Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Beylikten Devlete ve Dünya Gücü Osmanlı Devleti ÖSS Soruları ve Cevapları

Beylikten Devlete ve Dünya Gücü Osmanlı Devleti ÖSS Soruları ve Cevapları
1. Dirlik, hizmet karşılığı olarak devlet görevlilerine verilen ve yıllık gelirlerine göre bölümlere ayrılan arazilerdir.
Dirliklerin gelirlerine göre, büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak
verilmiştir?
A) Zeamet – has – tımar
B) Tımar – has – zeamet
C) Has – tımar – zeamet
D) Zeamet – tımar – has
E) Has – zeamet – tımar
2007-ÖSS

 

2. Osmanlı Devleti’nde yaşanan taht kavgalarının aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı savunulamaz?
A) Yabancı devletlerin Osmanlı içişlerine karışmasına
B) Merkezi otoritenin zayıflamasına
C) Parlamenter sisteme geçilmesine
D) Tahta geçme usulünün değiştirilmesine
E) Güçlü olanın tahta geçmesine
2007-ÖSS

 

3. Osmanlı Devleti’nde miras, ticaret ve boşanma davalarının karara bağlanması aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A) Kadı
B) Sadrazam
C) Reisülküttap
D) Şeyhülislam
E) Nişancı
2007-ÖSS

 

4. Aşağıdakilerden hangisinin, tımar sisteminin özelliklerinden biri olduğu savunulamaz?
A) Köylünün şikâyet hakkının olması
B) Köylünün, dirlik sahibinin malı sayılması
C) Köylünün vergi yükümlülüğünün olması
D) Köylünün üretimini artırması için dirlik sahibininönlemler alması
E) Köylünün toprağı kullanma hakkını miras bırakabilmesi
2008-ÖSS

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi II. Mehmet (Fatih) döneminde görülen gelişmelerden biri değildir?
A) Kanunname düzenlenmesi
B) Topkapı Sarayı’nın yapılması
C) Sahn-ı Seman Medresesi’nin kurulması
D) Şehzadelerin “sancağa çıkma usulünün” kaldırılması
E) Divan üyelerinin aldıkları kararları, arz odasında padişaha sunmaya başlaması 2008-ÖSS

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nde toplanan bir vergi çeşididir?
A) Avarız
B) Malikâne
C) Paşmaklık
D) Yurtluk
E) Mukataa
2008-ÖSS

 

7. I. Tötö Kanalı
II. Don-Volga Kanalı
III. Korint Kanalı
Osmanlı Devleti, Rusya’nın Türk-İslam ülkelerine yayılmasını önlemek ve Türk dünyasıyla doğrudan ilişki kurmak için yukarıdakilerden hangileriyle ilgili proje yapmıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III  2009-ÖSS

 

 

8. Osmanlı Devleti’nde “kalemiye” meslek grubunu aşağıdaki devlet görevlilerinden hangileri oluşturmaktaydı?
A) Sadrazam ve vezirler
B) Beylerbeyi ve sancak beyleri
C) Nişancı ve defterdarlar
D) Subaşılar ve kale koruyucuları
E) Kadılar ve müderrisler

 

 

9. Osmanlı Devleti’nde, tımar sistemiyle işletilmesi köylülere bırakılan toprağın,
I. çift, yarım çift gibi büyüklüğüne göre tanımlanması,
II. üretim vergisinin, ürünün belli bir oranı olarak hesaplanması
III. mülkiyetinin devlete ait olması
durumlarından hangilerinin, büyük toprak sahiplerinin ortaya çıkmasını ve Avrupa’dakine benzer feodal sistemin görülmesini engellediği savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I, II ve III  2010-YGS

 

10. Fatih Sultan Mehmet’in, Osmanlı Devleti’ni, egemenliği Tuna’dan Fırat’a yayılan bir imparatorluğa
dönüştürmesinde,
I. Avarların Bizans’ı kuşatması,
II. Anadolu ve Balkanlarda siyasal mücadelelerden yararlanan bir fetih politikası uygulaması,
III. merkezî otoritesini güçlendiren kul sistemini geliştirmesi
durumlarından hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve lI
E) II ve III  2010-LYS

