
A) Mülk
B) Miri
C) Dirlik
D) Vakıf
E) Ocaklık

13. Aşağıdakilerden hangisi Kuruluş Dönemi Osmanlı ekonomisi için söylenemez?
A) Ekonominin en önemli kaynağı topraktır.
B) Ekonomik güç nüfusa orantılı olarak artmıştır.
C) Devlet, topraklarının işlenmesini reayaya bırakırdı.
D) Hayvancılıkla uğraşan en önemli halk grubu, konar göçerlerdi.
E) Ticaret sadece devlet eliyle yürütülürdü.

14. Osmanlı’da hayvancılığın önem kazanması sonucu aşağıdaki üretim merkezlerinden hangisi yanlış olarak eşleştirilmiştir?
A) Bursa – İpek
B) Selanik – Çuha
C) Bulgaristan – Aba
D) Ankara – Tiftik
E) Antalya – İpek

15. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’da gelirleri sınır boylarındaki askerlere verilen topraklardır?
A) Paşmaklık
B) Yurtluk
C) Ocaklık
D) Mukataa
E) Malikane

16. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde bir yönetim birimi değildir?
A) Eyalet
B) Zeamet
C) Sancak
D) Kaza
E) Köy
1.A 2.C 3.D 4.B 5.E 6.A 7.C 8.D 9.B 10.C 11.C 12.A 13.E 14.E 15.B 16.B

One Response

İLBER için bir cevap yazın Cevabı iptal et