 

11. Osmanlı Devleti’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Tanzimat Fermanı, Sultan Abdülmecit Döneminde ilan edilmiştir.
B) İlmiye grubunun en üst yöneticisi beylerbeyidir.
C) Kazalarda asayiş ve güvenlikten subaşılar sorumludur.
D) Topkapı Sarayı XIX. yüzyıla kadar devletin yönetildiği yer olmuştur.
E) Osmanlı Devleti’nde ilk para Osman Bey tarafından bastırılmıştır. 2010-LYS

 

 

12. Yeniçeri Ocağına asker yetiştirmek için ……. zamanında……. kurulmuştur.
Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Osman Bey – Kapıkulu Süvari Birliği
B) II. Murat – Sekban-ı Cedit
C) III. Murat-Timar sistemi
D) I. Murat- Acemioğlanlar Ocağı
E) II. Mahmut- Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye 2010-LYS

 

 

13. Aşağıdakilerden hangisi, Yavuz Sultan Selim Dönemi gelişmelerinden biridir?
A) Veraset sisteminin değiştirilmesi
B) Yeniçeri Ocağının kaldırılması
C) İngilizlere kapitülasyonların verilmesi
D) Anadolu Hisarı’nın yapılması
E) Mısır’ın Osmanlı topraklarına katılması 2010-LYS

 

 

14. I. Devletin dış işleriyle ilgili bütün yazışmalarını yürüten görevli.
II. Devlet adamlarının padişaha bağlılık bildirmesine verilen ad.
III. Olağanüstü hâllerde, özellikle savaş masrafının karşılanması için padişah emriyle halkın doğrudan ödemek zorunda olduğu vergi.
IV. Medrese öğrencilerine verilen ad.
Yukarıdaki tanımların karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Reisülküttap    Biat    Softa     Avarız
A) I                     II           IV             III
B) II                     I            III             IV
C) II                   III             IV              I
D) III                   IV               I              II
E) IV                    III                II              I
2010-LYS

 

15. Kanuni Sultan Süleyman Döneminde çıkan Canberdi Gazâli ve Ahmet Paşa ayaklanmalarının ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mısır’a egemen olmak
B) Toprak düzenini değiştirmek
C) Devlet rejimini değiştirmek
D) Hanedan değişikliği yapmak
E) Islahat hareketlerine karşı çıkmak
2010-LYS

 

 

16. I. Sahnısemân Med- Kadı ve müderris yetiştiren reseleri yüksek okullar
II. Salyaneli Eyaletler Timar sisteminin uygulanmadığı eyaletler
III. Reaya Yönetenler
IV. Has Yüksek dereceli görevlilere verilen dirlik
V. Vakaihayriye Yeniçeri Ocağının kaldırılması
Yukarıdakilerden hangisinin açıklaması, karşısında yanlış olarak verilmiştir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
E) V.  2010-LYS

 

17. Osmanlı Devleti’nde Türkçe, Arapça ve Farsça kelime ve kuralların karışımı bir dil olan Osmanlıca, resmî yazışma
ve yazılı edebiyatta kullanılırken halk arasında Türkçe kullanılmıştır.
Bu duruma göre,
I. Osmanlı Devleti’nde yönetilenlerle yöneticiler arasında kültür farklılığı olmuştur.
II. Türkçe, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalmıştır.
III. Uluslararası ilişkilerde Arapça’nın kullanımı diğer dillerden fazladır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
2010-LYS

 

18. Orhan Gazi Döneminde Divanıhümayun adıyla oluşturulan kurum, I. Murat Döneminde tam olarak teşkilatlanmış ve devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yer olmuştur. Önce Divanıhümayun toplantılarına padişahlar başkanlık etmiş, daha sonra Divanıhümayun başkanlığı sadrazamlara bırakılmıştır. Divanıhümayunun üyeleri seyfiye, ilmiye, kalemiye kollarından seçilmişlerdir.
Buna göre Divanıhümayun üyeleri temsil ettikleri kollarda aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Seyfiye                                       İlmiye                       Kalemiye
A) Sadrazam ve  vezirler  Şeyhülislam Defterdar ve ve kazasker nişancı
B) Defterdar ve Sadrazam Şeyhülislam nişancı ve vezirler ve kazasker
C) Şeyhülislam Defterdar Sadrazam ve ve kazasker ve nişancı vezirler
D) Sadrazam ve Defterdar ve Şeyhülislam vezirler nişancı ve kazasker
E) Şeyhülislam Sadrazam Defterdar ve ve kazasker ve vezirler nişancı
2010-LYS

 

 

19. I. Esasının Kur’an-ı Kerim ve hadislere dayanması
II. Ceza hükümlerini de içermesi
III. Yüzyıllar boyu süregelen gelenekten kaynaklanması
Yukarıdaki bilgilerden hangileri Osmanlı Devleti’nde uygulanan şeri hukukun özelliklerindendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
2011-LYS

 

20. Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede gelişmesinde Bizans İmparatorluğu’nun aşağıdaki durumlarından
hangisinin etkili olduğu savunulamaz?
A) Sanatçıların din ve imparatorluk için çalışması
B) Din ve mezhep anlaşmazlıklarının sık yaşanması
C) Tekfurların kendi başlarına hareket etmesi
D) Halka ağır vergiler yüklenmesi
E) Taht kavgalarının yaşanması
2011-YGS

 

 

21. • Olağanüstü hâllerde toplanan vergi
• Müslüman olmayan erkek nüfustan alınan vergi
• Toprağı mazeretsiz terk eden ya da üç yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergi
• Müslüman üreticiden toprağın verimine göre üretimin onda biri oranında alınan vergi
Osmanlı Devleti’nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur?
A) Çiftbozan
B) Avarız
C) Cizye
D) Öşür
E) Ağnam
2011-LYS

 

22. Osmanlı medreseleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Medreseler de bütün eğitim kurumları gibi defterdara bağlıydı.
B) İlk Osmanlı medresesi İznik’te açılmıştı.
C) Medrese öğrencilerine softa (suhte) denirdi.
D) Öğrenciler medreselerden icazetname ile mezun olurdu.
E) Medreselerde ders veren hocalara müderris, yardımcılarına muid denirdi.
2011-LYS

 

 

23. Osmanlı Devleti, göçebe Türkmenleri yerleşik hayatageçirmek için yoğun çaba harcamıştır.
Osmanlı Devleti’nin bu uygulamayla aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
A) Göçebelerin yönetim ve denetiminde kolaylık sağlanmasın
B) Halk arasındaki çatışmaların önlenmesini
C) Göçebelerin hayvancılıktan geçimlerini sağlamalarını
D) Düzenli vergi toplanmasını
E) Tarım alanlarının genişletilmesini
2011-LYS

 

24. Aşağıdakilerden hangisi Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için yaptığı hazırlıklardan biri değildir?
A) Büyük bir donanma hazırlaması
B) Rumeli Hisarı (Boğazkesen Hisarı)’nı yaptırması
C) Anadolu Hisarı (Güzelcehisar)’nı yaptırması
D Havan topları döktürmesi ve tekerlekli kule yaptırması
E) Karamanoğulları ile barış anlaşması yapması
2011-LYS

 

25. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusundaki akıncılar grubunun görevlerinden biridir?
A) Savaş sırasında saltanat sancaklarını ve padişahın çadırını korumak
B) Düşman ordularına saldırmak, orduya keşif hizmetinde bulunmak
C) Ordunun geçeceği yolları açmak, köprüleri tamir etmek
D) Ordunun ihtiyacı olan mermi, bomba ve havan topunuyapmak
E) Kuşatılan kalelere tünel kazmak, top fitillerini ateşlemek
2011-LYS

 

 

26. Fatih Sultan Mehmet, Fener Ortodoks Kilisesini varlığını sürdürmesine izin verirken, Yahudi ve Ermeni cemaatlerinin örgütlenmelerine olanak sağlamıştır. Bosna Fransisken Kilisesine verdiği 1463 tarih fermanda da onlara kendi dillerinde ibadet ve eğitim özgürlüğü tanımıştır.
Bu durumun, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Müslüman olmayanların Müslümanlarla eşit haklara sahip olduğunun
B) Ticaretin, Müslüman olmayanların elinde olduğunun
C) Müslüman olmayanların devlet yönetimine katıldığınının
D) Osmanlı veraset sisteminin değiştiğinin
E) Müslüman olmayanlara kendi benliklerini koruma olanağı sağlandığının
2012-YGS

 

 

27. Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlıların Haçlı ordularına karşı mücadele ettiği savaşlardan biri değildir?
A) Sırpsındığı
B) Pelekanon
C) Niğbolu
D) I. Kosova
E) Varna
2012-LYS

 

28. “Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile mühürlesin,
aksi halde Hazine-i Hümayun benim mührümle mühürlensin.” diye vasiyette bulunan ve hiçbir Osmanlı
sultanı hazineyi tam dolduramadığı için hazinenin kapısında daima onun mührü kullanılan padişah
aşağıdakilerden hangisidir?
A) II. Bayezit
B) II. Selim
C) Fatih Sultan Mehmet
D) Kanuni Sultan Süleyman
E) Yavuz Sultan Selim
2012-LYS

 

 

29. Günümüzde yıl dönümleri Donanma Günü olarak kutlanan, Barbaros Hayrettin Paşa komutasındaki
Osmanlı donanmasının Haçlı donanmasına karşı kazandığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Preveze
B) Cerbe
C) Çeşme
D) İnebahtı
E) Gelibolu
2012-LYS

 

30. Osmanlı Devleti’nin, Kuruluş Dönemi’nde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı savunulamaz?
A) Rumeli fetihlerini genişletmeyi
B) Memlükların Orta Doğu’daki egemenliğe son vermeyi
C) Anadolu’da siyasi birliği sağlamayı
D) Bizans’la mücadeleyi sürdürmeyi
E) İslamiyet’i geniş alanlara yaymayı
2013-LYS

 

31. Osmanlı Devleti’nde XV. ve XVI. Yüzyıllarda Anadolu’dan değişik usullerle en fazla nüfus nakledilen
bölge aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balkanlar
B) Azerbaycan
C) İran
D) Kırım E) Mısır
2013-LYS

 

32. 1363 yılında yapılan Sırpsındığı Savaşı’nın Osmanlı tarihindeki önemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) İzmit’in Osmanlı egenliğine alınması
B) Edirne’nin fethine ortam hazırlaması
C) İlk Osmanlı-Haçlı savaşı olması
D) Osmanlı Devleti’nin Rumeli’ye geçişini hızlandırması
E) Bizans Devleti’nin vergiye bağlanması
2013-LYS

 

 

33. Kanuni Dönemi’ndeki olayların ve sonuçlarının yer aldığı aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?
Olay                                         Sonuç
A) Cerbe Deniz  Savaşı    Batı Akdeniz kıyılarının güvenliği sağlandı.
B) Mohaç Meydan  Savaşı  Macaristan Osmanlılara bağlandı.
C) İstanbul    Anlaşması          Protokolde, Avusturya kralı Osmanlı sadrazamına eşit sayıldı.
D) Rodos’un Fethi               Suriye ve Mısır deniz  yolunun güvenliği sağlandı.
E) Preveze Deniz Savaşı  Mora ve Dalmaçya kıyılarının fethi tamamlandı.
2013-LYS
1-E 2-C 3-A 4-B 5-D 6-A 7-B 8-C 9-C 10-E 11-B 12-D 13-E 14-A 15-A 16-C 17-C 18-A 19-D 20-A 21-E 22-A 23-C 24-C 25-B 26-E 27-B 28-E 29-A 30-B 31.A 32.C 33.A

One Response

Leave a Reply